Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı / Kimyasal Teknolojiler Bilim Dalı

Akrilik esaslı girişimli şebekeler ve polimer harmanların üretimi ve uygulamaları

Synthesis of acrylic based interpenatrating networks and polymer blends and their applications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325672 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde; özellikle tekstil endüstrilerden kaynaklanan boyar madde kirliliği içeren atık sular, çevre kirliliğini arttırmanın yanı sıra, ekolojik dengenin de bozulmasına neden olmaktadır. Çapraz bağlı, suda çözünmeyen ancak su absorplayabilen hidrofilik yapılı polimerler olan hidrojeller, bu boyar maddelerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca adsorpsiyon proseslerinde tekrar kullanılabilen bu hidrojeller ile diğer yöntemlere göre daha düşük maliyet ve daha yüksek verim elde edilebilmektedir. Bu nedenle önerilen çalışmada, atık sularda bulunan çeşitli boyar maddelerin içeriğinin azaltılması için, kaynak araştırmasında uygulamasına rastlanmayan, tam olarak iç içe geçmiş ağ yapıda (IPN) hidrojellerin kullanımı ve etkinliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.Bu çalışmada, çeşitli akrilik monomerler (metakrilik asit, akrilik asit, metakrilamid, akrilamid) ve çapraz bağlayıcı (N,N'-metilenbisakrilamid) kullanılarak metakrilik asit/metakrilamid, metakrilik asit/akrilamid ve akrilik asit/metakrilamid, akrilik asit/akrilamid esaslı iç içe geçmiş ağ (IPN) yapıda polimerler, homopolimerler, harmanlar ve kopolimerler sentezlenmiştir. Takiben, sentezlenen tüm ürünler; FTIR, DSC ve SEM ile karakterize edilmiş, katyonik bir boyar madde olan Safranin T'nin sulu çözeltilerden giderimi belirlenmiştir. Bu amaçla sentezlenen tüm ürünlerin, zamana bağlı boyar madde tutma kapasiteleri, farklı başlangıç konsantrasyonlarında boyar madde tutma kapasiteleri, adsorpsiyon izotermleri ve adsorpsiyon kinetikleri incelenmiştir.

Summary:

Nowadays, especially the waste waters produced by the textile industry including dyestuff pollution cause the environmental pollution to be increased and additionally ruining the ecological balance. The hydrophilic based hydrogels polymers which are crosslinked and not dissolved in the water but able to absorb water may be used to avoid the dyestuff pollution. Furthermore these hydrogels which can be reused in the adsorbsion process may be more cost conscious and efficient according to other processes. Therefore in the proposed work it is aimed to research the use and efficacy of hydrogels in a fully interpenetrating polymer network (IPN) in order to reduce the dyestuff pollution in the waste waters, the application of which have not been encountered in the source research.In this work, the metacrilyc acid/metacrilamid, metacrylic acid/akrilamid and acrylic acid/metacrilamid, acrylic acid/acrilamid based interpenetrating polymer network (IPN) structured polymers, homo-polymer, blends and co-polymers are synthesized by usage of various acrylic monomers (metacrylic acid, acrylic acid, metacrylamid, acrylamid) and crosslinker (N,N?-metilenbisacrylamid). Following the process, the entire of the synthesized products; characterized via FTIR, DSC and SEM, removal of Safranin T which is a cationic dyestuff from the aqueous solutions has been determined. For this purpose the synthesized products? capacity of dyestuff uptake by time, dyestuff uptake at the different beginning concentrations, adsorption isotherms and adsorption kinetics has been analyzed.