Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Akrilik lifler-aşı-poliakrilamitin sentezi ve karakterizasyonu

Synthesis and characterization of acrylic fibers-g-polyacrylamide

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 284938 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, akrilik lifler üzerine, serbest radikal başlatıcı olarak benzoil peroksitin kullanılmasıyla akrilamitin sulu ortamdaki aşı kopolimerizasyonu 75-95 oC sıcaklık aralığında incelendi ve aşılanmış liflerin bazı özelliklerinin belirlenmesine çalışıldı. Aşılama verimi üzerine başlatıcı, monomer derişimi ve lif miktarının etkisi incelendi. Başlatıcı için optimum derişim 2,0x10-3 mol/L ve optimum sıcaklık 85°C olarak belirlenmiştir. Reaksiyonun aktivasyon enerjisi, 75-95°C sıcaklık aralığı için 35,81 kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Aşılanmış liflerin karakterizasyonu, Fourier infrared spektroskopisi, taramalı elektron mikroskopisi ve termogravimetrik yöntemle gerçekleştirilmiştir. Termogravimetrik analiz sonuçları, akrilik lifin termal kararlılığının aşılama ile arttığını ortaya çıkarmıştır. Taramalı elektron mikroskobu fotoğrafları ise, aşılama veriminin artmasıyla, lif yüzeyinin homojen görüntüsünün değişerek, yüzeyde kabuk benzeri heterojen bir yapının meydana geldiğini göstermektedir. Ayrıca, aşılanmış akrilik liflerin nem tutuculuğu, su absorpsiyonu, boyanabilirliği ve antimikrobiyal özellikleri de incelenmiştir. Akrilamit aşılanmış liflerin aşılama verimi artışına bağlı olarak nem tutuculuk, su absorpsiyonu ve boyanabilirlik değerleri arttı. Antimikrobiyal özellikleri geliştirildi.

Summary:

In this study, acrylamide onto acrylic fibers using benzoyl peroxide as a free-radical initiator in aqueous medium within the 75-95oC temperature range was investigated, and some properties of grafted fibers were determined. The effect of initiator, monomer concentrations and the amount of fiber on the graft yield were investigated. The optimum concentration of the initiator was found to be 2.0x10-3 mol/L and the optimum temperature was 85 oC. The activation energy of the reaction was calculated to be as 35.81 kJ/mol between the temperatures 75-95oC. Characterization of grafted fibers was done by Fourier infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, and thermogravimetry. The thermogravimetric analysis results revealed that the thermal stability of the acrylic fibers increased with grafting. The scanning electron photographs showed that the homogeneous appearance of the fiber surface changed and a shell-like heterogeneous structure occurred on the surface with an increasing in the degree of grafting. Furthermore, the moisture content, water absorption, and dyeability of grafted acrylic fibers were increased with grafting. Antimicrobial properties is improved.