Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Akrilik ve kompozit esaslı geçici kuron ve köprü materyallerinin aşınma, bükülme direnci ve sertlik özelliklerinin in vitro olarak karşılaştırılması

An in-vitro comparison of wear, flexural strength and microhardness of acrylic and composite based provisional crown and bridge materials

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351241 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kesilmiş dişleri korumak ve oklüzal ilişkiyi kaybetmemek amacıyla yapılan geçici kuron ve köprülerin aşınmaları ve kırılmaları dişlerin ark içinde ve arklar arasındaki pozisyonunun değişmesine sebep olabilmektedir. Bu durum tüm çalışması bitirilmiş kuron ve köprülerin ağıza yeniden uyumlandırılması gereksinimini doğurabilmekte ve zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu çalışma farklı özellikteki geçici kuron-köprü materyallerinin aşınma, bükülme direnci ve mikrosertlik özelliklerini in-vitro olarak karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada beş kompozit esaslı (Luxatemp AM Plus Solar (DMG), Protemp Garant 4 (3M ESPE), Telio CS C&B (Ivoclar Vivadent), Revotek LC (GC), Cool Temp Natural (Coltene/Whaledent)) ve beş akrilik esaslı (Dentalon Plus (Heraeus Kulzer), SR Ivocron (Ivoclar Vivadent), Tab 2000 (Kerr), Trim II (Bosworth), Temdent (EDE)) geçici materyali kullanılmıştır. Aşınma testi için 16mm çapında 3 mm kalınlığında disk şeklinde örnekler hazırlanmıştır. Aşınma testi aşınma simülatöründe (n=8; yük: 50 N; siklus sayısı: 10000, 20000) antagonist olarak paslanmaz çelik toplar kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 3 boyutlu tarama yardımıyla değerlendirilmiştir. Bükülme direncinin incelendiği örnekler, ISO standartlarına uygun olarak 25x2x2mm boyutlarında hazırlanmıştır ve iki gruba ayrılarak (1. Grup: Distile su içince oda sıcaklığında 24 saat bekledikten sonra; 2. Grup: 7 gün yapay tükürükte bekledikten ve termal siklus uygulandıktan sonra) 3-nokta bükülme testine tabi tutulmuştur. Mikrosertlik testi için her materyalden 10 adet örnek hazırlanmıştır. Örnekler iki gruba ayrılarak (1. Grup: Distile su içince oda sıcaklığında 24 saat bekledikten sonra; 2. Grup: 7 gün yapay tükürükte bekledikten ve termal siklus uygulandıktan sonra) Knoop sertlikleri ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda en yüksek ortalama bükülme direnci ve mikrosertlik değeri bütün gruplarda ısıyla polimerize olan akrilik esaslı SR Ivocron materyalinde gözlenirken, en düşük mikrosertlik değeri her iki grupta da otopolimerizan akrilik olan EDE Temdent örneklerinden elde edilmiştir. En düşük ortalama bükülme direnci 1. grupta Trim materyalinde gözlenirken; 2. grupta EDE Temdent örneklerinden elde edilmiştir. 10.000 ve 20.000 devir sonraki aşınma testine göre en yüksek aşınma direnci dual cure polimerize olan kompozit esaslı Luxatemp Solar materyalinde gözlenirken, en düşük aşınma direnci EDE Temdent örneklerinden elde edilmiştir.

Summary:

The provisional crown and bridge restoration must maintain the position of the prepared teeth and the stability of inter and intra-arch relationships through the establishment of optimum proximal and occlusal contacts. Wear and fracture of the provisional restoration effect of the tooth preparation position both occlusally and proximally. If the tooth or teeth that have been prepared shift after the impression is made, the restoration returned by the laboratory will very likely need more proximal contact and occlusal adjustment before cementation. Any changes in tooth position can lead to an increase in chair time required during the try-in and cementation appointment. This in-vitro study was performed to compare fracture strength, wear and microhardness of different temporary crown and bridge materials. At this study five resin-based (Luxatemp AM Plus Solar, Protemp Garant 4, Telio CS C&B, Revotek LC, Cool Temp Natural) and five acrylic-based provisional materials (Dentalon Plus ,SR Ivocron, Tab 2000, Trim II and Temdent) were be used. The wear test was performed in Simulator (n=8; test load: 50 N; number of cycles: 10000, 20000) and steel balls were used to simulate the antagonists. Wear was determined with the aid of a 3D laser scan. Specimens for flexural strength were prepared 2x2x25mm according to ISO and divided into two groups (Group 1: 24 h in water at room temperature; Group 2: 7 days in artificial saliva and thermal cycles). Specimens were tested in a 3-point bending test. For microhardness test 10 specimens were fabricated for each material. Knoop hardness was measured after specimens divided into two groups (Group 1: 24 h in water at room temperature; Group 2: 7 days in artificial saliva and thermal cycles). As a result of study; heat polymerized acrylic SR Ivocron showed the highest mean flexural strength and microhardness values in all groups. The lowest microhardness values for both groups and mean flexural strength for group 2 obtained from EDE Temdent which is an autopolimerized acrylic resin. Autopolimerized acrylic resin Trim showed the lowest mean flexural strength in group 2. Dual cured polymerized composite resin Luxatemp Solar showed highest wear resistance and lowest wear resistance obtained from EDE Temdent both cycles.