Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Akromegali hastalarında egzersizin metabolik ve kardiovasküler bozukluklar üzerine etkileri

Impact of exercise on metabolic and cardiovascular complications in cases with acromegaly

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 427107 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Egzersizin akromegalinin metabolik ve kardiyovasküler komplikasyonları üzerine etkilerini değerlendirmeyi hedefledik. HASTA SEÇİMİ VE YÖNTEM: Egzersiz programlarının tamamına katılan 11 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Hiç bir egzersiz programına katılmamış olan, yaş ve cinsiyet uyumlu 11 hasta kontrol grubuna dahil edildi. Çalışma grubundaki hastalar peş peşe 3 ay boyunca haftada 3 gün spor eğitmenleri eşliğinde topluca yapılan egzersiz programlarına katıldılar. Her bir egzersiz süresi 75 dakika idi. Her seansta ısınma, kardiyo, güçlenme, denge ve kas germe egzersizleri uygulandı. Her ay sonunda egzersizlerin zorluğu bir öncekine göre artırıldı. Egzersiz programı başlamadan önce (0. Ay) tüm hastaların ve 3 ay sonra egzersiz programına katılmış olan hastaların fizik muayene, laboratuar tetkikleri ve EKO'ları yapıldı. BULGULAR: Çalışma sonunda (3. Ay) egzersiz grubunda diastolik TA kontrol grubuna göre daha düşük idi arasında (p= 0,004). Egzersiz grubunda 3 ay sonra diastolik tansiyonda belirgin azalma (p=0,04) vücut kitle indeksinde (VKİ) istatiksel olarak anlamlı olmasa da azalma eğilimi mevcut idi (p=0,08). GH arttıkça diastolik TA artma eğiliminde idi (r=0,4, p=0,07). Semptom ve tanı arasındaki süre VKİ ile pozitif şekilde korrele idi (r=0,6, p=0,01) (şekil 3). Semptom ve tanı arasındaki süre arttıkça E ve E/A oranı azalma eğiliminde idi (r=-0,4, p=0,08 ve r=-0,4, p=0,08). SONUÇ: Akromegalide kısa süreli düzenli egzersiz programı diastolik tansiyon ve vücut kitle indeksi gibi parametrelerde belirli oranlarda düzelme sağlayabilir. Erken tanı konması hem metabolik hem de kardiyak bozuklukların ilerlemesini önleyici bir etken olabilir.

Summary:

PURPOSE: In this study we addressed the effect of exercise on metabolic and cardiovascular complications of acromegaly. METHODS: Patients with acromegaly were stratified into two groups according to their participation in a prescheduled program of exercise. Participants in the study group performed exercise for 75 minutes a day for 3 days a week during cosecutive 3 monthes. Warming, cardio, strength, balance and stretching moves applied in every course. Physical examination, laboratory and echocardiographic evaluation of cases were performed before the beginning of the exercise program (at month-0) and after the completion of the program (at month-3). RESULTS: After the completion of exercise period exercise group had lower diastolic blood pressure (DBP) levels in comparison to control group (CG) (p= 0.004). In exercise group after the completion of exercise period there was a significant decrease in diastolic blood pressure (p=0.04) and tendency towards decreament in body mass index (BMI) (p=0.08). GH was positiviley correlated with DBP (r=0.4, p=0.07). The delay in time between initiation of symptoms and diagnosis of acromegaly was positively correlated with BMI (r=0.6, p=0.01) and tended towards having a negative correlation with E and E/A (r=-0.4, p=0.08 and r=-0.4, p=0.08). CONCLUSION: Short term regular exercise may improve DBP and BMI in cases with acromegaly. Additionally early diagnosis of acromegaly may have a preventive effect on progression of both metabolic and cardiovascular complications.