Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Akromegali hastalığında malignite taraması

Malignancy scanning in patients with acromegaly

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Çalışmanın amacı akromegalik hasta grubunda malignite aranması, varsa artmış riskin tespiti ve bu sıklığının; hastalığın süresi, tanıda gecikme zamanı, BH, IGF-1 seviyesi gibi hastalık özellikleri ile ilişkisini tespit etmektir.Hasta seçimi ve yöntem: Bu çalışmada; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji-Metobolizma ve Diyabet Bilim Dalı polikliniğinde 1983-2007 yılları arasında akromegali tanısı konulup takip edilen tüm hastalar prospektif olarak incelendi.Kliniğimizde akromegali tanısı ile izlenen 65 kadın, 40 erkek olmak üzere toplam 105 hastaya kolonoskopi, mamografi, tiroid US, prostat US yapıldı. Tiroid nodülü 1cm boyutunu aşan her hastaya ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı.Bulgular: Bu çalışmada taranan akromegalik hastalardan; 5 kişide tiroid kanseri (%4.7), 3 kişide meme kanseri (%2.8), 2 kişide kolon kanseri (% 1.9), 2 kişide akciğer kanseri (%1.9), 1 kişide serviks kanseri (%0.9), 1 kişide myelodisplastik sendrom (MDS) (%0.9), 1 kişide kolonjiokarsinom (%0.9) ve 1 kişide de multıpl endokrin neoplazm (MEN) tip I (%0.9) olmak üzere toplam 16 (%15) tanesinde malignite tespit edildi. Erkek hastalarda kanserin daha sık olduğu görüldü (p=0.046). Kanser olma ihtimalinin BH yüksekliği ile arttığı bulundu (p=0.046). Diğer faktörlerin kanser gelişimine etkisi olmadığı tespit dildi.Sonuç: Bu çalışmada akromegalik hastalarda kanser görülme oranı normal toplumdan fazla olduğu kanaatine varıldı. En sık tespit edilen kanserler sırasıyla tiroid kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri olduğu bulundu. Başlangıç BH düzeylerinin yüksek olmasının akromegalik hastalarda kanser gelişimini arttırdığı ve hastalık yaşı, cinsiyet, tanı yaşı, tanı tarihi, başvuru tarihi, hastalık süresi ve başlangıç IGF-1'in kanser gelişimine etkili olmadığı görüldü.

Summary:

Objective:The aim of this study was searching the risk of malignancy in patients with acromegaly. Aditionally, the risk factors of malignancy with the relation of acromegalic ilness period, relay in diagnosis, the level of growth hormone (GH) and Insulin like Growth Factor (IGF-1) was investigated.Patients and Methods:This prospective investigation was carried out of all patients with acromegaly who had been followed at University of Istanbul, Cerrahpasa Medical Faculty, Endocrinology-Metabolism and Diabetus Mellitus Clinic between 1983-2007.In order to invastigate the presence of malignacy, 65 female and 40 male patients (n=105, totally) with acromegaly underwent to colonoscopy, mamography, troid and prostate USG screenings. Fine needle biopsy performed in patients with troid nodules exceeding 1 cm.Results:During this study thyroid cancer was found in 5 patients (4.7%) , breast cancer in 3 (2.8%), colon cancer in 2 (1.9%), lung cancer in 2 (1.9%), servix cancer in 1 (0.9%), myelodisplastic syndrome in 1 (0.9%), multible endocrine neoplasm type I in 1 (0.9%), totally in 16 patients (15%). Cancer was found more in male patients comparing female patients (p=0.046). Cancer rate was related to GH levels (p=0.046). The other factors were not related with developing of cancer.Conclusion:The patients with acromegaly have more cancer risk comparing to normal population. Themost encountered cancer types are thyroid, breast and colon canser respectively. Initial higher GH levels are predictors for cancer however age, sex, age at diagnosis, duration of illness and initial IGF-1 levels are not predictor of cancer in patients with acromegaly.