Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Akromegali; klinik epidemiyoloji, klinik bulgular, laboratuvar bulguları ve tedavi istatistikleri

Acromegaly; clinical and laboratory findings, clinical epidemiological data and statistical data of treatment regimens

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108214 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

71 ÖZET Tez çalışmamızda, 1979-2000 yıllan arasında kliniğimizde izlenen 200 akromegali olgusunun epiderniyolojik,klinik,laboratuvar ve tedavi sonuçlan incelenmiştir. 22 yılı kapsayan bu çalışmada, hastaların dosyalan retrospektif olarak incelenmiştir. Bulunan bulgular,bu konuda daha önce yapılmış olan benzeri çalışmalarla karşılaştınlmıştır. Akromegali olgularının hastanemizde görülme sıklığı, cinsiyet, ailevi dağılım, boy / kilo dağılımı, nedenleri ve mortalite sebebleri araştırumıştır.Akromegalinin hastenemizdeki sıklığı milyonda 3-4 olgudur.Hastalığın görülmesinde cinsiyetler açısından bir fark yoktur.Heredhenin rolü saptanmamıştır.Hastalığm başlangıcı 3. ve 4. dekad arasında ohıp,tanıda ortalama olarak 6 yıl gecikme olmaktadır.Hastalann boylan genelde orta boyludur. VKİ'ye göre %57'si fazla kilolu,%17'si obez,%3.5'i aşın obez ve %18'i normal kiloludur.Hastalığın nedeni olarak %83 hipofîz makroadenomu,%15.8 olarakta hipofiz mikroadenomu saptanmıştır.Akromegali serimizin yaşam olasılığı %71.96 olarak tespit edilmiş olup,kadın ve erkek arasında yaşam olasılığı açısından bir fark bulunamamıştır.Hipertansiyon ve diyabetin mortaliteye etkisi görülmemiştir. Hastalarımızda tanı konmasına neden olan ana yakınma tamamen rastlantısal olup %36.5 olarak bulunmuştur.Tümör kitlesinin neden olduğu bulgular;sella genişlemesi %89,baş ağrısı %55,görme alanı defekti %36,bitemporal hemianopsi %36,hipotiroidi %9,hipertiroidi %6,kadınlarda menstürasyon bozukluğu %29,amenore %22, menopoz %10,libido kaybı %13, erkeklerde libido kaybı/impotans %35, Di olarak düşünülen %6.5 ve bayılma %3 olarak bulundu.GH'nin artışına bağlı morfolojik değişiklikler;akral büyüme %99, yumuşak doku büyümesi%98.5,prognatizm %79.5,ses kalınlaşması %25,hiperpigmentasyon %ll,hipertrikoz %18,hiperhidroz %31,parestezi/KTS %35,hipertansiyon %32.5,kalp yetmezliği %4.5,miyokard infarktüsü %1.5,manifest DM %20,latent DM %7,guatr %24,uyku apnesi %2.5,artralji %34 ve osteoporoz %6.5 olarak bulunmuştur.Bir olguda adenomatöz kolon polipi bulunmuştur.Eşlik eden hastalıklar diyabet, hipertansiyon ve guatr en sık görülenleridir.En sık geçirilen operasyon tiroidektomi ve TAH+BSO operasyonudur. Baş ağnsı-tümör boyutlan,baş ağnsı-GAD,GAD-tümör boyutlan,galoktore-tümör boyutlan ve galoktore-hiperprolaktinemi arasında istatistiksel olarak bir korelasyon bulunamamıştır. GH başvuruda %96 hastada 2ng/ml<GH olarak tespit edilmiştir.OGTT'de 2. saatte GH 35 hastada %18.4 oranında baskılanmış ve 18 hastada %32.2 oranında artmıştır.GH72 >5ng/nd'den olan makroadenomlu hasta sayısı %87.5 idi-OGTT yapılan 53 olguda 39'u normal, 14 olguda bozulmuş glukoz toleransı saptandı. Cerrahi operasyon 114 olguya yapılmış olup,%10 TK,%70 TSF ve %19 ise operasyon türü bilinmeyen hastadır.TSF operasyon remisyon oram %40,nüks oram %15 bulunmuştur.TSF operasyonu geçiren 49 hastanın %59'unda operasyon sonrası ilk on günde GH<5ng/ml olarak saptandı ve bunların %86'sı makroadenomdu.TSF operasyonu sonrası %7 oranında kalıcı panhipopitüitarizm gelişti.Re-operasyon sonrası remisyon oram düşük olup %8 hastada saptanmıştır.Postoperatif komplikasyonlann en sık rastlanılanı %3.5 olguda saptanan rinoredir.Operasyona bağlı mortalite vasküler sebeplerden kaynaklanmakta ve %1.7'dir.RT alan hasta %39'dur.RT sonrası %16 olguda panhipopitüitarizm gelişmiştir.Octreotide tedavisi alan olgu oram %23'tür.%52 hastada remisyon sağlanmıştır.Kann ağrısı en sık görülen yan etkidir. %34 olguda karm ağrısı görülmüştür.İki olguda safra kesesi taşı oluşmuştur.

Summary:

73 SUMMARY Epidemiologic, clinical and laboratory features of 200 acromegalic patients who are followed between 1979 and 2000 by Cerrahpaşa Medical Faculty Endocrinology Department were reviewed retrospectively and compared with the similar studies. The frequency of disease is 3-4 per million and there is no difference between two sexes. Heredity has no role. Acromegaly begins at third and fourth decade and correct diagnosis is made after six years of disease. According to the body mass index (BMI) 57 % of patients are overweight, 17 % are obese, 3.5 % are morbid obese and 18 % are normal The cause of disease is hypophyser macroadenoma at 83 % and microadenoma at 15.8 % of patients. The mean survival rate is 71.96 % and no difference between male and female. Hypertension and diabetes has no effect on mortality.36 % of patients are diagnosed accidentaly. The symptoms caused by tumor mass are; widdening of sella 89 %, headache 55 %, bitemporal hemianopsia 36 %, loss of libido/impotence 35 %, menstruation abnormalities 29 %, menopause 10 %, hypothyroidism 9 %. The most frequent symptoms caused by Growth Hormone excess are; acral enlargement 99%, soft tissue proliferation 98.5 %, prognatism 79.5 %, hypertension 32.5 %, Diabetes 20 %. Growth Hormone levels were greater than 2ng/ml at 96 percent of cases. The patients with macroadenoma that GH levels greater than 5 ng/ml were 87.5 %.114 patients were surgically treated (TSF 70 %, TK 1 0 %). Remission rate was 40 % after TSF.