Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Müziği Anabilim Dalı

?Akşam (1929-1940)? gazetesinde yer alan müzik yazıları açıklamalı bibliyoğrafyası

The explanatory bibliography of articles and news etc. abaut music which issued on the newspaper Akşam (1929-1940)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 253851 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

20 Eylül 1918 tarihinde yayın hayatına başlayan Akşam Gazetesi, yaşayan en eski gazetedir. O günün şartları düşünülecek olursa Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal mücadeleye destek veren ve modern Cumhuriyet'in yenilik ve değerlerine sahip çıkan Akşam Gazetesi, Türk basın tarihinde özel bir yere sahiptir.Kurucuları; Kâzım Şinâsi [Dersan], Necmettin [Sadak] ve Ali Naci [Karacan]'dır. Daha sonra Falih Rıfkı Atay'ın dördüncü ortak olarak katılımı gazeteyi hem maddi açıdan rahatlatmış hem de daha güçlü hale getirmiştir.Akşam Gazetesi bir fikir gazetesidir. Dönemin hassasiyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun tasarımı, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan politikası emsalleri arasında hemen göze çarpmaktadır.Akşam Gazetesi o dönemde, basın hayatında önemli bir boşluk doldurmaktaydı. I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı basını, halka yeteri kadar bilgi ve haberi vermeye muktedir değildi.Başlangıçta fikir gazetesi olarak kurulan bu gazete, Türk kültürüne olduğu kadar, Türk müziğine de (yöneticileri etkilemesi bakımından da) önemli katkılarda bulunmuştur.

Summary:

Newspaper Akşam is the oldest newspaper of Turkey. This newspaper started publication in 20th September 1918. Considering the circumstanmces during the ındepedence War Akşam Newspaper supported the National struggle and stood as a protector of the novelties and values of the Republic and has a special place in the Turkish press history.Its founders are Kazım Şinasi [Dersan], Necmettin [Sadak] and Ali Naci [Karacan]. Further on the participation of Falih Rıfkı Atay facilitated the paper as to money matters and also made it stronger further.Newspaper Akşam is a newspaper of thought. Its design favorable to sensitivities and needs of the period, its policy protecting the Republican values is catching the eyes at once among its similars.Newspaper Akşam in that period was filling an importante vacancy in Press life. The Ottoman Press was not able to give enough information and news to the public during Word War I.Established at first as a newspaper of opinion, it is understood that this newpaper made important contributions to Turkish music as much as Turkish culture.