Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aksaray-Niğde ve Kırşehir arasında kalan bölgenin step vejetasyonunun sintaksonomik analizi

Syntaxonomical analysis of the steppe vegetation in region among Aksaray-Niğde and Kırşehir

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 133230 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Doktora Tezi AKSARAY-NİĞDE VE KIRŞEHİR ARASINDA KALAN BÖLGENİN STEP VEJETASYONUNUN SİNTAKSONOMİK ANALİZİ Ayla BAYSAL Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Osman KETENOĞLU İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda yer alan araştırma alanı yan-kurak alt çok soğuk Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bitki coğrafyası açısından İran-Turan Floristik Bölgesine dahil olan araştırma alanından tür ve tür altı seviyede 305 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bölgenin vejetasyon analizi Braun-Blanquet (1932) metoduyla gerçekleştirilmiş olup alandaki bitki örtüsü 4 bitki birliği, 2 alt birlik ve 1 bitki grubu halinde sınıflandırılmıştır. Tanımlanan sintaksonlardan 2 birlik ve alt birlikler bilim dünyası için yenidir. Tespit edilen bütün sintaksonlar Phlomido armeniacae -Astragalion microcephali (Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984.) alyansına bağlanmıştır. Birlikler ve bağlı oldukları üst birimler aşağıdaki gibidir: Üst Sınıf : Daphno - Festucetales Quezel, 1972. Sınıf : Astragalo - Brometea Quezel, 1973 Ordo : Onobrychido armenae - Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoğlu, QuezeL 1985 Alyans : Phlomido armeniacae -Astragalion microcephali Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984. Birlik : Stachyo ibericae-Artemisetum scopariae Ass. nova Birlik : Achilleo coarctatae-Polygonetum arenastri Ass. nova Birlik : Salvio cryptantae-Astragaletum lycii Birlik : Astragaletum microcephali Alt Birlik : thymetosum spylei subass.nova Alt Birlik : plomidetosum armenicae subass.nova Bitki grubu : Centaurea spinosa 2003, 101 sayfe Anahtar Kelimeler : Sintaksonomi, Step vejetasyonu, İç Anadolu

Summary:

ABSTRACT PhJD. Thesis SYNTAXONOMICAL ANALYSIS OF THE STEPPE VEGETATION IN THE REGION AMONG AKSARAY-Nİ?DE AND KIRŞEHİR Ayla BAYSAL Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Biology Supervisor: Prof. Dr. Osman KETENO?LU The study area located in the South-east part of Central Anatolia is under the influences of mediterranean climate with semi-aride lower very cold type. 305 taxa (including infraspesific rank) were determined in the study area and assessed in the Irano-Turanian floristic region from the phytogeographic point of view. The vegetation of the area was analysed by Braun-Blanquet method and classified into 4 associations, two subassociatons and a plant group. Two associations and subassociations are new for science. All syntaxa described here were attached to the alliance Phlomido armeniacae - Astragalion microcephali (Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984.) Associations and their higher units are as follows: Super-Class : Daphno - Festucetales Quezel, 1972. Class : Astragalo-Brometea Quezel, 1973 Order : Onobrychido armenae - Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoğlu, Quezel, 1985 Alliance : Phlomido armeniacae -Astragalion microcephali Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984. Association : Stachyo ibericae-Artemisetum scopariae Assjmva Association : Achilleo coarctatae-Polygonetum arenastri Ass.nova Association : Sdlvio cryptantae-Astragaletum lycii Association : Astragaletum microcephali Sub- Association : tkymetosum spylei subass.nova Sub-Association : phlomictetosum armeniacae subass.nova Plant comminity : Centawea spinosa 2003, 101 pages Key Words: Syntaxonomy, Steppe vegetation, Central Anatolia.