Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Akşehir (Konya-Afyon) ve Eber (Afyon) gölleri havzalarının ephemeroptera (insecta) limno faunası

Ephemeroptera limnofauna of the basin of Akşehir (Konya-Afyon) and Eber (Afyon) lakes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170736 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AKŞEHİR (KONYA-AFYON) VE EBER (AFYON) GÖLLERİ HAVZALARTNIN EPHEMEROPTERA (INSECTA) LİMNOFAUNASI İLKE ÖZYURT Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa TANATMIŞ 2004, 88 Sayfa Akşehir ve Eber Gölleri havzaları (Konya - Afyon)'nın Ephemeroptera (Insecte) Limno faunasmı tespit etmek amacıyla Mayıs 2002 ve Ağustos 2004 tarihleri arasında; 26 lokaliteden, 1753 nimf örneği toplanarak incelenmiş ve 6 familya' dan, 13 cinse ait 17 tür (Baetis muticus, B. rhodani, B. vermis, B. buceratus, B. lutheri, Cloeon dipterum, Centroptiüım luteohım, Centroptilum pennuîatum, EphemereUa ignita, Ephemera danica, Caenis macrura, Epeorus sp., Electrogena sp., Rhührogena sp., Ecdyonurus sp., Habrophlebia lauta, Habroleptoides confusa) tespit edilmiştir. Tespit edilen tüm türler, Akşehir ve Eber Gölleri havzaları için yeni kayıttır. Ayrıca tespit edilen türlerin tanımları yapılarak teşhiste kullanılan vücut parçalarının şekilleri çizilmiş ve Türkiye'den bilinen yayılışları verilmiştir. Çalışmada tespit edilen türler saprobik sisteme göre değerlendirilmiş ve 1, 4, 7, 9, 25 nolu lokalitelerin temiz (oligosaprobik), 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 nolu lokalitelerin orta kirli (betamezosaprobik), 8, 11, 14, 17, 18 nolu lokalitelerin kirli (alfa mezosaprobik) su özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Ephemeroptera, Nimf, Fauna, Eber Gölü, Akşehir Gölü, Türkiye.

Summary:

11 ABSTRACT Master of Science Thesis EPHEMEROPTERA LİMNOFAUNA OF THE BASIN OF AKŞEHİR (KONYA- AFYON) AND EBER (AFYON) LAKES İLKE ÖZYURT Anadolu University Graduate School of Sciences Biology Program Supervisor: Assist Prof. Dr. Mustafa TANATMIS 2004, 88 Pages 1753 nymph samples from 26 localities in basins of Akşehir (Konya - Afyon) and Eber (Afyon) Lakes were collected betwen May 2002 and Augest - 2004 and investigated to determine Ephemeroptera (Insecta) Limnofauna of the basin. 17 species belonging to 13 genus in 6 families were determined (Baetis muticus, B. rhodani, B, vermis, B. buceratus, B. lutheri, Cloeon dipterum, Centroptilum luteolum, Centroptilum pennulatwn, Epliemerella ignita, Ephemera danica, Ccaenis macrura, Epeorus sp., Electrogena sp., Rhithrogena sp., Ecdyonurus sp., Habrophlebia lauta, Habroleptoides confusa). All species were newly recorded basins of Akşehir and Eber Lakes. In addition, the descriptions of species determined were made, their figures of the body parts were drawn and their distribution areas known in Turkey were given. In this study; the species determined in the research area was also evaluated according to saprobic system and in the determined mat 1st, 4th, 7 th, 9th, 25th localities were showed the caracteristics of clear water (Oligomesosaprobic), 2nd, 3th, 5th, 6th, 10th, 12th, 13th, 15th, 16th, 19 - 24m, 26th localities were showed the caracteristics of middle dirty water (Betamesosaprobic) and 8th, 11th, 14th, 17th, 18th localities were showed caracteristics of dirty water (alfamesosaprobic). Keywords: Ephemeroptera, Nymph, Fauna, Eber Lake, Akşehir Lake, Turkey.