Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Aksiller yaklaşımla yapılan brakial pleksus blokajında sinir stimülatör yöntemi ile USG eşliğinde uygulanan sinir stimülatör yönteminin karşılaştırılması

Comparison of the nerve stimulator method with USG-guided nerve stimulator method during the axillary approach to brachial plexus blockade

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341798 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aksiller yaklaşımla yapılan brakial pleksus blokajında sinir stimülatör yöntemi ile USG eşliğinde uygulanan sinir stimülatör yönteminin karşılaştırılması. Amaç: Aksiller yaklaşımlı brakiyal pleksus blokajı üst ekstremite cerrahisinde farklı teknikler kullanılarak uygulanabilir. Bu çalışmada aksiller yaklaşımla yapılan brakiyal pleksus blokajında sinir stimülatör tekniği ile ultrasonografi eşliğinde uygulanan sinir stimülatör tekniğinin; blok işlemini gerçekleştirme süresi, işlemle ilgili hastaların tanımladığı ağrı şiddeti, sinirlerde duysal ve motor blok oluşum hızı ve anesteziye bağlı komplikasyon gelişimi açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Hastane etik kurul onayını takiben el veya ön kol cerrahisi uygulanacak, 18-70 yaş arasında, ASA I-IV arası 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar uygulanacak yöntem hakkında bilgi verilerek onayları alındıktan sonra her biri 30 hastadan oluşan 2 gruba randomize edilerek nörostimülatör (NS) ve nörostimülatörle beraber ultrasonografi (NU) uygulanan gruplara ayrıldı. Ultrasonografi ve/veya sinir stimülatörü kullanılarak 0,3-0,5 mA arasında motor cevap alınması durumunda aspirasyonla kan gelmediğinin tespiti üzerine, boy / 5 formülüyle eşit miktarda prilokain %2 ve lidokain %2 ile hazırlanan anestezik solüsyon, her sinire solüsyonun dörtte biri olacak şekilde enjekte edildi. Tüm hastalarda blok uygulandıktan sonra 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 40. dk. larda duysal blok pin-prick testi ile, motor blok Medical Research Council Skalası ile değerlendirildi. Blok işleminin süresi, etki başlangıç süresi, VAS skorlaması, cilt ponksiyon sayısı, perop ve postop komplikasyonlar kaydedildi. Hastaların sistolik arter basıncı (SAP), diyastolik arter basıncı (DAP), ortalama arter basıncı (OAP) ile kalp tepe atımı (KTA) ve saturasyon (SPO2) düzeyleri 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60,120 ve 180. dk. larda kaydedildi. Bulgular: Blok uygulama süresi grup NS (10,7±5,4 dk) ile grup NU (9±3,6 dk) arasında benzer bulundu. Grup NS?de ortalama cilt ponksiyon sayısı (2,3±1 / 1,5±0,7)(p=0.001) ve blok işlemi ile ilgili VAS skoru (3,8±2,4 / 2,6±2,1) (p<0.045) anlamlı olarak yüksek saptandı. Gruplar arasında duysal (12,8±5,5 dk/ 12±4,3 dk) ve motor blok (17,3±5,4 dk/ 15,2±5,2 dk) etki başlangıç zamanları karşılaştırıldığında, muskulokutan sinirin motor blok etki başlangıcı (16,8±5,6 dk/ 12,9±6,2 dk) dışında anlamlı bir fark görülmedi (p<0.012). Grup NU?da daha yüksek bir başarı oranı (%93,2/ %76,6) elde edilse de aradaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Grup NS?de 13 hastada, grup NU?da ise 4 hastada komplikasyon görüldü (p<0.05). Sonuçlar: Ultrasonografi kullanımı ile beraber işlemle ilişkili ağrı ve komplikasyonlarda azalma gözlenirken, istatiksel olarak anlamlı olmamakla beraber daha yüksek bir başarı oranı yakalanmıştır. Elde edilen veriler ultrasonografinin sinir stimülatörü ile rutin kullanımını destekleyecek niteliktedir.

Summary:

Comparison of the nerve stimulator method with USG-guided nerve stimulator method during the axillary approach to brachial plexus blockade. Purpose: Axillary approach to brachial plexus blockade can be performed by using various techniques in the upper extremity surgery. In this study, it has been intended to compare the axillary approach to brachial plexus blockade with nerve stimulator with the USG guided nerve stimulator technique, in terms of the process application time, the severity of the pain associated with the process described by the patients, the rate of formation of the sensory and motor block in the nerves and the development of complications related to anesthesia. Materials and methods: Following the approval of the hospital ethical committee, 60 patients whose ages between 18-70 and ASA physical status I-IV, on whom hand and forearm surgery would be applied, have been included in this study. After the patients were informed about the method to be applied and their consents were received, they have been randomly divided into two groups each consisting of 30 patients on whom nerve stimulator (NS) or USG-guided nerve stimulator technique (NU) was applied. In the case of motor response of 0.3 to 0.5 mA and determination no aspiration of blood, the anesthetic solution prepared with equal amounts of 2% prilocaine and 2% lidocaine based on height/5 formula, was injected into each nerve as one fourth of the solution. In all patients, following the application of local anesthetics, the sensory block was tested by the pin-prick test and motor block by the Medical Research Council Scale at 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 40th minutes. The block process time, onset time, and VAS scores, the number of skin punctures, preoperative and postoperative complications were recorded. Systolic arterial pressure (SAP), diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) and saturation (SpO2) levels were recorded at 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 and 180th minutes. Findings: Block application time was similar between group NS (10.7 ± 5.4 min) and group NU (9 ± 3.6 min). The median number of skin punctures (2.3 ± 1 / 1.5 ± 0.7) (p<0.001) and procedure related VAS score (3.8 ± 2.4 / 2.6 ± 2.1) (p<0.045) were significantly higher in Group NS. When the onset time of motor (17,3±5,4 min/ 15,2±5,2 min) and sensory block (12,8±5,5 min/ 12±4,3 min) were compared, any significant difference was not observed between two groups except the motor block onset time of musculocutaneus nerve (16,8±5,6 min/ 12,9±6,2 min) (p<0.012). Although group NU had an improved block success rate (93.2%/76.6%), the difference was not statically significant. Complications were observed in 4 patients in group NU and 13 patients in group NS. (p<0.05). Conclusion: While procedure related pain score and complications were reduced with the use of ultrasound, a higher success rate has been achieved, although it was not statically significant. The data obtained supports the routine use of ultrasound with nerve stimulator.