Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Aksu ovası taban suyu derinlik ve tuzluluk haritalarının coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak hazırlanması ve değerlendirilmesi

Preparation and assessment of ground water depth and salinity maps of Aksu plain using geographic information systems

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316057 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Aksu Ovası sağ ve sol sahil sulama alanında Antalya Devlet Su İşleri XIII. Bölge Müdürlüğü tarafından açılmış olan 107 adet taban suyu gözlem kuyusundan 2008 yılı boyunca aylık taban suyu seviye ölçümü yapılmış olup; sulamanın en yoğun olduğu Ağustos ayında da taban suyu tuzluluğunun belirlenmesi amacıyla elektriksel iletkenlik değerleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında ArcGIS 9.2 programında işlenerek taban suyunun konumu ve dağılımına ilişkin haritalar oluşturulmuştur. Taban suyu seviyesinin en yüksek olduğu ay Aralık ayıdır. Gözlem alanında Kasım-Mayıs döneminde yağışın taban suyu üzerine etkisi olmakla birlikte daha çok Aralık ayında meydana gelen yağışın taban suyu seviyesini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir, Haziran-Ekim ayları arasındaki dönemde ise taban suyu seviyesinde düşme olduğu görülmüştür. Ancak taban suyu seviyesinin en düşük olduğu dönem olan Temmuz ayında taban suyu seviyesinin 180-400 cm arasında olduğu bulunmuştur. Hazırlanmış olan taban suyu eş tuzluluk haritası sonucuna göre sulamanın en yoğun olduğu ay olan Ağustos ayında araştırma sahasının neredeyse tamamında, taban suyu elektriksel iletkenlik değerinin 0-750 µmhos/cm değerleri arasında olduğu belirlenmiştir. 2008 yılında yağışın kış döneminde yüksek olması ve makineli çalışmaların yoğun şekilde devam etmesi tuzluluk oranının düşük olmasına neden olmuştur. Tuzluluk sorununun tamamen ortadan kaldırılması, devamlılığının sağlanabilmesi için taban suyu derinlik ve tuzluluk değerlerinin gözlenmesine özenle devam edilmelidir.

Summary:

In this study, monthly groundwater level data in right and left bank irrigation area of Aksu Plain in the year of 2008 was monitored in ground water observation wells as many as 107 dug out by State Hydraulic Works XIII. Regional Office. Also, the electrical conductivity of groundwater was measured in August when the irrigation requirement was peak. The data obtained are processed by computer program ArcGIS 9.2.The maps that show spatial and temporal distribution of ground water level are formed. The highest level of ground water was found to be in the month of December. Observations revealed that ground water level in the period from November to May was shallow and mostly affected by rainfall. In the period from June to October, a drop in the ground water level was observed. However, in July where the ground water level was lowest, the depth of water was found to be between 180-400 cm. The electrical conductivity of the ground water in almost all of the research area was measured between 0-750 µmhos/cm in August when the amount of irrigation was peak. Lower level salinity might be higher amount of rainfall recorded this year and machine work intensively continued in the area. To completely eliminate the problem of salinity, ground water depth and salinity levels should be continuously observed.