Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Anabilim Dalı

Aktif çürüklü ve çürüksüz çocuklarda streptococcus mutans görülme sıklığının PCR ve kültür yöntemleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

The prevalence of S. mutants in both caries active and caries-free children, comparatively by conventional culture technique and PCR technique

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123856 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

71 ÖZET Aktif Çürüklü ve Çürüksüz Çocuklarda Streptococcus Mutans Görülme Sıklığının PCR ve Kültür Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Bu çalışmada diş çürüğünün başlıca etkeni olan Streptococcus Mutans' in aktif çürüklü ve çürüksüz çocuklarda görülme sıklığım, geleneksel kültür yöntemi ve moleküler bir teknik olan PCR ile karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladık. Bu amaçla 6 yaşındaki toplam 46 sağlıklı çocuktan df-s > 8 olan 22 çocuk aktif çürüklü, df-s=0 olan 24 çocuk ise çürüksüz olarak tanımlandı ve kontrol grubunda bu çocuklardan alman tükürük örneklerinin geleneksel kültür yöntemi ile MSB agar besi yerine inokulasyonları yapılarak koloni oluşumu gözlendi. Daha sonra koloni örneklerinde mikroskobik, kültürel ve biyokimyasal testler uygulanarak S. mutans koloni sayımı yapıldı. Deney grubunda ise aynı tükürük örneklerinden PCR tekniği ile doğrudan S. mutans tespiti yapıldı. PCR tekniğinde S. mutans'ın spa P genine spesifik olan ve daha önceden dizayn edilen spa PF ( 5'- AACGACCGCTCTT CAGCAGATACC-3') ve spa P ( 5'- AGAAAGAA CATCTCTAATTTCTTG-3') sentetik oligonükleotid primerleri kullanıldı. Daha sonra aynı örneklerde AP-PCR tekniği ile GGGTAAACGCC sentetik oligonükleotid primeri kullanılarak S. mutans için genotiplendirme işlemi gerçekleştirildi. Çalışmanın bulgularına göre; geleneksel kültür yöntemi ile yapılan değerlendirmelerde aktif çürüklü çocuklardan alınan tükürük örneklerinin hepsinde 104 CFU/ml ve üstü düzeyinde S.mutans ürediği, PCR tekniği ile yapılan gözlemde de aktif çürüklü çocuklardan alınan tükürük örneklerinin hepsinde S. mutans ürediği ve her iki teknik arasında bu açıdan bir fark oluşmadığı gözlendi. Çürüksüz çocuklardan alınan tükürük örneklerinde ise geleneksel yöntemle yapılan72 değerlendirmelerde hiçbir örnekte S. mutans üremezken aynı örneklerden PCR tekniği ile yapılan değerlendirmelerde 2 örnekte S. mutans ürediği gözlendi. Bu sonuca göre, PCR tekniğinin geleneksel kültür yöntemine karşı çok daha hassas bir teknik olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca AP-PCR ile yapılan genotip çalışmasında aktif çürüklü çocukların çoğunlukla aynı genotipteki S. mutans' larla enfekte olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak; gelişmiş ülkelerde ağız ve diş sağlığı konusunda alınan etkin koruyucu önlemler sayesinde çürük görülme sıklığında azalma olduğu bilinmektedir. Oysa ülkemiz henüz bu seviyeye ulaşabilmiş değildir. Bu nedenle çürüksüz bir toplum yaratılması için bireylerin çürüğe yatkınlığının önceden bilinmesi ve uygulanacak koruyucu programların daha etkin olarak planlanması gerekir. Bu amaçla geleneksel kültür yöntemine alternatif olarak ağız içindaki mikrobiyolojik ortamın belirlenmesinde daha hassas ve güvenilir olduğu düşünülen moleküler genetik tekniklerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve daha geniş populasyonlarda daha kapsamlı çalışmaların planlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Anahtar Sözcükler: AP-PCR, çürük, genotip, PCR, S. mutans.

Summary:

73 SUMMARY The Prevalence Of S. Mutans In Both Caries Active And Caries-Free Children, Comparatively By Conventional Culture Technique And PCR Technique The purpose of this study was to examine the prevalence of S. mutans in both caries active and caries-free children, comparatively by conventional culture technique and a molecular technique; PCR. The study included 22 caries active (df-s > 8) and 24 caries-free (df-s= 0) 6 year-old child. In the control group the saliva samples taken from these children were inoculated in MSB agar culture media by conventional culture technique and colony formation was observed. Then these colony samples were determined by microscobic, culturel and biochemical tests and S. mutans colonies were counted. In the study group direct S. mutans detection was made by PCR technique from the same saliva samples. Synthetic oligonucleotid primers spa PF ( 5'- AACGACCGCTCTT CAGCAGATACC-3') and spa P ( 5'- AGAAAGAA CATCTCTAATTTCTTG-S'); which were designed before and specific for the S. mutans spa P gene, were used in the PCR technique. Then in the same samples genotyping for S. mutans was made by AP-PCR technique by using GGGTAAACGCC synthetic oligonucleotid primer. The results of this study show that all of the saliva samples of caries active children examined by conventional culture technique, showed S. mutans colonization more than 104 CFU/ml. Also in the PCR technique all of the saliva samples taken from caries active children showed S. mutans colonization and no difference was found between the two techniques. In the caries-free group, no S. mutans colonization was found in the saliva samples by the conventional culture method; where as S. mutans colonization was observed in 2 of the same samples by PCR tecnique. For this reason we think that PCR technique is a more sensitive technique than the conventional culture method. The genotype studies made by AP-PCR showed that caries active children were generally infected by the same genotype of S. mutans. Finally, there has been a decline in dental caries experience in the industrialized countries by the success in the preventive measures.74 However our country couldn't reach that point yet. For this reason it is important to know the individuals tendency to develop caries lesions and planning of preventive programmes. We believe that; the moleculer genetic techniques like PCR technique; which is a more sensitive and reliable method of evaluating the intraoral microbiological media than the conventional culture technique, needs development and further investigations should be assessed. Key words: AP-PCR, caries, genotype, PCR, S.mutans