Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Aktif endojen cushing sendromu olgularında primer tiroid hastalıkları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165577 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç: Aktif endojen Cushing sendromu olgularında, nodüler tiroid hastalığı, otoimmün tiroid hastalığı, guatr ve primer tiroid fonksiyon bozukluğu prevalanslarının belirlenmesi. Hasta Seçimi ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji- Metabolizma Hastalıkları ve Diyabet Bilim Dalı polikliniğine 1995-2005 yıllan arasında başvurmuş ve izlenmekte olan toplam 19 aktif Cushing sendromu olgusu (17 kadın, 2 erkek, ortalama yaş = 43.16 ± 3.55 yıl) çalışmaya alındı. Yaş ve cinsiyet dağılımı benzer olacak şekilde, Cushing sendromunu düşündürecek semptom ya da bulgusu olmayan, geçmişte Cushing sendromu ile ilgili öyküsü olmayan 40 birey de (34 kadın, 6 erkek, ortalama yaş = 47.28 ± 2.31 yıl) kontrol grubuna alındı. sT3, sT4, TSH, anti TPO, anti TG tetkikleri uygun yöntemlerle tetkik edildi. Tiroid ultrasonografisi (US) olmayanlara 7.5MHz, 20mm probla tiroid US yapıldı. Cushing sendromu tanısı, 1 mg dekzametazon süpresyon testi, 24 saatlik idrarda serbest kortizol, günlük ritmin bozulması kriterlerine dayanılarak konuldu. Cushing sendromu etyolojisine yönelik olarak kan ACTH ölçümü, 8 mg dekzametazon süpresyon testi ve gerekli olan olgularda kavernöz sinüs örneklemesi yapıldı. Bulgular: Cushing sendromu olanlarda tiroid glandı anlamlı olarak daha küçük bulundu ( 11.84 ± 1.5 mL ve 17.85 + 1.83 ml_). Guatr prevalanslan, Cushing sendromu ve kontrol grubu için sırasıyla 2/19 (%11) ve 12/40 (%30), nodüler tiroid hastalığı prevalanslan 10/19 ( %52) ve 20/40 ( %50), otoimmün tiroid hastalığı prevalanslan 7/19 ( %58) ve 20/40 (%50), primer tiroid fonksiyon bozukluklan prevalanslan 6/19 (%27) ve 10/40 (%25) olarak bulundu. Sonuç: Cushing sendromu olgulannda nodüler tiroid hastalığı, guatr ve primer tiroid fonksiyon bozukluğu prevalansı, sağlıklı kişilerdekine benzerdir. Ancak tiroid hacmi Cushing sendromlu olgularda daha düşük olarak saptanmıştır. 16

Summary:

SUMMARY Objective: To study the prevalences of nodular thyroid disease, autoimmune thyroid disease, goiter and primary thyroid function disorders in patients with active endogenous Cushing's syndrome. Design and Method: Totally 19 patients who have been admitted and followed-up at outpatient setting of Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Endocrinology- Metabolism and Diabetes were regarded as eligible for the study and registered ( 17 female, 2 male, mean of age = 43.16 + 3.55 years). Meanwhile, totally 40 healthy people, who do not have any sign or symptom which are highly suggestive for Cushing's syndrome included the study (34 female, 6 male, mean of age = 47.28 ± 2.31 years). fT3, fT4, TSH, anti TG, anti TPO analyses were performed as described in details. Thyroid ultrasonography had been performed to people who do not have with a 7.5MHz, 20 mm probe. Diagnoses of Cushing's syndrome has been considered acording to the criteria which goes as follows: 1 mg overnight dexamethasone supression test, 24-hour collection of urine free Cortisol and plasma Cortisol circadian rhtym. Additional tests have been performed in order to make etiological differential diagnoses of Cushing's syndrome such as plasma ACTH measurement, 8 mg overnight dexamethasone supression test and cavernous sinus sampling if appropriate. Results: Thyroid volume in patients with Cushing's syndrome was found as lower with a statistically significance ( 11.84 ±1.5mL and 17.85 ± 1.83 ml_). Prevalences of goiter, autoimmune thyroid disease, and primary thyroid function disorders for Cushing's syndrome and healthy controls were as 2/19 (%11) versus 12/40 (%30), 7/1 9( %58) versus 20/40 (%50) and 6/19(%27) versus 10/40 (%25) respectively. Prevalences of nodular thyroid disease for Cushing's syndrome and healthy controls were 10/19 (%52) and 20/40 (%50) respectively. Conclusion: There is not any difference between patients with Cushing's syndrome and healthy controls regarding goiter, autoimmune thyroid disease, thyroid nodule and primary thyroid function disorder. On the other hand, thyroid volume is smaller in patients with Cushing's syndrome as compared with healthy controls. 17