Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Organik Kimya Anabilim Dalı

Aktif metilen bileşiklerinin mangan(III) asetat ortamında heteroaromatik sübstitüe alkenlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları

Manganese(III) acetate mediated radicalic cyclization reactions of active methylene compounds with heteroaromatic substituted alkenes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180732 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETYüksek Lisans TeziAKT F MET LEN B LEŞ KLER N N MANGAN(III) ASETAT ORTAMINDAHETEROAROMAT K SÜBST TÜE ALKENLERLE RAD KAL K HALKALAŞMAREAKS YONLARIEmre B ÇERAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüKimya BölümüDanışman : Prof. Dr. A. Tarık PEKELBu araştırma 1,3-dikarbonil bileşiklerinin mangan(III) asetat ortamında heteroaromatiksübstitüe alkenlere katılması ile 5-(2-furil), 5-(2-tiyenil)-4,5-dihidrofuran bileşiklerininsentezine dayanmaktadır.Bu amaçla, asetilaseton, etil asetoasetat, dimedon, 5-fenil-1,3-siklohekzandion, 1,3-siklohekzandion 1,3-dikarbonil bileşikleri olarak; 2-(2-fenilvinil)tiyofen, trans-stilben,2-(2-fenilvinil)furan, 2-metil-5-(2-fenilvinil)furan, 2-(1-fenilvinil)tiyofen, 2-(1-fenilvinil)furan, 2-(1-metil-2-fenilvinil)tiyofen heteroaromatik sübstitüe konjuge alkenolarak kullanılmıştır. Halkalaşma reaksiyonları sonucunda 5-(2-furil) ve 5-(2-tiyenil)-4,5-dihidrofuran bileşikleri sentezlenmiştir.Deneyler 50-70˚C sıcaklıkta, azot atmosferi altında gerçekleştirildi. Ürünler kolon vepreparatif ince tabaka kromatografi yöntemi kullanılarak saflaştırıldı. Sentezlenen 4,5-dihidrofuran bileşiklerinin yapıları enstrümental yöntemler kullanılarak aydınlatıldı.2006, 142 sayfaAnahtar Kelimeler : Mangan(III) asetat, 4,5-dihidrofuran, serbest radikal, halkalaşmareaksiyonları.

Summary:

ABSTRACTMaster ThesisMANGANESE (III) ACETATE MEDIATED RADICALIC CYCLIZATIONREACTIONS OF ACTIVE METHYLENE COMPOUNDS WITHHETEROAROMATIC SUBSTITUTED ALKENESEmre B ÇERAnkara UniversityGraduate School of Natural and Applied SciencesDepartment of ChemistrySupervisor : Prof. Dr. A. Tarık PEKELThis study is based on synthesis of 5-(2-furyl) and 5-(2-tienyl)-4,5-dihydrofurancompounds with the addition of 1,3-dicarbonyl compounds to heteroaromaticsubstituted alkenes mediated manganese(III) acetate.For this purpose, acetylacetone, ethyl acetoacetate, dimedone, 5-phenyl-1,3-cyclohexanedion, 1,3-cyclohexanedion were used as 1,3-dicarbonyl compounds and 2-(2-phenylvinyl)thiophene, 2-(2-phenylvinyl)furan, 2-metyl-5-(2-trans-stilben,phenylvinyl)furan, 2-(1-phenylvinyl)thiophene, 2-(1-phenylvinyl)furan, 2-(1-metyl-2-phenylvinyl)thiophene were used as heteroaromatic substituted alkenes. In the reactions,5-(2-furyl) and 5-(2-tienyl)-4,5-dihydrofuran compounds were synthesised.The experiments were conducted under nitrogen atmosphere at 50-70 ºC . All productswere purified by using column and preparative thin layer chromatography. The structureof 4,5-dihydrofuran compounds was identified by instrumental methods.2006, 142 pages.Key Words : Manganese(III) acetate, 4,5-dihydrofuran, free radical, cyclizationreactions.