Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Aktif oksijen salınımlı antimikrobiyal diş macununun peri-implanter mikrobiyotadaki etkinliğinin araştırılması

Investigation of the effectiveness of antimicrobial featured controlled non-radical active oxygen release toothpaste in peri-implant microbiata

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 448875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dental implantlar, dişsizlik durumlarında tedavi olarak son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Başarısızlık durumlarında tedavi seçenekleri arasında çeşitli antimikrobiyal ajanlar, lazer cerrahisi, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve mekanik debritman bulunmaktadır. Ancak periimplantititsin önlenmesiyle ilgili çok az çalışma mecuttur. Bu doktora tezinde, oral mikrobiyotada antimikrobiyal özelikli non-radikal aktif oksijen sağlayan diş macununun etkinliğini, standart diş macunu ile karşılaştırarak incelenmiştir. Bu amaçla, ağzında en az 1 sağlıklı implant taşıyan, ağız hijyeni iyi 20 hasta çalışma ve kontrol grubu olacak şekilde rastgele iki gruba ayrılmıştır. Çalışma grubuna non-radikal aktif oksijen salgılayan diş macunu, kontrol grubuna standart diş macunu ile günde 2 defa 3 ay boyunca dişleri fırçalatılmıştır. Çalışma öncesi ve 3 ay sonra steril kaplara tükürükleri alınmıştır. Periimplantitis etkeni bakterilerin çalışma öncesi ve 3 ay sonraki düzeyleri stimüle edilmemiş toplam tükürükte polimerize zincir reaksiyona dayalı bir DNA mikroarray analizi olan Parocheck 10 mikroarray sistemi ile semikantitatif olarak tespit edilmiştir. Her iki grubun çalışma başlangıcı ve 3 ay sonraki mikrobiyolojik verileri karşılaştırılarak incelenmiştir. Çalışma ve kontrol grupları arasında bakteri sayılarında Actinomyces viscosus haricinde istatitiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. Actinomyces viscosus kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı artış göstermiştir (p:0.033; p<0.05). Aynı zamanda kontrol grubu diş macunu 3 ay sonunda papiller kanama indeksi değerinde de anlamlı bir artış göstermiştir. Bulgular değerlendirildiğinde her iki diş macununun sağlıklı mikrobiyotayı idame ettirdiği gözlenmiştir.

Summary:

Dental implants are used successfully as a treatment for cases instead of removable and fixed dental prostheses for many years. In failure cases treatment strategies include encompass use of antiseptics and/or antibiotics, laser therapy, guided bone regeneration and mechanical debridement. However there are few studies about prevention of periimplantitis. The aim of this study is to examine the effectiveness of antimicrobial featured controlled non-radical active oxygen release toothpaste and compare it with standard toothpaste. For this purpose, twenty patients who had least one healthy implant, with good oral hygiene included in the study and they were randomly divided into two groups study and the control group. The study used controlled non-radical active oxygen release toothpaste twice a day while the control group used a standard toothpaste twice a day for 3 months. It was taken before the study and after 3 months of saliva into sterile containers. Microbiological sampling of unstimulated total saliva including bacterias cause of periimplantitis performed at the beginning of the study and at 3rd month semi-quantitatively by microarray analysis based on polymerase chain reaction Parocheck 10 microarray system. Microbiological sampling of unstimulated total saliva including selected bacterias performed at the beginning of the study and at 3rd month semi-quantitatively by Parocheck10 microarray system. Microbiological datas of both groups collected in the beginning and the 3rd month of the study analyzed and compared. Between study and control groups failed to reach a significant number of bacteria as a result of statistically except Actinomyces viscosus (p:0.033; p<0.05). Also the control group toothpaste also showed a significant increase in the value of papiller bleeding index after 3 months. Results of both toothpastes was observed considered pleasant healthy microbiota.