Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Aktif ve inaktif akromegali tanılı hastalarda erken ateroskleroz ve prokalsitonin ilişkisi

Premature atherosclerosis and procalcitonin relation in active and inactive acromegaly patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229559 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akromegali hastalığında artan erken ateroskleroz gelişiminin göstergesi olan arteriyel morfolojik değişikliklerin hastalığın evrelerine göre tespiti ve erken aterosklerozun göstergesi olabilecek prokalsitonin seviyesinin hastalığın aktivitesi ile değişiminin saptanmasını amaçladık.Hasta seçimi ve yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji- Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı'nda 2004?2008 yılları arasında takip edilen akromegali tanısı almış, tedavi edilen aktif ve inaktif hastalardan seçildi. Aynı yıllar arasında yeni tanı almış ve henüz tedavi uygulanmamış 13 hasta dahil edildi. Sonuç olarak 33 aktif, 20 inaktif akromegali hastası, kontrol grubu olarak da yaş ve cinsiyet uyumlu 20 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Çalışmaya katılanlar karotis doppler USG ile ateroskleroz için risk faktörleri T-Kol, TG, LDL, fibrinojen, PZ, aPTZ, insülin, AKŞ ve inflamasyon belirteçleri CRP ve PKT değerlendirildi.Bulgular: BH ve İBBF?1 ile İMK arasında istatistiksel anlamlı değişiklik görülmedi. (sırasıyla; p=0.42, p=0.47). Hasta ve kontrol grupları ararsında fibrinojen, CRP ve PKT değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla, p=0.57, p=0.84, p=0.68). İMK >1mm olan grupta PKT (0.4 [ÇAA:0.4?0.55] ) ve İMK<1mm olan grupta PKT (0.06 [ÇAA: 0.05?0.12]) değerlendirildiğinde ileri derecede anlamlı olarak bulundu (p<0.001). CRP (p=0.01,r=0.28) ve PKT (p=0.001, r=0.47) arasında pozitif korelasyon tespit edildi. İMK ile diğer ateroskleroz için predispozan faktörler olan yaş (p=0.01, r=0.27), VKİ (p=0.005, r=0.32) arasında pozitif korelasyon görüldü.Sonuç: PKT'in erken aterosklerozu göstermede CRP'den daha önce artan bir belirteç olduğu görüldü ancak akromegalide hastalık aktivitesi ile akut faz belirteçleri arasında ilişki yoktu.

Summary:

Objective: We aimed to determine development of increased premature atherosclerosis demonstrating to arteriel morphological changes in severity of the disase and the measurement of procalcitonin (PCT) concentration can play a role in the progression of premature atherosclerosis and it is possible to reflect the activitiy of the disease.Patients and Methods: Thirty three active and 20 inactive acromegaly patients followed at Endocrinology-Metabolism and Diabetes out-patient clinic of Cerrahpaşa Medical Faculty between 2004-2008 were included in the study. Twenty sex and age matched healty subjects were added as control to the study. Intima media thickness of the carotid arteries was measured by ultrasound and blood was drawn for total cholesterol, trigliserid, LDL-cholesterol, fibrinogen, PT, aPTT, insulin, fasting blood glucose and the serum concentrations of inflamation markers such a CRP and PCT.Results: Analysis within the groups statistically no significant difference was determined between GH, IGF-1, IMT (p=0.42, p=0.47 respectively). No diference was found in the fibrinogen, CRP and PCT in patients with the acromegaly as compared to controls ( p=0.57, p=0.84, p=0.68 respectively). IMT ? 1mm in the patients PCT (0.4 [IQR:0.4?0.55]) levels were significantly different from the patient without atherosclerosis (0.06 [IQR: 0.05?0.12], p<0.001).There was a significant possitive correlation between CRP (p=0.01, r=0.28) and PCT (p=0.001, r=0.47) levels. There was a significant possitive correlation between IMT and atherosclerotic risk factors same as age (p=0.01, r=0.27) and BMI (p=0.005,r=0.32).Conclusion: In the presented study our results showed that PCT can be useful and increase before than CRP for the assessment of premature atherosclerosis but a correlation was not found between the activity of acromegaly and acute phase reactant.