Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Aktif ve inaktif dönemdeki minör rekürrent aftöz stomatitli hastaların, ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi ve anksiyete seviyelerinin değerlendirilmesi

The evaluation of oral health-related quality of life and anxiety values in patients with active or inactive minor recurrent aphthous somatitis.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203959 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Rekürent aftöz stomatitis (RAS) oral mukozal hastalıklar içinde en çok görülen lezyonlardandır. Nonkeratinize oral mukozanın epidermal tabakasındaki tek veya multipl lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Çiğneme ile artan ağrı ile karakterize olan lezyonlar, ağızda genellikle 7-10 gün arasında kalırlar. RAS'ın etyolojisi tam olarak açıklığa kavuşmadığı için kesin bir tedavisi de yoktur. Bu hastaların yaşam kalitesini ve anksiyetelerini bilmek onların yaşam kalitelerini arttırabilmemiz ve yapılan tedavilerin etkinliğini anlayabilmemiz için faydalı olacaktır. Çalışmanın amacı; RAS'lı hastaların ülserlerinin aktif ve inaktif olduğu dönemlerdeki hem anksiyetelerini ve hem de ağız sağlığıyla ve genel sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini, değerlendirilerek, sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırarak incelemektir. Bu amaçla minör RAS teşhisi konan 100 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma ve kontrol grubundaki bütün hastaların anksiyete düzeyini ölçen anket olan STAI anketlerini ve yaşam kalitesini ölçen anketler olan OHIP-14, OHR-QoL, SF-36'yı kendi başına doldurması sağlanmıştır. Sonuç olarak, aktif dönemdeki RAS, yemek yemeyi, konuşmayı zorlaştıran ağrısı nedeniyle hastaların yaşam kalitelerinin düşük, anksiyetelerinin de yükselmiş olduğunu söyleyebiliriz. RAS tedavisinde klasik tedavi seçeneklerine ek olarak psikolojik tedavinin de gözönünde bulundurulması gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Summary:

Recurrent aphthous stomatitis (RAS),is one of the most common oral mucosal lesions. Lesions appear as single or multiple ulcers on nonkeratinized oral mucosa. They are characterized by painful during chewing and generally heal only after 7-10 days. As the etiology is unknown, there is no curative treatment. To learn more about the patients's quality of life and anxiety levels may be useful in understanding the efficacy of the treatment. The aim of the present study was to evaluate the oral health-related quality of life and anxiety values in patients with active or inactive minor recurrent aphthous somatitis and to compare them healthy controls. One hundred patients with minor RAS were included in the study. Data were collected by questionnaires regarding STAI, OHIP-14, OHR-QoL and SF-36. It has been concluded that, the patients with active minor RAS have a decreased quality of life and increased anxiety levels due to their pain during eating and chewing. Thus our findings suggest that traditional treatment of RAS patients should be accompanied by psychological support.