Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Aktif ve pasif nemlendiricilerin etkinliklerinin, solunum mekaniğine etkilerinin ve bakteriyal kolonizasyon oranlarının karşılaştırılması

Comparison of the efficiency of active and passive humidifiers their influence on respiratory mechanics and their bacterial colonization rates

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115811 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Bu randomize çalışmada 96 saat boyunca, aktif ve pasif nemlendiricilerin etkinliklerini, solunum mekaniğine etkilerini ve bakteriyel kolonizasyon oranlarını tespit ederek; etkin ve güvenli olduklarını göstermeye çalıştık. Çalışmaya primer akciğer hastalığı, sepsis, immünosupresyon dışı nedenlerle en az dört gün mekanik ventilasyon uygulanması beklenen erişkin hastalar alınmıştır. Hastalar iki gruba ayrıldı.Grup 1 (n=16) pasif nemlendiriciler grubu, Grup 2 (n=14) aktif nemlendiriciler grubu olarak ayrıldı. 96 saat boyunca 1. grupta pasif nemlendirici değiştirilmedi. 2. grupta ısıtıcılı nemlendiriciye distile su steril olarak konuldu. Her iki gruba da kapalı aspirasyon sondası kullanıldı. Hastaların ilk 24 saatlik APACHE 2 skorları hesaplandı, günlük PA Akciğer grafileri çekildi. Sabah ve akşam vizitlerinde Siemens Servo300A ventilatörün monitöründen aşağıdaki ölçümler yapıldı: Endotrakeal tüp no Endotrakeal tüp oklüzyonu Dakika volümü Tidal volüm Solunum sayısı Fi02 PIP (peak inspiratuar basınç) MAP(ortalama havayolu basıncı) PEEP PEEPtot Dyn Char (dinamik komplians) EEF (ekspirium sonu akım) Rins (inspiratuar rezistans) Rexp (ekspiratuar rezistans) 34Tüpteki nemlenme ve sekresyon akıcılığı numaralandırılarak kaydedildi. Alışta ve 96. saatte endotrakeal aspiratlar alındı ; 96. saatte buna ek olarak solunum devresinin ventilator tarafından devre sürüntüsü alındı. Kültürler ve koloni sayımlan CTF mikrobiyoloji laboratuarında yapıldı. 1.000.000 üzerindeki koloni sayılan anlamlı kabul edildi. Çalışmamızın sonucunda; 96 saat değiştirilmeden kullanılan pasif nemlendiricilerin etkinliklerini sürdürdüklerini, havayolu rezistansım ve ekspirium sonu akımı arttırmadıklarını, bakteriyel kolonizasyona yol açmadıklarını tespit ettik. İş gücü kaybım ve maliyeti ise azaltmaktadırlar. 35 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: