Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Aktif ve remisyondaki jüvenil idiopatik artrit ve ailesel Akdeniz ateşi olgularında serum vitamin D düzeyleri

Serum vitamin D levels in activation and remission periods of patients with juvenile idiopathic arthritis and familial Mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 456099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aktif ve remisyondaki jüvenil idiopatik artrit ve ailesel Akdeniz ateşi olgularında serum vitamin D düzeyleri Amaç: Jüvenil idiopatik artrit (JİA) ve ailesel Akdeniz ateşi (AAA) hastalarında, D vitamini yetersizliği/eksikliği sıklığını ve aktif ve remisyon dönemlerindeki D vitamini düzeyleri ile hastalık aktivitesi arasında ilişki olup olmadığını saptamaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmamız 64 JİA'lı, 36 AAA'lı ve 100 sağlıklı çocuğun katılımıyla yapıldı. Hastaların aktif ve remisyon dönemlerinde 25(OH) vitamin D düzeylerine kemilüminesans immunanaliz (CLIA) yöntemiyle bakıldı, <20 ng/ml olması eksiklik, 20-30 ng/ml olması yetersizlik olarak değerlendirildi. Bulgular: JİA'lıların aktif ve remisyon dönemlerindeki 25(OH) vitamin D düzeyi ortalaması sırasıyla 18,9±11 ng/ml ve 18,6±9,2 ng/ml idi. AAA'lılarda ise aktif dönemdeki 16±8,5 ng/ml, remisyon dönemindeki 13,1±6,4 ng/ml'di. Sağlıklı çocuklarınsa 26,7±10,5 ng/ml'di. JİA ve AAA'lıların aktif ve remisyon dönemindeki, vitamin D düzeyleri kontrol grubundan düşüktü (p<0,001). JİA'lılarda aktif ve remisyon döneminde, vitamin D düzeyleri arasında fark saptanmadı. AAA'lılarınsa remisyon dönemindeki vitamin D düzeyleri daha düşüktü (p<0,05). JİA ve AAA'lılarda, D vitamini düzeyleri ile hastalık aktivitesi arasında ilişki gösterilemedi. JİA'lıların aktif dönemde %57,9'unda D vitamini eksikliği, %29,7'sinde yetersizliği, remisyon döneminde %58,4'ünde D vitamini eksikliği, %33,9'unda yetersizliği vardı. AAA'lıların aktif dönemde %69,5'inde D vitamini eksikliği, %19,4'ünde yetersizliği, remisyon döneminde ise %83,3'ünde D vitamini eksikliği, %16,6'sında yetersizliği vardı. Sağlıklı çocukların %26'sında D vitamini eksikliği,%33'ünde yetersizliği vardı. Sonuç: JİA ve AAA'lıların vitamin D düzeyleri, sağlıklı kontrollerden düşüktü. JİA ve AAA'lılarda D vitamini eksikliği ve yetersizliği yüksek orandaydı. D vitamini düzeyi ile hastalık aktiviteleri arasında ilişki gösterilemedi. Anahtar kelimeler: Jüvenil idiyopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, 25(OH) vitamin D, hastalık aktivitesi

Summary:

Serum vitamin D levels in activation and remission periods of patients with juvenile idiopathic arthritis and familial Mediterranean fever Objective: To determine the frequency of vitamin D deficiency/ insufficiency of JIA's and FMF's and investigate the relationship between vitamin D and disease activity. Material and methods: 64 JIA patients, 36 FMF patients and 100 healthy children were studied. 25(OH) vitamin D levels were measured with (CLIA) method. Levels below 20 ng/ml are accepted as deficiency, 20-30 ng/ml are accepted as insufficiency. Results: For JIA's, mean vitamin D levels in activation and remission were 18,9±11 ng/ml and 18,6±9,2 ng/ml and for FMF's were 16±8,5 ng/ml and 13,1±6,4 ng/ml respectively. Mean of healthy children were 26,7±10,5 ng/ml. For JİA, there was no difference between vitamin D levels in activation and remission. For FMF, levels in remission were lower than activation (p<0.05).There was no association between disease activity and vitamin D levels. For JİA's in activation, frequency of vitamin D deficiency /insufficiency were 57,9% and 29,7%; in remission, 58,4% and 33,9% respectively. For FMF's in activation, frequency of vitamin D deficiency /insufficiency were 69,5% and 19,4%; in remission, 83,3% and 16,6% respectively. In healthy chidren, they were 26% and 33% respectively. Conclusion: Vitamin D levels of JIA's and FMF's were lower than healthy children. Frequency of vitamin D deficiency/ insufficiency were quitely high among patients with JIA and FMF. There was no association between disease activity and vitamine D levels. Key words: Juvenile idiopathic arthritis, Familial Mediterranean fever, vitamin D, disease activity.