Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Aktivasyonla indüklenen sitidin deaminazın (AID) ekspresyon düzeyi ile kronik lenfositik löseminin prognozu arasındaki ilişki

The relation between chronic lymphocytic leukemia prognosis and activation-induced cytidine deaminase (AID) expression levels

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 247396 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

KLL'de prognozun değerlendirilmesinde standart metod olarak kullanılan Rai ve Binet evreleme sistemleri erken evre KLL hastalarının hangilerinin daha sonra hızlı seyredeceğini ayırmada yetersizdir. Bu nedenle son yıllarda evreleme dışındaki prognoz parametreleri önem kazanmaktadır. Serum AID düzeylerinin hastalık progresyonunu belirlemede önemli bir parametre olabileceği ileri sürülmüştür.Çalışmamızda 50 B-KLL hastası ile 50 sağlıklı erişkinde kan örneklerinde AID mRNA ekspresyon düzeyleri incelendi. B-KLL hastalarında sağlıklı erişkin gruba göre AID mRNA ekspresyonu anlamlı ölçüde yüksek saptandı. Aynı zamanda KLL hastaları arasında evrelere göre AID mRNA düzeyleri incelendi. Rai 0 evredeki olgular ile I,II,III ve IV. evredeki olgular birbirleri ile karşılaştırılırken Binet A evresindeki olgular ile Binet B ve C evresindeki olgular AID mRNA düzeyleri açısından birbirleriyle karşılaştırıldı. Bu gruplar arasında düşük riskli olarak kabul edilmeyen hastalar yani Rai sistemine göre I,II,III ve IV evresinde olanlar ile Binet sistemine göre B ve C evresinde olanların AID mRNA düzeyleri anlamlı olarak yüksek saptandı.Sonuç olarak serum AID düzeyi KLL olgularında normallere göre daha yüksek olup, hastalık progresyonu veya sağkalım ile ilgili bir parametre olabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu nedenle daha geniş olgu serilerinde uzun süreli takipler ve çok yönlü analizlerde önemi gösterilebildiği takdirde sadece Q-PCR ile tetkik edilebiliyor olması nedeniyle klinik kullanımda yararlanılacak bir parametre olabilir.

Summary:

Rai and Binet staging system used as a standard method for evaluating the prognosis of CLL has some restrictions in distinguishing the early stage CLL patients that will progress rapidly. To solve this defect, prognostic parameters except for staging has become important in the recent years. Intracellular upregulation of AID gene in the leukemic lymphocytes of the patients with CLL may be an important parameter in predicting the progression of the disease.In this study, AID mRNA expression levels were evaluated in 50 B-CLL patients and in 50 healthy controls. AID mRNA expression was found to be significantly higher in B-CLL patients than in healthy controls. We, then, evaluated AID mRNA levels according to the stages of CLL. Rai stage 0 cases were compared with stage I,II,III and IV whereas Binet A was compared with Binet B and C according to AID mRNA levels. In cases with higher risks, Rai stage I,II,III,IV and Binet stage B and C, AID mRNA levels were also significantly higher.As a result, we found that the serum levels of AID in the CLL patients are higher than the control group and it may suggest it as a associated with the disease progression and survival. For this reason and because the simplicity of analyzing with Q-PCR, it can be useful clinical parameter, after its importance have been shown in larger and multi-variate studies.