Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Aktivasyonla indüklenen sitidin deaminazın gen ekspresyon düzeyi ile kronik miyeloid löseminin progresyonu arasındaki ilişkinin araştırılması

Relation between expression of activation-i̇nduced cytidine deaminase and progression of chronic myeloid leukemia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 384339 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aktivasyonla İndüklenen Sitidin Deaminazın Gen Ekspresyon Düzeyi İle Kronik Miyeloid Löseminin Progresyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması Amaç: Kronik miyeloid lösemi (KML) miyeloid seri hücrelerinin aşırı ve kontrolsüz çoğalmasına yol açan bir hematopoetik pluripotent kök hücre hastalığıdır. KML'de hastalığın patogenezinde Philadelphia kromozomu (Ph); progresyonunda ve prognozunda ek genetik değişiklikler önemli rol oynar. Mevcut bu bulgular klonal tümöral hücrenin mutasyona eğilimli olduğunu gösterir. İmmunoglobulin genlerinin hipermutasyonunda önemli bir rol oynayan aktivasyonla indüklenmiş sitidin deaminazın (AİD) aberan ekspresyonu immunoglobulin genleri dışındaki genlerde de mutasyon yapabilmektedir. AİD'in çeşitli lenfoproliferatif hastalıklarda translokasyonlara da yol açabileceğini ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Ayrıca KML blastik evrede de daha önceki çalışmalarda AİD gen ekspresyonunun artığı gösterilmiştir. Bu çalışmamızda KML hastalarında AİD gen ekspresyon düzeyinin hastalığın progresyonuyla ilişkisini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Polikliniğinde takip edilen KML'li 80 hasta ile öğrenci, hasta yakınları ve öğretim üyelerinin de içinde olduğu 50 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubunda AİD gen ekspresyonu ölçüldü. Bulgular: KML'li hastalarda kontrol grubuna oranla AİD gen ekspresyon düzeyleri anlamlı (p < 0,05) olarak daha yüksek saptandı. AİD gen ekspresyon düzeyinin hastalık süresi, hastanın cinsiyeti ve yaşı, tanı sırasında lökosit, trombosit, hemoglobin, bazofil, eozinofil, blast düzeyi, hepatomegali varlığı/yokluğuyla, splenomegali düzeyi, kemik iliği fibrozis düzeyi, kemik iliği selülaritesi, Sokal indeksi, hastalık fazı ile anlamlı korelasyon saptanmadı. Ayrıca tirozin kinaz inbitörlerine (TKİ) dirençten sorumlu mutasyonlarla, TKİ inbitörlerinin kullanımı sonrası alınan sitogenetik yanıt düzeyiyle ve TKİ öncesi ilaç kullanım öyküsü ile de anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Bu çalışmamızla AİD gen ekspresyon düzeyinin KML'li hastalarda istatiksel olarak anlamlı olarak arttığını gösterdik. AİD gen ekspresyon düzeyinin KML'nin prognozuna ve progresyonunda katkısı olabilir.

Summary:

Relation Between Expression Of Activation-İnduced Cytidine Deaminase And Progression Of Chronic Myeloid Leukemia Objective: Chronic myeloid leukemia (CML) is a hematopoetic pluripotent stem cell disorder characterized by excessive and uncontrolled proliferation of myeloid cells. Philadelphia chromosome (Ph) plays a central role in the pathogenesis of the disease and additional genetic variationsdetermine the progression and prognosis. The findings in CML patients show that clonal tumoral cells tend to have additional mutations. Expression of activation-induced cytidine deaminase (AID) resultsin hypermutation in immunoglobulin genes and in some other genes. In previous studies, it has been shown that aberrant expression of AID can cause translocations in various lymphoproliferative diseases. Additionally, AID levels have been shown to be elevated in CML blastic phase. In our study we aim to investigate the relation between expression level of AID and progression of the disease. Material And Method: AID expression levels were analyzed in 80 patients from Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Division of Hematology Outpatient Service and 50 healthy controls. Findings: AID levels were significantly elevated (p < 0,05) in CML patients compared to the control group. No correlations was found between AID levels and disease time, patient gender, age, leukocyte, hemoglobin, platelet, blast, basophil, eosinophil counts at the time of diagnosis, absence and presence of organomegaly, bone marrow fibrosis index, bone marrow cellularity, Sokal score and disease phase. Additionally there was no meaningful correlation between AID levels and tyrosine-kinase-inhibitor (TKİ) resistant mutation profile and cytogenetic response during TKİ therapy. Conclusion: In our study we showed that AID expression levels are significantly elevatedin CML patients. AID could play a role in progression and prognosis of CML.