Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

Aktüerya alanında genelleştirilmiş lineer modeller kullanılarak prim fiyatlama ve filo verisi üzerinde bir uygulama

Premium pricing based on generalized linear models in actuarial science and application on fleet policy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 353069 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aktüerya bilimi makul beklentilerin gerçekleşmesini engelleyen tesadüfî olayların olumsuz yöndeki finansal etkisini azaltmak için bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. Aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, prim olarak adlandırılan belirli bir miktar para ödemesi şeklinde toplanan bu tutarın, adil bir şekilde belirlenmesi sigorta şirketleri için önemli bir konudur.Bu çalışmada temel amaç, adil bir prim fiyatlama yapabilmek için portföyü oluşturan bireylere ilişkin risk faktörlerini dikkate alan matematiksel ve istatistiksel temellere dayanan bir model oluşturmaktır. Bu nedenle öncelikle prim fiyatlamaya temel oluşturan modeller incelenmiş daha sonra poliçe sahiplerinin risk faktörlerini de dikkate alan etkili bir model elde etmek için Genelleştirilmiş Lineer Modeller kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda en iyi sonuç veren Logaritmik Bağlı Gama Model kullanılarak hasar tahminleri yapılmış ve veri setini oluşturan müşteriler için risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Summary:

Actuarial Science is described as a mechanism that decreases the negative financial effects of random events which becomes obstacles to actualize reasonable expectations. It is important subject to make a fair share for the same amount of money which is paid by the people who has the same risk.In this dissertation, main goal is to form a model that?s based on mathematic and statistic and takes into account risk factors for the individuals in the portfolio to be able to make fair rating. In this reason, it is used generalized linear model to be able to form effective model. Finally, risk assessment were made using Logarithmic Gamma Model which gives the best results of the analysis for the customers that forms the data set.