Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Akustik travmaya bağlı ani işitme kaybında resveratrolün koruyucu etkilerinin mekanizmalarıyla araştırılması

Investigation of preservative effects of resveratrol in acoustic trauma-related sudden hearing loss with mechanisms

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484662 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akustik travma, kulağa gelen ses enerjisinin çok yüksek olması ve işitme kaybının ortaya çıkması süreci olarak tanımlanmaktadır. Akustik travma, kohleada işitsel saçlı hücrelerde apopitosis ve nekrozla sonuçlanan bir dizi olayı başlatmaktadır. Bu olaylar sonucunda ortaya çıkan işitme bozukluklarını saptamak için odyolojik tetkiklerden biri olan ve dış saçlı hücre hasarını değerlendirebildiğimiz otoakustik emisyon (DPOAE) testi kullanılmaktadır. Akustik travmaya bağlı kohlear hipoksi, stria vaskülariste bulunan marjinal hücrelerden reaktif oksijen türlerinin salınımına yol açmakta ve kohleada araşidonik asit, fosfolipaz A2, total siklooksijenaz (COX), prostaglandin E2 düzeylerinde değişikliklere neden olmaktadır. Resveratrolün antioksidan ve antiinflamatuar etkileri yanı sıra COX-2 düzeylerini azalttığı tespit edilmiştir. Deneysel olarak akustik travma oluşturulan ratlarda DPOAE yardımıyla işitme düzeyi değerlendirilmiş, resveratrolün akustik travmada koruyucu etkisinin mekanizması araştırılmıştır. Çalışmamızda 45 adet dişi Wistar sıçanlar kullanılmıştır. Her grupta 15 hayvan bulunmak üzere Kontrol grubu, Akustik travma grubu ve Akustik travma oluşturulup Resveratrol tedavisi verilecek grup olmak üzere 3 grup oluşturulmuştur. Akustik travma oluşturmak için sıçanlara 24 saat devamlı 115 dB SPL beyaz band aralığında gürültü uygulanmıştır. Akustik travma grubuna gavaj yoluyla serum fizyolojik, Resveratrol grubuna ise gavaj yoluyla 5 mg/kg/gün gürültü öncesinde 3 hafta boyunca resveratrol uygulanmıştır. Gürültü uygulandıktan 24 saat sonra sıçanlara anestezi altında DPOAE testi yapılmış ve sıçanlar sakrifiye edilerek, kohleaları çıkarılmıştır. Kohlealar homojenize edilerek araşidonik asit, total COX, prostaglandin E2, fosfolipaz A2 düzeyleri ölçülmüştür. 115dB şiddetinde white noise 24 saat gürültü uygulaması yüksek frekanslarda akustik travma oluşturmuştur. Resveratrolün akustik travmada 6000Hz ve 10000Hz'de koruyucu etkisi gösterilmiştir. Akustik travma sonrası kohleada 24. saatte PLA2 düzeylerinde anlamlı artış olduğu gösterilmiştir. Akustik travma sonrası kohleada 24. Saatte AA düzeylerinde anlamlı azalma olduğu gösterilmiştir. Resveratrolün akustik travma sonrası, PLA2 düzeylerinde anlamlı azalma sağladığı gösterilmiştir. Resveratrolün akustik travmada koruyucu etkisi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma olması ve çalışmamızda belli frekanslarda resveratrolün koruyucu etkisinin görülmesi, akustik travma mekanizmasında AA yolağının rolü ile ilgili değişikliklerin gözlenmesi, bu konudaki çalışmaların artmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Summary:

Acoustic trauma is defined as the process in which the sound energy coming to the ear is too high and the hearing loss occurs. Acoustic trauma initiates a number of events that result in apoptosis and necrosis in cochlea auditory haired cells. Using the autoacoustic emission (DPOAE) test, which is one of the audiologic examinations to assess hearing impairment that occurs as a result of these events, in which we can assess the external-hair cell damage. Cochlear hypoxia caused by acoustic trauma leads to the release of reactive oxygen species from marginal cells in stria vascularis and causes changes in arachidonic acid, phospholipase A2, total cyclooxygenase (COX), and prostaglandin E2 levels in the cochlea. Resveratrol has found that antioxidant and antiinflammatory effects and reduce COX-2 levels. The level of hearing assessed with the help of the DPOAE, the mechanism of protective effect of resveratrol on acoustic trauma has been investigated. In our study, 45 female Wistar rats were used. There were 15 animals in each group; Control group, Acoustic trauma group and Acoustic trauma and Resveratrol treatment group. To produce acoustic trauma, rats were exposed to noise for 24 hours continuous 115 dB SPL white noise. Acoustic trauma group was given saline by gavage and Resveratrol group was given for 3 weeks 5 mg / kg / day resveratrol by gavage before noise. 24 hours after noise was applied, DPOAE was tested under anesthesia and the rats were sacrificed then the cochleas were removed. Cohleas were homogenized and arachidonic acid, total COX, prostaglandin E2, phospholipase A2 levels were measured. 24 hours continuous 115dB white noise exposure caused acoustic trauma at high frequency. Protective effect of resveratrol in acoustic trauma at 6000Hz and 10000Hz has been demonstrated. After acoustic trauma, PLA2 levels were significantly increased at 24 hours in the cochlea. A significant decrease in AA levels was noted at 24 hours after the acute trauma in the cochlea. Resveratrol has been shown to significantly alter PLA2 levels after acoustic trauma. The presence of a limited number of studies on the protective effect of resveratrol in acoustic trauma and the observed protective effect of resveratrol in certain frequencies in our study, observing changes in the role of AA pathway in the acoustic trauma mechanism are thought to contribute to increase the studies in this area.