Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı

Akut açlığa maruz bırakılan yetişkin erkek sıçanlarda kemoterapötik ajanla oluşturulan nöropatik ağrının davranış, öğrenme ve hafızaya etkisi

The effect of chemotherapeutic agent-induced neuropathic pain on behaviour, learning and memory in adult male rats that were exposed to acute fasting

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 352705 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada kemoterapotik ajan (vincristine) verilerek nöropatik ağrı oluşturulan ve 3 gün aç bırakılan erkek sıçanların ; Açık alan, sıcak tabaka ( hot plate), von Frey, kuyruk çekme (tail flick) ve Moris su tankı uygulamaları yapılarak, davranış parametreleri, ağrı eşiği, öğrenme ve hafıza performansları değerlendirilmiştir. Deneylerde 40 adet Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı. Kontrol, açlık, ağrı, açlık+ağrı olmak üzere dört grup oluşturuldu. Kematerapotik ajan 50µg/kg (vinciristin) 10 gün boyunca intraperitoneal olarak ağrı (10 adet) ve ağrı+açlık (10 adet) grubuna uygulandı. Açlık grubu testlerden önce 3 gün aç bırakıldı. Açık alan test düzeneğinde deney hayvanlarının lokomotor aktiviteleri olarak çizgi geçme sayısı, etrafı keşif davranışı olarak arka ekstremiteleri üzerinde yükselme sayısı, donma, kaşınma ve defekasyon sayısı ise otonom fonksiyonları olarak değerlendirildi. Sıcak plaka testinde sıçanlar 52 C?deki cihazın plakasına bırakılıp ayaklarını yalamaları veya zıplamaları için geçen süre bulundu. Kuyruk çekme cihazında kuyruk çekme süresine bakıldı. Von Frey testi kontrol ve açlık grubuna 12. günde, ağrı ve ağrı+açlık grubuna 9.,12., 30.günlerde uygulandı. Mekanik uyarana verdikleri cevaplar karşılaştırıldı. Sıçanlar moris su tankına 4 gün 4 defa farklı kadranlardan suya atılarak platforma çıkma sürelerine, yüzme hızlarına, kat ettikleri mesafeye bakılarak uzamsal öğrenmeleri değerlendirildi. 5. gün çıktıkları platform kaldırılarak platformun bulunduğu kadranda gezme sürelerine bakılarak hafızaları test edildi. Uygulanan strese (açlık ve ağrı) hormonel yanıtın bir ölçüsü olarak serum kortizol ve glikoz düzeyleri davranış deneyleri öncesi değerleri ile karşılaştırıldı. Deney gruplarında lokomotor aktivite azalmış, anksiyete artmış, ağrı eşiği değişmemiş, mekanik allodini gelişmiş, öğrenme ve hafıza performansı bozulmamıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın verilerine göre açlık ve ağrı stres oluşturarak lokomotor aktivitelerde değişikliğe yol açarken uzamsal öğrenmeyi ve hafızayı etkileyen yapılarda herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Anahtar kelimeler: Açlık, sıçan, nöropatik ağrı, hafıza ve davranış, kemoterapötik ajan.

Summary:

In the present study, behaviour, learning and memory were vestigated in male rats after making neuropathic pain with administering chemotherapeutic agent (vincristine) and 3-day fasting by using open field area, hot plate, von Frey, tail flick, moris water maze applications. Forty Wistar Albino male rats were used in the experiments. Four groups composed of control, fasting, pain, fasting+pain. 50µg/kg (vincristine) chemotherapeutic agent was administered to pain group (n=10) and fasting+pain group (n=10) intraperitoneally for 10 days. Fasting groups were resisted to take the food for 3 days, before tests. Number of cross section area as locomotor activity, number of rearing as exporation behaviour and freezing, itching and number of defecations as autonomous functions were evaluated. Rats were placed to a 52oC hot plate and duration for rats licking their feet and jumping was determined Duration of tail flicking was measured in the tail flick device. Von Frey test was performed to control group and fasting group on the 12th day and to pain group and fasting+pain group on the 9th, 12th, 30th days. Responses given to mechanical stimulant were compared. Rats were thrown to moris water maze for 4 different quadrant everyday during 4 days and were observed duration to platform, speed of swimming, distance moved, so that spatial learning of the rats was evaluated. On the fifth day, platform was removed and rats were observed in terms of locomotion on the quadrant where platform was placed. Memory of the rats was evaluated. Serum cortisone and glucose levels as ameasure of hormonal response to stress (fasting and pain) were compared with pre ?behaviour experiments levels. Locomotor activity in experiment groups reduced, anxiety increased, threshold of pain did not change, mechanical allodini developed, learning and memory performance did not deteriorate with fasting and neuropathic pain develeped. Consequently, fasting and pain by generating stress resulted in changes in locomotor activities while they did not lead to changes in spatial learning and memory. Key words: Fasting, rat, neuropathic pain, memory and behaviour, chemotherapeutic agent