Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı

Akut açlık oluşturulan yetişkin erkek sıçanlarda siyatik sinir hasarıyla gelişen nöropatik ağrının davranış, öğrenme ve hafızaya etkisinin araştırılması

Research on effect of neuropathic pain induced with experimental sciatic nerve injury to behavior, learning and memory in adult male rats with acute fasting

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 352979 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Açlık ve ağrının meydana getirdiği kognitif ve bilişsel bozukluklar genelde ayrı ayrı çalışılmıştır. Açlık ve siyatik sinir hasarının ayrı ve birlikte oluşturulduğu davranış, öğrenme ve hafızanın araştırıldığı bu çalışmada; 40 adet wistar türü 2-3 aylık erkek sıçan kullanıldı. Kontrol, açlık, ağrı, açlık ve ağrı olmak üzere dört grup oluşturuldu (n=10). Aç bırakılan grubun 130 saat boyunca sadece su almasına izin verildi. Nöropatik ağrı modeli oluşturulan grupta siyatik sinir boğumlanarak sinir hasarı meydana getirildi. Nöropatik ağrı oluşturulup 130 saat aç bırakılan sıçanlar ağrı ve açlık grubunu oluşturdu. Kontrol grubuna cerrahi stresi eşitlemek amacıyla siyatik sinir hasarı oluşturulmadan insizyon yapıldı ve normal sıçan yemi ile beslendi. Çalışma öncesi serum kortizol ve glikoz değerleri kardiak kan alınarak ölçüldü (2-2,5 ml). Nöropatik ağrının değerlendirilmesi için von Frey, sıcak plaka testleri yapıldı. Sıçanlarda açık alan düzeneğiyle davranışları, morris su tankı ile uzamsal öğrenme ve hafıza performansları değerlendirildi. Çalışmanın sonunda tüm sıçanların alınan kardiak kan kortizol ve glikoz seviyesi bakıldı. Ağrı gruplarında siyatik sinir hasarı sonrası von Frey testine göre 1.gün allodini gelişti. 3. ve 5. günlerde azalma gösterip 7. günden sonra yerini hiposensiviteye bıraktı. Açık alan düzeneğinde donma davranışı açlık ve ağrı gruplarında kontrole nazaran artarken, açlık+ağrı grubunda azalmış bulundu. Kontrol grubuna göre; ayağa kalkma sayısı ve toplam alınan yol tüm gruplarda azaldı, defekasyon sayısı tüm gruplarda arttı. Perifere ilk geçiş süresi kontrole göre açlık grubunda azaldı; ağrı, ağrı+açlık gruplarında arttı (p<0,05). Diğer parametrelerde anlamlı fark gözlemlenmemiştir (p>0,05). Morris su tankında ağrı grubunun yüzme hızı açlık grubundan, hedef kadranda geçirdiği süre kontrol grubundan farklı bulunmuştur (p<0,05). Açlık glikozu en fazla açlık grubunda azaldı. Kortizol seviyesi açlık ve ağrı +açlık grubuplarında yükselirken ağrı grubunda azalma gözlemlendi. Sonuç olarak bu çalışmada nöropatik ağrı modelinde allodini gelişti. Açlık ve ağrı lokomotor aktivitede değişiklikler meydana getirirken, öğrenme hafızada herhangi bir değişiklik oluşturmadığı gözlemlendi. Anahtar Kelimeler: Açlık, Sıçan, Nöropatik Ağrı, Öğrenme, Hafıza.

Summary:

Cognitive disorders caused by fasting and pain are usually studied separately. In this study that aimed that effects of behavior, learning and memory with causes of fasting and sciatic nerve injury jointly and separately; we used 40 2-3 months male Wistar rats. We composed four groups including control, fasting, pain and fasting + pain (n=10). Fasting group was only let to drink water for 130 hours. Sciatic nerve injury was inflicted by sciatic nerve articulation in neuropathic pain group. Rats with neuropathic pain infliction and fasting for 130 hours composed pain and fasting group. For equalization of surgical stress in control group, we made an incision without sciatic nerve injury and fed with normal rat feed. Pre-study values of serum cortisol and glucose were measured from cardiac blood (2-2.5 ml). For evaluation of neuropathic pain we used von Frey, hot plate tests. Behaviors of rats were evaluated with open field setup, while morris water tank was used to evaluate spatial learning and memory performances. In the end of the study we measured the cortisol and glucose levels of rats from cardiac blood. In pain groups allodynia occurred according to von Frey test in first day after sciatic nerve injury. After reduction on the 3rd and 5th days, hyposensitivity occurred on the 7th day. Freeze behavior in open field setup was increased in fasting and pain groups comparing to control group, while it was reduced in fasting + pain group. As compared to control group; standing up count and total distance travelled were decreased in all groups. Number of defecation was increased. As compared to control group, time of first cross to periphery was decreased in hunger group; and increased in pain, pain+ fasting groups (p<0,05). There was no statistical significant difference in other parameters (p>0,05). In water maze test, the swimming speed in the pain group was finding different from the group of hunger. The time spent in the quadrant was significantly different in the pain group from the control group (p<0,05). Cortisol level was increased in fasting and pain+fasting groups but decreased in pain group. As a result, allodynia was observed in neuropathic model. Hunger and pain caused changes in locomotor activities but not in learning and memory. Key words: Fasting, Rat, Neuropathic Pain, Learning, Memory