Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fırat Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akut apandisit tanısı ile opere edilen hastalarda negatif eksplorasyon oranını azaltmak için prokalsitonin, C-RP ve neopterin kullanılabilir mi ?

Can the negative exploration ratio in patients who have been operated as acute appendicitis be decreased by use of procalcitonin, C-RP and neopterin or not?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 192635 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut apandisit, akut karın nedeniyle acil birimlere başvuran hastalardaki en sıkcerrahi patolojidir Günümüzde, Negatif Apendektomi (NA) ve perforasyon oranıyüksekliği sorun olmaya devam etmektedir Akut apandisit tanısında bazı laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemlerikullanılmaktadır Bu çalışmada akut apandisit tanısı ile ameliyata alınan veya takipedilen hastalarda; enfeksiyonlar sırasında organizmanın sistemik reaksiyonu ileindüklenen, ve akut inflamasyonun ayırıcı tanısında kullanılan prokalsitonin (PCT) ileakut faz uyaranının yaygınlığını ve aktivitesini çok iyi yansıtan C reaktif protein (C-RP) ve aktive olmuş makrofajlardan salgılanan neopterin (NPT) seviyelerinin akutapandisitin tanısında belirleyici olup olamayacağının araştırılması amaçlandı Sağ alt kadran ağrı şikayeti 12 saattir devam eden, yaşları 16'dan büyük, gebeolmayan, 44'ü bayan 56'sı erkek, yaş ortalaması 34 olan 100 hasta çalışmaya alındı Akut apandisit ön tanısı ile yatışı yapılan hastaların başvuru anında PCT, C-RP veNPT analizi için serum örnekleri alındı Tüm hastalar beş gruba ayrıldı Grup I: Klinik şikayetleri kaybolup taburcuedilen hastalardı Grup II: Opere edilip patolojik tanısı normal A vermiformis olanlar,Grup III: Fokal apandisit olanlar, Grup IV: Süpüratif apandisit olanlardı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Can the negative exploration ratio in patients who have been operated asacute appendicitis be decreased by use of Procalcitonin, C-RP and Neopterin ornot ?Acute appendicitis is the most frequently surgical pathology in the patientswho come to the emergency services because of acute abdominal pain Nowadays,negative appendectomy (NA) and high rate of perforation are still being a problem,because of insufficient symptoms of acute appendicitis that confused with many otherdiseases The tests for diagnosis and the images which are invazive and not practical arestill being in a developing period In this study procalcitonin (PCT) that has used as a differential diagnosticmarker of inflamation and has inducted with sistemic reaction of organism in theinfection and C-RP which reflects acute phase stimulus prevalences and activity verywell and NPT which is secreted from macrophages and reflects the activations ofmacrophage were studied 100 patients whose ages were older than 16 and who were not pregnant cameto the emergency service with right lower quadrant abdomen pain longer than 12 hourswere hospitalized as acute appendicitis presumptive diagnosis Same 100 patients,whose mean age were 34, were composed of 44 women, and 56 men And their serumexamples were optained for PCT, C-RP and NPT analysis and the results wereevaluated with the SPSS 12 0 tests All patients were separeted into 5 groups Group I had hospitalized and whiletheir clinical symptoms were dissappered during hospitalization period weredischarged ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.