Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akut apandisit tanısında alvarado skorlaması,C-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterin biyolojik belirteçlerin yeri

The effects of alvarado scoring and biomarkers C-reaktive protein (CRP),procalsitonin(PCT)neopterin(NP) BY themselves and combined,on the diagnosis of acute appendicitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 445260 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Akut Apandisit (AA);en sık görülen acil girişim nedenlerinden biridir.Günümüzde hala kesin tanı koymak mümkün değildir.AA tanısındaki bu gecikmeler,komplikasyon oranlarını artırmaktadır. Amaç:AA tanısında Alvarado Skorlaması(AS) ve biomarkerların(C-Reaktif protein(CRP),Prokalsitonin(PCT),Neopterin(NP) tek ve AS ile birlikte kulanılmalarının tanıya olan katkılarının araştırılması amaçlandı. Yöntem-Gereç: İ.Ü. C.T.F Genel Cerrahi kliniğine, 04.03.2014-29.07.2015 tarihleri arasında, AA ön tanısıyla yatırılan ,100 hasta alındı.AA pozitif (n:60),AA negatif (n:40) ve AA pozitif grup; Komplike AA (n:11),nonkomplike AA (n:49) olarak gruplandırıldı. Hastaların demografik verileri,AS,CRP,PCT,NP değerleri karşılaştırıldı. Bulgular:Çalışmaya alınan hastaların; 45'i erkek (%45), 55'i kadın (%55),yaş ortalamaları 32,8 ±13,7 yıl(18-92)'idi.Gruplar arasında, yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu.AS dağılımı: AS≤4 olan 24 hastadan 3'ü , AS 5-7 olan 35 hastadan 22'si, AS 8-10 olan 41 hastadan 38'i ameliyat edildi.Opere edilen 63 hastanın 3'ünde normal apendiks saptandı. AA pozitif ve negatif grupların serum CRP,PCT,NP değerlerinin AA tanısında yetersiz olduğu fakat AS'un sensivite ve duyarlılığını artırdığı görüldü. Komplike ve nonkomplike AA hastalarda İnflamatuar belirteçlerin ortalaması karşılaştırıldığında;komplike AA grupta anlamlı (p<0,05) olarak yüksekti. Sonuç: AA tanısındaki gecikme komplikasyon oranlarını artırmaktadır. AS≤4 olan hastalarda da AA görülebilir.AS≤4 olan şüpheli hastalar ve AS 5-7 arasındaki tüm hastalar 24 saat gözlenmeli, AS 8-10 arasındaki hastalarda,cerrahi önemli bir seçenektir.AS,AA tanısında iyi bir skorlama olmasına karşın, ek tetkik ve klinik yaklaşımlara ihtiyaç vardır.Serum CRP,PCT,NP değerleri,tek başlarına,AA tanısında yetersizdir.Ancak AS'un değerini arttırmakta,komplike AA olgularını ayırmada yararlı olduğu kanaatindeyiz.

Summary:

Introduction:Acute Appendicitis(AA) is one of the most common emergency operations.Nowadays in certain cases it is still not possible to establish a certain diagnosis.Delays in diagnosis of AA,causes an increase in the rates of complications. Aim:This study aimed to investigate the effects of Alvarado Scoring and biomarkers C-reactive protein(CRP),procalcitonin(PRC),neopterin(NP) by themselves and combined,on the diagnosis of AA. Materials and methods:100patients who presented to İ.Ü. C.T.F. General Surgery Clinic between 04.03.2014-29.07.2015 with an initial diagnosis of AA were included in this study.Patients were grouped into AA positive(n:60),AA negative(n:40),AA positive-complicated(n:11) and AA positive non-complicated AA(n:49).Demographic characteristics,AS,CRP,PCT,NP values were compared. Findings:45 patients were male(%45),55 were female(%55)and the mean age of patients were 32,8±13,7 years(18-92).3 patients who had AS of ≤4, 22 patients who had AS5-7 and 38 patients who had AS8-10 were operated.3 patients,out of 63 who underwent operation,had normal appendix.We found that serum CRP,PCT,NP levels were insufficient in the diagnosis of AA,however AS increased sensitivity and specificity.When we compared the mean levels of inflammatory markers between complicated and noncomplicated groups,we found that the complicated group had higher levels.(p<0,05) Results:AA can also be seen in AS≤4 patients.Suspected patients with AS≤4 and all patients with AS5-7 should be observed for at least 24hours.Surgery is an important option for patients with AS of 8-10.Although AS is an important and well designed scoring system in the diagnosis of AA,supportive tests and clinical examination is required.Serum CRP,PCT,NP levels are not sufficient by theirselves,however they have considerable significance in increasing the efficiency of AS and determining complicated cases.