Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Akut apandisitte lökosit CE C- reaktif proteinin tanısal değeri

The diagnostic value of leucocytes and C- reactive protein in acute appendisitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433228 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Karın ağrısı acil servis başvuruların önemli nedenlerinden birisi olup, birçok hasta acil serviste olası akut apandisit nedeniyle invaziv tetkikler altına girmekte ve hatta gereksiz ameliyat olmaktadırlar. Bu çalışma akut apandisit tanısından lökosit sayımı ile CRP'nin tanısal değerliliğini belirlemeyi amaçlamıştır. Metot: Bu çalışma geriye dönük olarak 01.01.2014 tarihleri ile 03.03.2016 tarihleri arasında üçüncü basamak bir acil servise başvuran hastaların "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi"nden elde edilen verileri kullanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya acil servise başvuran 18 yaş ve üstü lökosit ve C-reaktif protein düzeyi ile pelvik USG tetkiklerinin aynı anda istendiği hastalar dahil edildi. Akut apandisitin nihai tanısı patoloji sonucu, hastane çıkış tanısı ve telefon ile konuldu. Bulgular: Çalışmaya 2430 hasta dâhil edildi. Çalışma hastalarının yaş ortalaması 36.7±15.5 idi. Hastaların %27'si (n=658) ise erkekti. Lökosit sayımının akut apandisit tanısı koymadaki duyarlılığı %63,9 (%95 GA: %57 ile %70), seçiciliği %64,9 (%95 GA: %63 ile %67), CRP'nin ise duyarlığı %80 (%95 GA: %74 ile %85), seçiciliği %39,7 (%38 ile %42), olarak saptandı. Lökosit ile CRP kombinasyonunun akut apandisit tanısı koymadaki duyarlılığı %92,6 (%95 GA: %88 ile %96), seçiciliği %28,6 (%95 GA: %27 ile %31), PLR değeri 1,3 (%95 GA: 1,24 ile 1,36), NLR değeri ise 0,26 (%95 GA: 0,16 ile 0,41) olarak saptandı. Sonuç: Lökosit sayımı ve CRP tek başına akut apandisit tanısı koymada ve dışlamada yeterli olmayıp, kombine edildikleri takdirde tanısal değerlilikleri artmaktadır. Ancak yine de duyarlılık ve seçicilikleri %100 olmayıp, yüksek olasılıklı hastalarda hekimler ileri tetkik düşünebilirler. Anahtar kelimeler: Acil servis, lökosit, c- reaktif protein, akut apandisit.

Summary:

Background: Abdominal pain is one of the most common causes of emergency department (ED) presentations that leads invasive procedures due to a possible acute appendicitis even negative laparotomies in so many patients. The present study aimed to determine the value of leucocyte and C-reactive protein (CRP) combination in the diagnosis of acute appendicitis. Methods: This retrospective study was between 01.01.2014 and 03.03.2016 in an ED of a tertiary care hospital. The study data was obtained by using the computerized database of the hospital. The study population was composed of patients over 18 years whom leucocyte count, CRP and pelvic ultrasound were obtained. The final diagnosis was achieved by pathology results, hospital discharge diagnosis and telephone follow-up. Results: A total of 2430 patients were included into the study. The mean age of study patients was 36.7±15.5 and 27% of them (n=658) was male. The sensitivity and specificity of leucocyte count and CRP was as follows: 63,9% (95% CI: 57% to 70%), 64,9% (95% CI: 63% to 67%), 80% (95% CI: 74% to 85%), 39,7% (38% to 42%), respectively. The sensitivity, specificity, positive likelihood ratio and negative likelihood ratio of the combination of leucocyte count and CRP was as follows: 92,6% (95% CI: 88% to 96%), 28,6% (9% CI: 27% to 31%), 1,3 (955 CI: 1,24 to 1,36), 0,26 (95% CI: 0,16 to 0,41), respectively. Conclusion: Leucocyte count and CRP has insufficient diagnostic power for ruling in or ruling out acute appendicitis. Despite the improvement of diagnostic utility by combining these markers, physicians should perform further analysis in patients with a high pre-test probability. Key words: Emergency department, leucocyte, C-reactive protein, acute appendicitis.