Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Akut apandisitte serum ürik asit seviyelerinin diğer bazı inflamatuar belirteçlerle ilişkisi

The relationship between serum uric acid levels and some other inflammatory markers in acute appendicitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 580968 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Komplike olmamış akut apandisitin (AA) öngörülmesi için serum ürik asit seviyesi tayininin değerini belirlemek ve benzer durumlarda kullanılan diğer biyobelirteçlerle karşılaştırmaktır Metod: Ekim 2017 -Ekim 2018 tarihleri arasında acil servise gelen AA hastalarının medikal dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi Yaş, cinsiyet, beyaz küre sayısı(WBC), nötrofil yüzdesi, lenfosit yüzdesi, hemoglobin, tombosit sayısı, monosit sayısı, eozinofil yüzdesi, ortalama eritrosit hacmi (MCV),nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet lenfosit oranı(PLR) değerleri, serum ürik asit düzeyi, kan üre azotu, kreatinin, AST, ALT, sodyum, potasyum ve total bilirübin değerleri kaydedildi Her parametre hastalar ve sağlıklı kontroller arasında karşılaştırıldı Bulgular: Çalışmamız, komplike olmamış 73 AA hastası ve 69 sağlıklı kontrol üzerinde yapılmıştır WBC, hemoglobin, nötrofil yüzdesi, monosit sayısı ve NLR AA hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek tespit edilmiştir (p<0 001, p=0 019, p<0 001, p<0 001) MCV, sodyum ve total bilirubin düzeyleri ise AA hastalarında kontrollere göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur(p=0 012, p<0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Objective: Our aim was to establishthe role of serum uric acid levels as a predictive parameter for the prediction of acute uncomplicated appendicitis (AUA) as well as to compare other biomarkers in a similar role Methods:Medical files of the patients with AUA who applied to the emergency department between October 2017 and October 2018 were retrospectively evaluated Age, gender, white blood cell count (WBC), neutrophil percentage (NEU%), lymphocyte percentage, hemoglobin levels, platelet count, monocyte count, eosinophil percentage, mean corpuscular volume (MCV), neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR), serum uric acid levels, blood urea nitrogen (BUN), creatinine, AST, ALT, sodium, potassium and total bilirubin levels were recorded Each parameter was compared between patients and healthy controls Results: The73 patients with AUA and 69 healthy controls were included in this study ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.