Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Akut apendisitli çocuklarda antibiyotik profilaksisinin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307895 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, akut apendisit tanısı koyulan olgularda profilaktik antibiyotik kullanımının gerekliliğini ve morbidite üzerine etkilerini prospektif bir çalışma ile değerlendirmektir. Bu çalışmada akut apendisit ön tanısı ile ameliyata alınan hastalar uygulanan profilaktik antibiyotiğe göre randomize olarak üç gruba ayrıldı. Grup 1 (n=15): Kontrol grubu. Grup 2 (n=15): Seftiakson grubu. Grup 3 (n=15): Sefazol grubu. Tüm hastalara Rockey-Davis insizyon ve aynı cerrahi teknikle apendektomi uygulandı. Preoperatif test sonuçlarının postoperatif komplikasyonlar ile ilişkisi gruplara göre incelendi. Hastaların yaşları 4-16 arasında olup, ortalama yaşları 11±2,9 idi. Hastaların %46?sı kız, %54?ü erkek idi. Hastaların karın ağrısı oluşum süresi ortalama 0,8± 0,6 gündü. Ameliyat öncesi idrar tetkikinde lökositüri saptanma oranı %17 olup bunun gruplara göre dağılımı: Grup 1: %9, Grup 2: %4, Grup 3: %4. Lökositoz olan hasta oranı % 78 olup bunun gruplara göre dağılımı: Grup 1: %24, Grup 2: %27, Grup 3: %27. CRP yüksekliği olan hasta oranı %17 olup bunun gruplara göre dağılımı: Grup 1: %2, Grup 2: %11, Grup 3: %4. ADKG?de patolojik bulgu saptanan hasta oranı %40 olup bunun gruplara göre dağılımı: Grup 1: %11, Grup 2: %16, Grup 3: %13. Karın ultrasonografisinde patolojik bulgu saptanan hasta oranı %34 olup, bunun gruplara göre dağılımı: Grup 1: %9, Grup 2: %16, Grup 3: %9. Operasyon sırasında olguların %84?ünde gangrene olmayan, %16?sında ise gangrenöz apendisit saptanmış olup, bunun gruplara göre dağılımı: Grup 1: %4, Grup 2: %8, Grup 3: %4. Kesi yeri infeksiyonu iki olguda saptanmış olup gruplara göre dağılımı: Grup 1: %0, Grup 2: % 4, Grup 3: %0. Postoperatif infeksiyon oluşumu süresi ortalama 2, 5± 0,7 gün idi. İntrabdominal infeksiyon veya sistemik infeksiyon (sepsis) hiçbir olguda görülmedi. Ortalama hastanede yatış süresi 2,3±1,4 gün olup gruplara göre dağılımı: Grup 1 :2,6±0,9, Grup 2: 2,2±0,5, Grup 3: 2,2±0,8 gün.Akut apendisitli çocuklarda profilaktik sefazolin veya seftriakson kullanımının, postoperatif infeksiyöz komplikasyonların gelişimi açısından antibiyotik kullanılmayan gruba bir üstünlüğü saptanmamıştır. Preoperatif püyüri, lökositoz, CRP yüksekliği, ADKG?de ve karın ultrasonografisinde patolojik bulgu olan ve gangrenöz apendisit saptanan olgularda da antibiyotik profilaksisinin antibiyotik uygulanmayan gruba üstünlüğü konusunda yeterli kanıt elde edilememiştir. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: