Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akut biliyer pankreatitlerde asemptomatik kolelitiyazis sıklığı

Incidence of asymptomatic cholelithiasis in acute biliary pancreatitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 390132 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Asemptomatik kolelitiyazis olgularına yaklaşım tartışmalıdır. Sessiz taşlar, genellikle en az bir biliyer kolik epizodu olmaksızın biliyer komplikasyon oluşturmazlar. Literatürde başlangıçta akut pankreatite sebep olan veya akut pankreatitin etyolojik sebebi olarak tanı konmuş sessiz taşların oranı henüz bildirilmemiştir. Amaç: Çalışmamız akut biliyer pankreatit olgularında asemptomatik kolelitiyazis oranlarını sorgulamak için tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2005 - 31 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda akut biliyer pankreatit tanısıyla takip edilmiş 305 hastadan, çalışma kriterlerini karşılayan 171 hasta retrospektif olarak belirlenmiştir. Hastaların dosyaları taranarak demografik özellikleri, laboratuvar bulguları ve klinik süreçleri incelenmiştir. Hastalar telefonla aranarak klinik anamnezler derinleştirilmiştir. 171 olgudan 85'inin safra kesesi taşı radyolojik olarak kliniğimizde tespit edilmiştir. Bu 85 hasta, akut biliyer pankreatit tanısı almadan önce semptomatik ve asemptomatik kolelitiyazis bulgularına göre iki alt gruba ayrılmıştır. Bu iki alt grubun klinik bulgu ve izlemleri, "ki-kare" testiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların %80'i asemptomatiktir (n= 68). Bu analizde olguların %16,47'sinin (n=14) klinik süreçleri, komplike olarak yorumlanmıştır. Hastaların pankreatit öncesi semptomatik olup olmamasının, klinik sürecin ciddiyeti üzerine etkisi yoktur (p=0,108). Olguların %68'i milimetrik boyutta taşlara sahipti. Taşın boyutu, semptom oluşturma açısından etkisizdir (p=0,561); pankreatitin klinik ciddiyeti açısından öngörü sağlamamaktadır (p=0,728). Sonuç: Asemptomatik kolelitiyazis hastalarının, akut biliyer pankreatit olguları içinde büyük bir orana sahip oldukları görülmüştür. 'Sessiz' safra kesesi taşları için 'bekle ve gör' yaklaşımı, prospektif çalışmalarla tekrar değerlendirilmelidir.

Summary:

Background: The management of asymptomatic cholelithiasis is controversial. Silent gallstones are generally assumed to cause complications, after at least one episode of biliary colic. The ratio of those silent stones, that had initially caused acute pancreatitis, has not been reported in the literature yet. Aim: Our study had been designed to investigate the ratio of asymptomatic cholelithiasis in acute biliary pancreatitis cases. Material and Methods: 171 patients of 305 cases, who were followed up in Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of General Surgery, between 1 st January 2005- 31 st March 2013, with the diagnosis of acute biliary pancreatitis were identified retrospectively. Demographic specifications, laboratory findings and clinical progressions of the patients were inspected. Clinical histories were detailed by phone calls. Gallstones were radiologically detected in 85 out of 171 cases. Those patients were divided as symptomatic and asymptomatic. Clinical findings and follow-ups were evaluated by "chi-square" test. Results: In the study group, 80% of the patients were asymptomatic (n=68). 16.47% of the patients (n=14) had complicated pancreatitis. Regarding the severity of the clinical course, being symptomatic or not, was not identified as a significant factor (p=0.108). 68% of the patients had millimetric stones. In regard of creating symptoms, the size of the stone was not significant (p=0.561) and obtained no prediction about the clinical severity of the pancreatitis (p=0.728). Conclusion: Asymptomatic cholelithiasis patients had a major percentage in acute biliary pancreatitis cases. The "wait and see" approach should be re-evaluated for the "silent" gallstones in prospective trials.