Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akut böbrek hasarında erken tanı göstergeleri

Early diagnosis akut kidney injury indicators

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 267762 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GİRİŞ: Akut böbrek hasarı yoğun bakım ünitelerindeki morbidite ve mortalite nedenlerinin başında yer alır. Teşhis ve takibinde serum kreatinin kullanılır. Kreatinin ile ilgili mevcut sorunlar yüzünden alternatif parametrelerin arayışına girilmiştir. Bu parametrelerden biri de serum Cystatin C düzeyidir.AMAÇ: YBÜ hastalarında oluşan Akut Böbrek Hasarı gelişimini ve ABH'nı erken dönemde öngörmede serum Cystatin C düzeylerini inceledik.METOD: 01 Haziran 2009 ? 1 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde 24 saatten uzun süre YBÜ'de yatan, 18 yaş üzeri, kronik böbrek yetmezliği olmayan, daha önceden böbrek nakli yapılmamış hastalarda ABH gelişimini AKI Sınıflaması ile takip ettik. Kan kreatinin ve Cystatin C, 24 saatlik idrar çıkışı takibi yaptık.BULGULAR: Biz bu çalışmada ABH gelişiminin takibinde serum Cystatin C'nin bazı hastalarda yol gösterici olduğunu gördük. Ancak bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.SONUÇ: YBÜ'ne alınan hastaların büyük bir kısmında ABH hemen geliştiğinden Cystatin C'nin hasarı erken tespit öngörüsü için yeterli bilgi edilememiştir. Risk grubundaki hastalarda YBÜ'ne alınmadan önce bulundukları kliniklerde iken Cystatin C takibine başlamak daha doğru olacaktır. AKI evresi yükseldikçe Serum Cystatin C düzeylerinin de yükseldiğinden YBÜ'nde ABH takibinde serum Cystatin C düzeyinin takibi oldukça değerlidir

Summary:

INTRODUCTİON: Acute Kidney İnjury is the initial problem that cause morbidity and mortality in the İntensive Care Units. Serum creatinine measurement is used for follow up and diagnose of Acute Kidney Injury. But because of unconfidence of creatine measurement it needs an alternative parameter and Cystatine C is one of them.PURPOSE: In this study we analyse serum Cyctatine C levels for prediction Acute Kidney İnjury in the İntensive Care Unit patient.MATERİAL AND METHODS: We follow up patients with AKI classification which have not cronic renal failure, renal transplantation and older than 18 years old and stay in İstanbul Medical School İntensive Care Unit long than 24 hours betwen June 2009 and May 2010.We measure blood creatinine levels, Cystatine C levels and 24 hours urine out put of all patient.SYMPTOMS: In this study found Cystatine C mesurement useful for prediction for AKI .But our results are preliminary and it needs more study.RESULTS: There was not enough data for Cyctatine C measurement for prediction of AKI in the intensive care unite patient because AKI is develop more fastly in this patient. It is useful to start Cyctatine C measurement early in patient that have risk for AKI before they come to the İntensive Care Unit. Because of correlation with AKI classification level and AKI progration it is useful to measure and follow up Cystatine C level for prediction of AKI