Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı

Akut böbrek hasarlı hastalarda farklı hemofiltrasyon modellerinin eser elementler üzerine etkilerinin araştırılması

The investigation of the effect of different hemofiltration models on trace elements in acute renal failure patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 365266 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut böbrek yetmezliği (ABY), böbrek fonksiyonları ile sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğu klinik tablodur. Sürekli renal replasman tedavi (SRRT), ABY olarak ele alınan, böbrek fonksiyon bozukluğu ve sıvı yükü olan hastalarda kullanılan değişik tedavi teknikleridir. SRRT, geçici bir süre için, yetersiz olan böbrek işlevlerinin yerini tutmak üzere, vücut dışı kan arıtma tedavilerinin sürekli olarak uygulanmasını ifade eder. Bu amaç için başta hemodiyaliz, hemofiltrasyon ve hemodiyafiltrasyon gibi farklı SRRT teknikleri kullanılmaktadır. Eser elementler yaşam için esansiyel inorganik moleküllerdir. Böbrek yetmezliği sonucunda eser element metabolizmasında değişiklikler gözlenebilir. Eser element metabolizması; azalan böbrek fonksiyonu, metabolik dengenin değişimi ve böbrek yetmezliğinde kullanılan SRRT'den de etkilenebilir. Bu etkinliği irdelemek için yoğun bakım ünitesinde yatan ABY tanısı konulan hastalarına uygulanan SRRT'de eser element filtrasyon incelemesi ile bu hastaların serum, idrar ve diyalizat (atık) örneklerinin eser element düzeylerindeki olası değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalardan tedavi öncesi (n:20), tedavi başlangıcından 24 saat sonra (n:20) ve tedavi sonrasında (n:20) serum, idrar, diyalizat (atık) örnekleri alınarak gruplar oluşturuldu. Her grupta eser element (Cr, Cu, Fe, Mn, Mg, Zn, Se, As, B, Si) düzeyleri İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometre (ICP-OES) cihazı ile analiz edildi. Ayrıca hastaların biyokimsal parametreleri de incelendi. Yapılan istatistiksel değerlendirmelere göre; serumda Se düzeyleri, diyalizatta Fe, Zn, B elementleri dışında, idrarda ise tüm eser elementlerde anlamlı derecede farklılıklar saptandı. ABY hastalarında eser element düzeyleri değerlendirildiğinde, sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon (SVVHDF) tekniğinin daha olumlu sonuçlar ortaya koyduğu gözlendi. Sonuç olarak ABY hastalarında, eser elementlerin ve biyokimyasal parametrelerin değişimlerine bakıldığında SRRT'den sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon (SVVHDF) tekniğinin tercih edilmesinin, daha uygun bir seçenek olabileceğini önerebiliriz. Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Yetmezliği, Sürekli Renal Replasman Tedavisi, Hemodiyafiltrasyon, Eser Element, Yoğun Bakım

Summary:

Acute renal failure (ARF), is a manifestation that renal functions and liquid-electrolyte balance are destroyed. Continuous renal replacement therapy (CRRT), is a group of various treatment techniques that are implied to patients with renal function failure and liquid burden, considered as ARF. CRRT, describes the implementation of continuous extracorporeal blood filtration therapies, temporarily replacing hypoactive renal functions. Therfore, CRRT tecniques named as hemodialysis, hemofiltration and hemodiafiltration are used. Trace elements are essential inorganic molecules. Alterations in trace element metabolism can be investigated as a result of renal failure. Trace element metabolism might be affected from diminished renal function, alteration in metabolic balance and CRRT used for renal failure. The aim of this study is to investigate the trace element filtration during CRRT in patients admitted to intensive care unit with acute renal failure and to reveal the possible alterations in the concentrations of trace elements in serum, urine and dialysate (effluent) of these patients. The study groups were recruited as pre-treatment, 24 hours after the initial time and post-treatment by getting sera, urine and dialysate (effluent) of these patients. In each group, trace element (Cr, Cu, Fe, Mn, Mg, Zn, Se, As, B, Si) levels have been analysed by Inductively Coupled Plasma Optic Emission Spectrometer (ICP-OES) device. Biochemical analysis were also performed for study groups. According to the statistical evaluation; in all trace element levels except Se levels in serum and Fe, Zn, B levels in dialysate, and in all trace element levels in urea; variations have been determined that are statistically significant. As a result of our study; it is concluded that definition of changes in trace element levels and biochemical parameters is more appropriate when continuous veno-venous hemodiafiltration (CVVHDF) from CRRT is preferred. Key Words: Acute Renal Failure, Continuous Renal Replacment Treatment, Hemodiafiltration, Trace Element, Intensive Care.