Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Akut böbrek yetmezliği hastalarının çok yönlü değerlendirilmesi

Multi variant analysis of acute renal failure patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 90421 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi Nefroloji bölümünde, ocak 1990 ile kasım 1996 yıllan arasında yatırılarak akut böbrek yetmezliği tanısı almış, yaşları 16 ile 76 arasında değişen,54'üı kadın 34'u erkek 88 hasta, değerlendirmeye alındı. Hastaların 41 'i (%46.5) prerenal, dokuz hasta (% 10) postrenal, ve 38 hasta da ( %43.5) içerisinde akut glomerulonefrit, interstisiyel nefrit ve akut tübüler nekrozu içeren intrensek akut böbrek yetmezliği kriterlerine sahipti. Kırksekiz hasta oligurik,17 hasta anurik, 23 hasta da nonoligurik olarak kabul edildiler. Hastaneye yatırıldıklarında 9 hasta üremik komada idi. Otuziki hastanın santral venöz basıncı normalden düşük, 13 hastanın ise 160 cm su' dan yüksekti. Ortalama üre ve kreatinin değerleri sırası ile % 212,4 ± 95,3 mg ve % 7,66 ± 4,15 mg bulundu.En sık karşılaşılan semptom %59 (n:52) oran ile bulantı-kusma idi. Acil hemodializ veya periton diyalizi,özellikle hipervolemi, hiperkalemi ve ciddi asidoz nedeniyle hastaların % 46 'sında (n:40) uygulandı. Başta kardiovasküler komplikasy onlar ve infeksiyon (şok ) olmak üzere mortalite oranı % 28.4 (n:25) olarak tespit edildi. Serimizde mortalite, başlıca ; koma, beraberinde bir veya daha fazla organ disfonksiyonunun birlikte bulunması, şok ve ileri yaş ile ilişkili bulundu "J/1

Summary:

SUMMARY In the present study we highlight the epidemiology, etiologic spectrum, and evaluation of ARF in adults in Nephrology department Dicle University, Faculty of Medicine. A total of 88 patients (54 female, 34 male ), aged 1 7-76 years with acute renal failure were studied, between January 1990 through December 1996. Of these patients, 41 (46.5%) had criteria of prerenal acute renal failure. The total number of postrenal associated ARF was 8 (10%) and 38 patients (43.5 %) had instrictic pathology related acute renal failure, including acute glomerulonephritis, interstisiyel nephritis and acute tubular necrosis. Fourty eight patients were oliguric, 17 were anuric and 23 of the patients were nonoliguric. Eight patients were in a comatose state. Central venouse pressure was lower than normal in 32 patients and higher (than 160 cm H20) in 13 patients. Median urea and creatinin levels of the patients were 212,4 ± 95,3 mg and % 7,66 ± 4,15 mg. % respectively. Nausea and vomiting were the most complaining symptoms. Emergency hemodialysis or hemofiltration sessions were instituted in 40 patients (46%) for hypervolemia,hyperkalemia, acidosis etc. Mortality rate was 28.4 % (n:25) particularly secondary to cardiovascular complications and infections (shock). Mortality in our series was largely related to the hypoperfusion, coma, precence of additional organ dysfunction and older age.