Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bakanlığı / İstanbul Okmeydanı Eğt. ve Arş. Hastanesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Akut böbrek yetmezliği tanısıyla hastanede yatırılan geriatrik ve nongeriatrik vakalar

The causes of acute renal failure in hospi̇tali̇zed geriatric and nongeriatric patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 555082 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Saatler veya günler içinde renal fonksiyonların kaybı, buna bağlı olarak üre ve kreatinin gibi nitrojenik artık ürünlerin birikmesi ve sıvı elektrolit dengesindeki anormalliklerle karakterize bir sendrom olarak tanımlanan ABY, hastanede yatan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup etiyolojik olarak prerenal, renal ve postrenal nedenlerine göre incelenir. Amaç:Çalışmada 2008-2011 yılları arasında ABY tanısı ile servise yatırılarak takip edilen hastalar etiyolojik açıdan değerlendirerek güncel etyolojik verilere ulaşmak amaçlandı. Materyal ve metod: 2008-2011 yılları arasında Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba EAH İç Hastalıkları servislerine ABY tanısı ile yatırılan 168 hasta (95 erkek, 73 kadın) etiyolojik açıdan prerenal intrarenal ve postrenal ana guruplarına ayrılarak etyolojik veriler retrospektif çalışmaya tabi tutuldu. Hastaların yatış anamnezleri, klinik takipleri uygulanan tedaviler hasta epikrizleri, labratuvar değerleri(üre, kreatinin, elektrolitler, kan sayımı, tam idrar tetkiki, arter kan gazları) ve radyolojik veriler(batın USG, üriner USG) kullanılarak etyolojik açıdan incelemeye tabi tutuldu. KBY'li hastalar,KBY üzerine ABY eklendiğinde dializ ihtiyacının anlamlı artış olup olmadığını, mortalite oranlarını görmek amacıyla çalışma dışı tutulmadı ve yaşlı popülasyondaki etyolojik verilere ulaşmak amacıyla incelemeye alınan hastalara yaş sınırı konmadı. Etyolojik değerlendirme tablo.1 esas alınarak yapıldı. Prerenal, renal ve postrenal gruplar kadın ve erkeklerde ayrı ayrı tasnif edildi. 70 Yaş altı ve 70 yaş üstü hastalarda veriler ayrıca değerle Aetiological evaluation was made according to Table 1. Prerenal, intrarenal and postrenal groups were classified into male and female groups seperately. Data of the patients over and under 70 age group were also evaluated and compared with each other. Bulgular: Erkeklerde yaş ortalaması 67.8±15.6 yıl, kadınlarda 70.4±15.3 yıl, toplam yaş ortalaması 69±15.5 saptandı. ABY tanısı alan 168 hastanın 95'i erkek(%56.5), 73'ü ise kadındı(%43.5). Çalışmadaki hastaların %63'ü 70 yaş ve üstü, %23.2'si ise 80 yaş ve üstü idi. Çalışmadaki 66 hasta KBY'liydi(35'i erkek, 31'i kadın). Hastaların 64'ünde DM, 91'inde HT, 53'ünde Kalp Yetmezliği, 28'inde malignite vardı. 36 Hastada geçirilmiş SVH öyküsü ve 15 hastada BPH tanısı mevcuttu. Hastaların 96'sı prerenal, 54'üintrarenal ve 18'i postrenal etyolojik faktörlere bağlı ABY tanısı aldı. Sonlanım noktaları: tam şifa, dializ ihtiyacı olmadan taburculuk, dializ programına alınan hastalar ve exitus olarak belirlendi. Hastaların 67'si tam şifa(40.4%), 51'i dializ ihtiyacı olmadan taburculuk(30.3%), 31'i dializ programına alınan(18.4%) ve 19'u exitus(%11.3) olarak sonuçlandı. Çalışmaya KBY'li olup üzerine ABY eklenen hastaları da dahil edildiğinden dolayı sonlanım noktasında KBY yüksek bulundu. Sonuç:ABY etyolojisinde prerenal nedenler ağırlıklı olarak rol oynar. Hipovolemi, dehidratasyon ve düşük kardiyak debi prerenal etyolojide altta yatan nedenlerdir. Yaşlanma ile altta yatan kronik hastalıklar, ilaç nefrotoksisitesi ve kontrast madde ABY'ye zemin hazırlar.

Summary:

Backgrounds: Acute Renal Failure, which is defined as the loss of renal functions within hours or days, and accordingly as the congestion of nitrogenic waste such as urea and creatinine, and as a syndrom characterized with abnormalities in the liquid electrolyte stability, is an important cause of morbidity and mortality for the hospitalized patients and is studied according to the prerenal, renal and postrenal causes in terms of aetiology. Objective: In this study, it has been aimed to acquire up-to -date aetiological data by observing and treating the patients who were hospitalized with the diagnosis of Acute Renal Failure between 2008 and 2011. Material and Method: 168 patients (95 male and 73 female), who were hospitalized with the diagnosis of Acute Renal Failure in the internal diseases service of Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Education and Research Hospital between 2008 and 2011, were classified into main prerenal, intrarenal and postrenal groups in terms of aetiology and the acquired aetiological data were studied retrospectively. The anamnesis, clinical follow-up, epicrisis, applied treatments, laboratory values (urae, creatinine, electrolytes, hemogram, full urine analysis and arterial blood gases) and radiologic data (abdomen ultrasonography and urinary ultrasonography) of the hospitalized patients were used and studied in terms of aetiology. Patients with Chronical Renal Failure, when added to Acute Renal Failure, were not excluded from this study in order to observe the mortality rates and to see whether there was a considerable increase in the need of dialysis, and no age limit was applied to the patients for the purpose of acquiring aetiological data with the aged population. Aetiological evaluation was made according to Table 1. Prerenal, intrarenal and postrenal groups were classified into male and female groups seperately. Data of the patients over and under 70 age group were also evaluated and compared with each other. Findings: The avarage age was determined as 67.8+15.6 years with male group and 70.4 +15.3 with female group, and total avarage age was 69+15.5. Out of 168 patients with Acute Renal Failure diagnosis, 95 patients (56,5%) were male and 73 patients (43.5%) were female. In this study, 63% of the patients were 70 and over 70 years old, and 23.2% of the patients were 80 and over 80 years old. 66 patients were with Chronical Renal Failure (35 male and 31 female). 64 of the patients were with DM, 91 were with HT, 53 were with coronary failure and 28 were with malignity. 36 patients had a medical record of survived cerebrovascular disease and 15 patients had a diagnosis of BPH. Patients, 91 of whom prerenal, 54 of whom intrarenal and 18 of whom postrenal in terms of aetiologic factors, were diagnosed as Acute Renal Failure. Outcome points were determined as full healing, discharging the patients in no need of dialysis, patients in the need of dialysis programme and exitus. The outcome was 67 patients as full healing(40.4%), 51 patients as discharge of the patients in no need of dialysis (30.3%), 31 patients as in the need of dialysis programme and 19 patients as exitus (11.3%). As the study included the petients with Chronical Renal Failure as well as with Acute Renal Failure, Chronical Renal Failure was found to be high in the outcome point. Conclusion: Prerenal causes play an important role in the aetiology of Acute Renal Failure. Hypovolemia, dehydration and low cardiac flowrate are the underlying causes in the prerenal aetiology. Aging and underlying chronical diseases, drug nephrotoxicity and contrast substance provide a basis for Acute Renal Failure.