Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Akut hepatik ensefalopati: Kolaylaştıran etkenler ve ölüm oranı (200 vakanın incelenmesi)

Acute hepatic encephalopaty: Precipitating factors and death ratio

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108236 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET HE karaciğer sirozunun sık görülen ve ölüm oranı yüksek bir komplikasyonudur. Bu çalışmada karaciğer sirozu zemininde gelişmiş 200 akut HE vakası ele alınmıştır. HE'yi kolaylaştıran etkenlerin sıklığı irdelenmiş ve kolaylaştırıcı etkenler ile diğer durumların ölüm oranı üzerine olan etkileri değerlendirilmiştir. Hastaların 152'si (%76) erkek, 48'i (%24) kadındı. Hastaların yaşı 17-75 (ortalama 52.5) arasında değişmekteydi. Kronik karaciğer sirozunun serimizde en sık nedeni HBV infeksiyonudur (%32.5). ikinci sırada HCV infeksiyonu (%24.5) gelmektedir ve bunları alkol ile kriptojenik siroz izlemektedir. 200 vaka içinde HE gelişmesini kolaylaştıran etkenlerin başında infeksiyonlar gelmektedir. 116 hastada (%58) HE'yi kolaylaştıran etken olarak bakteriyel infeksiyonlar saptanmıştır. İnfeksiyonlar içinde de en sık SAİ yer almaktadır, 80 hastada (%40) SAİ saptanmıştır. HE'yi kolaylaştıran başka bir etken mevcut olduğunda bile SAİ infeksiyonu araştırılmalıdır. Nitekim serimizde ölen 4 hastada hem SAİ hem de özofagus varis kanaması birarada bulunmuştur. Bu nedenle kolaylaştırıcı etken belirgin olsa bile hepatik ensefalopatili her olguda, asit varsa mutlaka ponksiyon yapılmalı ve SAİ yönünden titizlikle araştırılmalıdır. HE'yi kolaylaştıran ikinci sıklıktaki etken üst GİS kanamalarıdır. 43 hastada (%21.5) üst GİS kanaması saptanmıştır, 43 üst GİS kanamalı hastanın 39'unda (%90) özafagus varis kanaması saptanmıştır. Bu nedenle acil endoskopi olanağı olmadığı zaman HE'li kanayan her vakada, kanamanın özofagus varis kanaması kabul edilip tedavi edilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. 70HE'yi kolaylaştıran diğer etkenler, sırasıyla elektrolit dengesizliği (%11), konstipasyon (%7), aşırı parasentez (%4.5), ishal-kusma (%4), hepatotoksik ilaç kullanımı (%4), aşırı diüretik kullanımı (%0.5) ve aşırı protein alınması (%0.5) şeklinde sıralanmaktadır. Serimizde ölüm oranını etkileyen unsurlar, taburcu olan ve ölen hastalar kıyaslanarak değerlendirilmiştir.Ölen hasta grubunda, ileri yaş, vücut ısısının düşük, sistemik tansiyon arteryelinin 100 mmHg'nın altında, nabız dakika sayısının 100'ün üzerinde, hematokrit ve hemoglobin değerinin düşük, ensefalopatinin ileri evrede, Child-Pugh sınıflamasının C evresinde olması, BUN ile kreatinin ve potasyum yüksekliği taburcu olan hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulunmuştur. Her iki grupta ortalama trombosit sayısı arasında istatistiksel fark bulunmamıştır fakat özofagus varis kanaması olan hastalarda trombosit sayısı anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Kolaylaştırıcı etkenler içerisinde ölüm oranını en çok etkileyen kolaylaştırıcı etken özofagus varis kanamasıdır. 39 özofagus varis kanamalı hastanın 16'sı (%41) ölmüştür. Hem genel hem de tek tek ele alındığında infeksiyonlar ile ölüm oranı arasında istatistiksel anlamda ilişki saptanmamıştır. SAİ ve genel olarak infeksiyonlara bağlı ölüm oranının gittikçe düşmesi tedavideki ilerlemelere bağlanabilir. Sıvı-elektrolit dengesizliği içinde oligüri- anüri olması ve potasyum yüksekliği ölen hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak HE karaciğer sirozunun ölüm oranı yüksek bir komplikasyonudur. Bu nedenle karaciğer sirozuna bağlı HE atağı geçiren ve taburcu olan hastalar karaciğer nakli için potansiyel aday olarak düşünülmelidir. 71 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: