Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Akut ishal tanısı ile hastaneye yatırılan beş yaşından küçük çocuklarda rotavirus sıklığı ve klinik özellikleri

Incidence and clinical features of rotavirus gastroenteritis among hospitalized children under five years old

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242560 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ:Rotavirus tüm dünyada çocukluk çağında görülen ağır akut ishallerin en sık sebebidir. Diğer barsak patojenlerince oluşturulan hastalıklarla karşılaştırıldığında ishal daha şiddetlidir. Rotavirus ishallerinin özelliklerden birisi de ishal sebebiyle hastaneye yatış oranlarının fazlalığıdır. Çalışmamızda rotavirus ishallerine bağlı hastaneye yatış sıklığını ve rotavirus ishalinin klinik özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEMLER: 01 Haziran 2005-01 Haziran 2006 tarihleri arasında çalışmaya katılan merkezlere akut ishal sebebiyle başvuran ve hastaneye yatış gereken 5 yaşından küçük çocuklar çalışmaya dahil edildi. Akut ishal, son 10 günde gelişen 24 saat içinde ?3 kez sulu dışkı çıkarma ve bunu açıklayacak başka bir durumun olmaması olarak tanımlandı. Ağır derecede dehidrate olanlar, Vesikari skoruna göre ağır ishal atağına sahip olanlar ve ağızdan alımı kötü olan hastalar hastaneye yatırıldı. Nozokomiyal rotavirus enfeksiyonları çalışmaya dahil edilmedi. Başvuru anında demografik özellikler, tıbbi hikaye ve ishal atağı ile ilgili çocuğa ait bilgiler ebeveyn/vasisinden alındı. Çocuğun fizik muayene bulguları da kaydedildi. İshal atağının şiddeti Vesikari skoru kullanılarak belirlendi. Gayta örnekleri lateks aglütinasyon yöntemi ile (Slidex Rota-Kit; bioMérieux, Marcy-l'Etoile, France) test edildi. İstatistikler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapıldı.BULGULAR:Çalışma süresince 96 çocuk akut ishal tanısı ile yatırıldı. Çocuklardan 79'unda rotavirus pozitif bulundu. Ortalama hastanede yatış süresi rotavirus pozitif grupta 3.37±2.27 gün (min. 1- maks. 14 gün) idi. Ilıman iklime sahip İstanbul'da rotaviruse bağlı hastaneye yatış en fazla Aralık ve Mayıs ayları arasında görüldü. RV pozitif hastaların ortalama yaşı 17 ay idi. Rotavirus pozitif bulunan hastaların %75.9'u iki yaşından küçüktü. Rotavirus enfeksiyonu olanların %81'inde ağır ishal saptandı (Vesikari skoru ?11).SONUÇ: Rotavirus ishalleri beş yaşından küçük çocuklarda, özellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde önemli bir hastaneye yatış sebebidir.ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, ishal, rotavirus

Summary:

BACKGROUND: Rotavirus is a major cause of severe childhood gastroenteritis worldwide. Compared with illness caused by other enteric pathogens, the diarrhoea is particularly severe and often associated with dehydration. Rotavirus gastroenteritis remains a common cause of hospitalization and is responsible for a considerable burden on healthcare systems. The study aimed to assess the hospitalizations due to rotavirus gastroenteritis and their characteristics.METHODS: A prospective review of children < 5 years hospitalized in Istanbul, Turkey between 01 June 2005 and 01 June 2006 with acute gastroenteritis. Acute gastroenteritis was defined as ?3 liquid stools in a 24-h period, of <10-day duration, and where no alternatif explanation exist. Children with nosocomial infections were excluded. The parents/ guardians of the children enrolled in the study were asked to complete a questionnaire to collect information regarding the child?s demographics, medical history and GE episode. Severity of GE was assessed by using the Vesikari scale. Fecal specimens were tested for rotavirus antigen by a latex agglutination test (Slidex Rota-Kit; bioMérieux, Marcy-l'Etoile, France). Statistical analysis was performed using SPSS 13.0 for Windows.RESULTS: During the study period, 96 children were hospitalized due to gastroenteritis, of whom 79 were rotavirus positive. The mean length of hospital stay was 3.37±2.27 days for rotavirus-related diarrhea (min.1-max.14 days). In the temperate climate of Istanbul, rotavirus-related hospitalizations were highest during the period December through May. The mean age on admission was 17 months. Most children with rotavirus gastroenteritis (75.9%) were younger than two years of age. Eighty one percent of children with rotavirus infection had severe gastroenteritis (Vesikari score ?11).CONCLUSIONS: Rotavirus gastroenteritis is an important cause for hospitalizations in children < 5 years, especially during winter and spring seasons.KEY WORDS: Child, gastroenteritis, rotavirus