Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nöroloji Anabilim Dalı

Akut iskemik inmede nitrik oksit sentaz ve anjiotensinkonverting enzim gen polimorfizminin araştırılması

Nitric oxide synthase and angiotensin converting enzyme gene polimorphism in patients with acute ischemic stroke

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 138401 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnme multifaktöryal etyolojili bir hastalıktır. Epidemiyok>jik çalışmalar ve hayvan deneylerinde iskemik inme patogenezinde genetik etyolojinin önemli rol oynadığına dair güçlü kanıtlar olmakla birlikte bu genetik mutasyonların tanımlanması güçtür. İnme etyopatogenezinde angiotensin-konverting enzim geni ve endotelyal nitrik oksit sentaz geni polimorfîzmleri arasındaki ilişkileri araştıran ve faklı toplumların breylerinde farklı sonuçlar göstere» çalışmalar varda-. Çalışmanın amacı; akut inme ile başvuran Türk popülasyonundan oluşmuş bir hasta grubunda ve hastaların birinci derece akrabalarında AKE VE NOS gen polimorfizmlerinin saptanarak, inmeye yatkınlık ile korelasyonun ve aile bireylerinde genetik benzerliğin ve inme riskinin araştırılmasıdır. Çalışmaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilkn Dalına Mart 2001 tarihinden itibaren akut inme ile başvuran 119 hasta, 88 hasta yakını (aileden biri) ve 200 adet kontrol grubu katıldı. Hastalar, hasta yakınları ve kontrol gruplarında, angiotensin konverting enzyme (ACEX nitrik oksit sentaz (NOS) genlerinin genotiplemeleri yapılarak allelik dağılımı, riks oranları ve %95 güven aralıklarına bakılarak değerlendirmeler yapıldı. Sonuçlar AKE D/I polimorfizminin inme ile ilişkili olmadığını gösterirken, eNOS geni polimorfizmi, inmeli hasta grubunda hasta yakınları ve kontrollere göre AA genotipinin oklukça yüksek oluşu ile, inme için risk faktörü olarak kabul edilebileceğini düşündürmektedir. 20

Summary:

The etiology of ischemic stroke is multifactorial. There are strong evidence that stroke is a genetic disorder. Both epidemiologic and animal studies show that identification of stroke risk genes in human is not easy. There are some researches about the polimorphism of angiotensin-converting enzyme and endothelial nitric oxide synthase genes in the different racial groups of stroke patients. The aim of this study is to investigate whether the polymorphism in ACE and? e NOS genes is an independent rise factors for ischemic stroke, both for the patients and for their first degree relatives. A total of 119 stroke patients, their 88 first degree relatives and 200 control enrolled in this study. The genotypes, the frequency of alleles of ACE and e Nos genes were investigated for patients, relatives and controls. Allele frequencies were compared using the X2 analysis. OR and 95% CI were also calculated. No significant association was observed between the polimorphism of both ACE and e NOS genes for the risk of ischemic stroke, but the e NOS A allele in intron 4 may be an independent rise factor for ischemic stroke in the Turkish population. 21