Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Akut karın ağrısı ile acil servise başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda ağrı şiddeti ile klinik seyir arasındaki ilişkinin incelenmesi

Analysis of the relationship between individual pain scores and outcomes in elderly patients admitted to the emergency department with acute abdominal pain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 192893 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETAkut karın ağrısı ile acil servise başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda ağrışiddeti ile klinik seyir arasındaki ilişkinin incelenmesiDr. Yahya Kemal ÖZENGiriş: Dünya nüfusunun her geçen yıl yaşlanması ve her geçen gün AcilServis'te (AS) bakım verilen yaşlı hasta nüfusunun artması bu yaş grubunda dahafazla klinik çalışmanın yapılmasını gerektirmektedir.AS'e akut karın ağrısı ile başvuran yaşlı hastalarda klinik değerlendirme yaşlameydana gelen fizyolojik ve patolojik değişiklikler nedeni ile oldukça zordur.Amaç: AS'e akut karın ağrısı şikâyeti ile başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda,hastanın hekime tarif ettiği ağrı şiddetinin, hastanın klinik seyri hakkında hekimeöngörü sağlayıp sağlamayacağını araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Bir yıl boyunca Dokuz Eylül Hastanesi AS'ne başvuran,şikâyetiklinik sorgulamasında akut karın ağrısı olduğu düşünülen ağrıyıdeğerlendirme yeteneği sağlam 65 yaş ve üzerinde ki hastalarda çalışma yapıldı. Buhastaların ağrıları Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Hastaların yaşlarıcinsiyetleri, yaşam şekilleri, sağlık güvenceleri, ağrı süreleri, ağrı bölgeleri ve ağrıkarakterleri, hekimin hasta hakkındaki görüşleri ve hastalıklarının bir aylık klinikseyirleri veri olarak toplandı. Altmış beş yaş ve üstü akut karın ağrısı şikâyeti olanhastalarda tarif edilen ağrı şiddetinin yaş, cinsiyet, yaşam çevresi, Diabetes Mellitus(DM) hastalığı, sürekli ağrı kesici kullanımından etkilenip etkilenmediği, hastalarınhastaneye yatıp yatmamasını, ameliyat olup olmamasını, ölüm oranını artırıpartırmamasını etkileyip etkilemediği araştırıldı. Tüm analizler %95 güven aralığındayapıldı ve p değeri <0.05 anlamlı kabul edildi.Bulgular: Araştırmanın yapıldığı 01.03.2005-28.02.2006 tarihleri arasındaAS'e 65 yaş üzeri 8705 hasta başvurdu. Bu hastalardan çalışmaya alma kriterlerineuyan 77 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 45'i (%58.4) kadın olup, tamamınınsağlık güvencesi vardı. Hastaların 67'si (%87) birinci derece akrabası ileyaşamaktaydı.Hastaların 45'inin (%58.4) ağrılarının başlamasından sonraki ilk 24 saattebaşvurduğu ve 70'inin (%90.4) AS'e başvuru anında karın ağrısının olduğu görüldü.Ayrıca hastaların 37'sinin (%48.1) ağrılarını yaygın tarif ettikleri gözlendi.Ağrı şiddetinin yaş, cinsiyet, yaşam çevresi, DM, sürekli ağrı kesici kullanımındanetkilenmediği, yaşlı hastalarda tarif edilen ağrının şiddeti ile hastanın hastaneyeyatması, ameliyat olması, mortalitesi arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığısaptandı (p>0.05).Sonuç: Akut karın ağrısı şikâyeti ile AS'e başvuran 65 yaş ve üstü hastalardahastanın tarif ettiği ağrının şiddeti hekime hastanın klinik seyri hakkında ön görüsağlamaz. Bu yaş grubundaki hastaların ağrılarının şiddetini VAS kullanılarak tarifetmeleri; hastaların yaşlarından, cinsiyetlerinden, sürekli ağrı kesici ve antiinflamatuarilaç kullanmalarından, DM'lu olmalarından, yaşam çevrelerinden etkilenmez.Anahtar kelimeler: Akut karın ağrısı, prognoz, vizüel analog skala, yaşlılık

Summary:

SUMMARYAnalysis of the relationship between individual pain scores and outcomes inelderly patients admitted to the emergency department with acute abdominalpainDr. Yahya Kemal ÖZENBackground: The population becomes older every year, associated with anincrease in the numbers of elderly patients cared in the emergency department (ED).It is difficult to evaluate the elderly presented to the ED with acute abdominal pain(AAP) due to the physiologic and pathologic processes.Study objectives: To analyze pain scores reported by the geriatric patientadmitted to the ED with AAP and their relationship with short-term clinical outcomes.Method: All consecutive patients older than 65 admitted to the University-basedED with AAP in one year were enrolled in the study. They reported the severity of thepain individually using Verbal Analog Scale. Patients' demographics, healthinsurance, the characteristics, time course of, and the body area affected by pain,presumptive diagnoses, outcome in one month were recorded. The relationshipbetween pain scores and age, sex, environment, presence of diabetes, usinganalgesic drugs were evaluated. Analyses were performed in 95% confidenceinterval and p values below 0.05 was significant.Results: In the one-year study period (01.03.2005-28.02.2006), 8705 elderlypatients presented to the ED. Seventy-seven patients (45 women, 58.4%) with AAPwere recruited. All patients had health insurance. 67 (87%) were living with relatives.45 (58.4%) of patients presented within 24 hours and 70 (%90.4) of them hadongoing pain on admission. 37 (48.1%) of patients had diffuse abdominal pain. Nosignificant relationship were found between pain scores and hospitalization,operation and mortality in this sample of geriatric patients. (p>0.05)Conclusions: The pain description of the elderly patients admitted to the EDwith AAP failed to predict the outcome. The individual pain scores using VAS werenot found to be affected by demographics, analgesic use, and presence of DM.Key words: acute abdominal pain, outcome, visual analog scale, elderly,