Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Akut komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonlarında ampirik antibiyoterapi uygulaması

Empiric antibiotic therapy in acut uncomplicated urinary tract infections

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 175243 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Akut Komplike Olmayan Alt Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Ampirik Antibiyoterapi Uygulaması Üriner sistem enfeksiyonu, en sık görülen toplum kökenli enfeksiyonlardan biri olup özellikle kadınlarda önemli bir sağlık sorunudur. Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonunda güncel tedavi yaklaşımı ampirik antibiyoterapidir. Ancak tedavide kullanılan ajanlara karşı invitro direnç günümüzde önemli oranda artmış durumdadır. Direnç artışının en önemli nedeni ise klinisyenlerin reçeteleme alışkanlıklarıdır. Bu prospektif gözlemsel çalışmada, komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonu olan 18-65 yaş arası kadınlarda uygulanan tedavi seçeneMerinin dağılımım saptayarak merkezimizin antibiyotik tercihleri hakkında veri oluşturmak ve alt üriner sistem enfeksiyonunda etken patojen mikroorganizmalann antibiyogram duyarlılıklarını belirleyerek ampirik tedavi düzenlenmesi konusunda bilgi oluşturmak amaçlanmıştır. 2005-2006 yıllan arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi polikliniklerine başvuran ve klinik olarak akut komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu tanısı alıp ampirik tedavi başlanan 18-65 yaş arasındaki 424 kadın hasta çalışma kapsamma alındı. Çalışma kapsamına alman hastaların 385'inden (%90,2) kültür istenmiş, kültür istenen hastaların 125 (% 37,7) tanesinin idrar kültürlerinde üreme tespit edilmiştir, izole edilen mikroorganizmalar arasında % 68,9 ile E. coli ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla, Staphylococcus spp. (% 8,1), Candida spp. (% 7,4), Streptococcus spp. (% 4,7), Klebsiella spp. (% 4,1), Enterococcus spp. (% 2), Proteus spp. (% 2) gelmekte olup, dört hastadan üreyen bakteri sayısı 103 cfu/mL olduğu için identifikasyon işlemine tabi tutulmadan gram negatif basil olarak raporlanmıştır. Etken patojenlerin yaş ve menapoz durumuna göre dağılımında farklılık saptanmamıştır (p>0,05). En sık üreyen mikroorganizma olan E. coli 'nin antibiyotiklere direnci sırasıyla; % 53,5 ampisilin, % 30,6 ampisilin-sulbaktam, % 31,3 amoksisilin- klavunat, % 23,8 florokinolon, % 39,4 TMP-SMX bulunmuştur. Yaş grupları arasındaki direnç dağılımda tek fark, elli yaşın üzerindeki hastalarda azalan TMP- SMX direncidir (p<0,05). Ampirik tedavide ilk sırada florokinolon (% 77,8), daha sonrasında sırasıyla TMP-SMX (% 10,8), fosfomisin (% 9,2), nitrofurantoin (% 2,1) reçete edilmiştir. Tedavi süreleri ise; % 9,4 bir ila üç gün; % 7,5 beş gün, % 70,4 yedi gün, % 12,7 yedi günden uzun düzenlenmiştir. Tedavi süreleri, kılavuzların komplike olmayan ÜSE için önerdiği üç günden uzun bulunmuştur. 54Dizüri, pollaküri ve sıkışma hissinin idrar kültüründe anlamlı sonuç elde edilmesinde istatistiksel farklılık gösterdiği (sırasıyla p<0,01 p<0,001 p<0,001) ancak hematüri ve suprapubik hassasiyet için bu durumun geçerli olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05). İdrar analiz parametrelerinden lökosit esterazm sensitivite ve spesifite değerleri, kestirim değeri 37,5 alındığında sırasıyla % 61,5 ve % 62,9 olup, pozitif prediktif değeri % 50,6 ve negatif prediktif değeri % 72,6 olarak hesaplanmıştır. Akut komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında doğru ampirik tedavi için her coğrafi bölgede izole edilen üropatojenlerdeki ilaç dirençlerinin insidansını, prevelansını ve direnç prediktörlerini değerlendirecek geniş çaplı sürveyans çalışmalarına ihtiyaç vardır. Anahtar Sözcükler: Üriner sistem enfeksiyonu, antibiyotik kullanımı, direnç 55

Summary:

SUMMARY Empiric Antibiotic Therapy in Acut Uncomplicated Urinary Tract Infections Urinary Tract Infection(UTI) is one of the most common community acquired infections and important health problem particularly among woman. The actuel treatment of uncomplicated UTI is empirical antibiotherapy but in-vitro resistance rates against agents, which are widely prescribed in empirical theraphy, have been increasing. Prescription habits of clinicians is the most important driving factor of resistance. In this prospective observational study, we aimed to collect data about antibiotic choices in our clinical settings by analyzing spectrum of applied treatment options among 18-65 years old women with uncomplicated UTI and also evaluating antimicrobial resistance patterns of causative microorganisms to guide empirical treatment. Among the patients which were admitted to the outpatient clinics of Ankara University Medical Faculty, İbni Sina Hospital during 2005 and 2006 years, a total of 424 women between 18 and 65 years of age who were clinically diagnosed as uncomplicated UTI and to whom prescribed empirical antibiotics were enrolled in this study. Totally 385 (90.2%) patients among all study population were requested for urine culture by their physcians. 125 (37.7%) of these urine cultures were positive. The most common isolated uropathogen was E.coli (68.9%). After that Staphylococcus spp. (8.1%), Candida spp. (7.4%), Streptococcus spp. (4.7%), Klebsiella spp. (4.1%), Enterococcus spp. (2%), Proteus spp. (2%) were isolated respectively. Four patients' results were reported as just gram negative bacili without further identification because of 103 cfu/mL counts. The disturibution of uropathogens according to age and menapose status were not significantly different. The antibiotic resistance rates of most prevailing microorganism, E. coli isolates for ampicillin, ampisilin-sulbaktam, amoksisilin-klavunat, fluoroquinolone, and TMP-SMX were 53.5%, 30.6%, 31.3%, 23.8%, 39.4% respectively. Fluoroquinolones were the most common emprically prescribed antibiotics (77.8%) in this study. TMP-SMX (10.8%), fosfomycin (9.2%), nitrofurantoin (2.1%) were prescribed respectively. Treatment durations were 1-3 day (9.4%), 5 days (7.5%), 7 days (70.4%), >7 days (12.7%). These findings have revealed that duration of theraphy is longer than guidelines offer for uncomplicated UTI. Although dysuria, urgency and pollakuria symptoms were found to be significantly correlated with positive urine culture ( p<0,01 p<0,001 p<0,001 respectively), haematuria and suprapubic tendency were not (p>0,05). Leukocyte esterase test's sensitivity and spesifity values were 61.5% and 62.9% respectively. 56Positive predictive and negative predictive values of this test were found to be 50.6% and 72.6% respectively. In conclusion, surveillance studies should be done to asses the insidence, prevelance and predictors of local antimicrobial susceptibility patterns of urinary isolates in order to prescribe appropriate empiric antibiotherapy in acute uncomplicated UTI. Key words: Urinary tract infection, Antibiotic utilisation, Resistance 57