Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Akut koroner sendrom düşünülen hastalarda yüksek duyarlılıklı troponin'in prognozu belirlemedeki değerliliği

Prognostic value of high sensitive troponin in patients with acute coronary

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388488 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acil servis başvurularının en sık ikincil sebebi, göğüs ağrısıdır. Akut koroner sendromlara bağlı mortalite ve morbidite ihtimalinin yüksek olması bu hasta grubunu riskli hale getirmektedir. Bu hastaların tanısın tüm dünyada en fazla kullanılan ve güvenilirliği ispat edilmiş olan test kardiyak troponindir. Biz bu çalışmada yeni kullanıma giren yüksek duyarlılıklı troponinin (hsTn) bir aylık ve üç aylık takiplerde mortaliteyi belirlemedeki değerliliğini saptamayı amaçladık. Bu çalışma Ekim 2014'de, yıllık yaklaşık 100.000 hasta başvurusunun olduğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi erişkin acil servisine 1 Ocak 2013 – 31 Haziran 2014 tarihleri arasında başvuran hastaların kayıtları geriye dönük incelerek gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalara ulusal ölüm bildirim sisteminden taranarak ölen hastalar belirlendi. Ölen hastaların ölüm nedenlerine hastanenin bilgisayar arşivinden ve dış merkezlerde ölen hastalara da telefon ile ulaşarak ölüm nedenini araştırıldı. Çalışmaya 11853 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 57±17 ve 6487 erkek, 5366 bayandı. Acil servis başvurusunda çalışılan hsTn değerinin (Başlangıç troponini) birinci ay sonundaki kardiyak ölümü belirlemedeki AUC (areaunderthecurve) değeri 0.869 (%95 GA: 0.863-0.875) olarak saptandı. Yüksek değerlilikli troponin için normal popülasyonun %99'u için verilen eşik değeri olan 14 için duyarlılık %87 (%95 GA: %77-%94), seçicilik ise %69 (%95 GA: %68-%70)'du. Başlangıç hsTn değerinin üçüncü ay sonundaki kardiyak ölümü belirlemedeki AUC değeri 0.864 (%95 GA: 0.858-0.870). hsTn için normal popülasyonun %99'u için verilen eşik değeri olan 14 için duyarlılık %87 (%95 GA: %79-%93), seçicilik ise %69 (%95 GA: %68-%70)'du. Acil serviste başvuru anında çalışılan yüksek duyarlılıklı troponin değeri bir ve üç aylık kardiyak mortaliteyi belirlemede yeterli değerliliğe sahip değildir. Ancak yüksek duyarlılık troponin değeri saptanamayacak düzeye doğru geriledikçe prognostik değeri artmaktadır

Summary:

The second most common presenting complaint of patients in Emergency Department is chest pain. Since acute coronary syndrome has a high likelihood of morbidity and mortality, these patients are considered risky. Cardiac troponin assay is the most commonly used test across the world and the assay's reliability has been proved (and has been proved reliable). In this study, we aimed to determine the prognostic value of high-sensitive troponin in one-month and three-month mortality. This retrospective study has been conducted in September, 2014 and aimed to analyze patient records of the patients who presented to Akdeniz University Hospital Adult Emergency Department between January 1st 2013 and June 31st 2014. Akdeniz University Hospital Emergency Department is a tertiary medical center ED with an annual census of 100.000 patients. Records of patients included in this study were scanned in the national death database to determine deceased patients. The cause of death determined by checking hospital records or by reaching the patients via telephone. 11.853 patients were included in the study, composed of 6487 men and 5366 women. Mean age of patients was 57±17. AUC (area under the curve) value of hsTn value obtained at the time of ED presentation for predicting cardiac mortality at the end of a 30-day period is 0.869 (95% CI: 0.863-0.875). The cut-off value of high sensitive troponin for 99% of the normal population is 14 and sensitivity and specificity for this value are 87% (95% CI: 77%-94%) and, 69% (95% CI: 68% - 70%) respectively. AUC value of hsTn value obtained at the time of ED presentation for predicting cardiac mortality at the end of a 90-day is 0.864 (95% CI: 0.858-0.870). The cut-off value of high sensitive troponin for 99% of the normal population is 14 and sensitivity and specificity for this value are 87% (95% CI: 79%-93%) and, 69% (95% CI: 68% - 70%) respectively. High sensitive troponin assay obtained at the time of ED presentation lacks of predicting 30-day and 90-day cardiac mortality. However, as the high sensitive troponin results regress to trace values, the prognostic value increases