Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendrom etyolojisinde yer alan inflamasyon ve plak rüptürünün göstergesi olan gebeliğe bağlı plazma proteini-A ( PAPP-A ) düzeyinin akut miyokard infarktüsü hastalarında 6 aylık mortalite ve morbidite açısından prognostik önemi

Association of pregnancy associated plasma protein-A(PAPP-A ) with longterm cardiovascular mortality and morbidity in patients with acute myocardial infarction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 230010 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş : Aterosklerozda rol alan ve kardiyovasküler kötü prognozu gösterenGebeliğe Bağlı Plazma Proteini-A ( PAPP-A ) ile 6 aylık kardiyovaskülerolaylar arasındaki ilişki araştırıldı.Yöntem : Çalışmaya 100 hasta ile 70 kontrol grubu dahil edildi.Hastalarkabul edilen eşik PAPP-A ( 5.0 mIU/L veya optik dansitometrik olarak0.610 ) düzeyine göre iki gruba ayrıldı.Bulgular : Hasta grubunda yaş,erkek cinsiyet ve diğer kardiyovasküler riskfaktörlerinin oranı yaş,kontrol grubuna göre yüksekti.( her biri için p< 0,05)Hastaların ortalama PAPP-A düzeyleri kontrol grubundan anlamlıolarak yüksek saptandı.( 0,510 ; 0,048 mIU/L , p < 0.001).Hastalar eşikdeğere göre % 40'ı yüksek, % 60'ı düşük grupta ,kontrol grubu ise düşük PAPP-Agrubunda yer alacak şekilde ayrıldılar.Birincil sonlanım noktalarından herhangi bir nedene bağlı ölüm veyakardiyak nedenlere bağlı ölüm oranları 24. saat , 1. ayda ve6. ayda yüksek PAPP-A grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.( p = 0,01,p = 0,02, p=0,01 ) Sekonder sonlanım noktalarıda 24. saatte farksaptanmazken ( p> 0.05 ), 1.ay ve 6. ayda acil perkutan koroner grişim ,tekrarlayan USAP'a bağlı hastaneye yatış ve toplam koroner revaskülerizasyonsayısı bakımından fark vardı. ( her biri için p< 0.05 ).Diğer sonlanım noktalarında fark saptanmadı.(p >0,05 )PAPP-A ? 0,61 değerinin duyarlılık ve özgüllüğü 24.saatte %69 , % 61 ; 1.ayda %66, % 60; 6. ayda % 68, % 75 olarak bulunmuştur.Sonuç : Akut miyokard infarktüsünde PAPP-A'nın optik dansitometrik0,610 değerinden ( veya 5.0 mIU/L ) yüksekliği 24. saat ,1.ay ve 6. aykardiyovasküler olaylarla anlamlı ilişkilidir.

Summary:

Background: Pregnancy Associated Plasma Protein-A ( PAPP-A) is related toatheresclerosis , plaque destablization and long term adverse cardiovascularevents .We investigated the relationship of PAPP-A levels with cardiovascularevents in a 6 months period.Method : 100 consecutive patients with acute myocardial infarctionand 70 healty volunteers as control group were selected for trial.All the individualswere divided in two groups according to PAPP-A levels. 5,0 mIU/L or 0,61 opticdansitometric unit was accepted as a cut off value.Results : The risk factors for cardiovascular disease were higher in patientsthan control group.( p <0,05) . The 60 % of patients were in lowerand 40% were in higher group.Control group were in lower group.All cause deaths and cardiovascular deaths were significantly higher in highergroup at 24th hours ,30th days and 6th months.(p = 0,01 ,p= 0,02 ,p = 0,01,respectively) Primary PCI ,recurrent hospitalization for USAP and total coronaryrevascularization were significantly higher in higher group at 30th days and 6th months.( p< 0,05 for all variables ) but not at 24th hours.Remaining end points didnt show any statistically significance.(p > 0,05 for all )The sensivity and spesifity of PAPP-A levels of ? 0,61 opticunit for cardiovascular events were 69 % , 61 % at 24th hours , 66 % 60 %at 30 days and 68 % , 75 % at 6 months.Conclusions: PAPP-A levels of ? 0,61 optic unit were related to cardiovascularevents in 6 moths term.