Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendrom hastalarında n-terminal pro bnp ve doku doppler göstergeleri ile koroner arter hastalığı yaygınlığı arasındaki ilişki

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 175307 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AMAÇ: Akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda B-tip natriüretik peptidler mor- talitenin prognostik belirteci olarak kullanılmaktadır. B-tip natriüretik peptidlerin doku Doppler görüntüleme (DDG) ile birlikte koroner arter hastalığı (KAH) yaygınlığı arasındaki ilişki yeterince araştınlmamıştır. Çalışmamızda AKS hastalarında seri ölçülen NT proBNP değerleri ve DDG ile KAH yaygınlığı arasındaki ilişki derecesini araştırdık. MATERYAL VE YÖNTEM: Çalışmaya 1 13 (59 erkek, 54 kadın, ortalama yaş 58±10) ardışık hasta alındı. Hastalar kararsız angina (n=20, 12 erkek ve 8 kadm, ortalama yaş 57±8), ST elevasyonsuz Mİ (NSTEMİ) (n=27, 11 erkek ve 16 kadm, ortalama yaş 62±9)ve ST ele-vasyonlu Mİ (STEMİ) (n=66, 36 erkek ve 30 kadm, ortalama yaş 57±11) olarak gruplara ayrıldı. AKS tanısı ile başvuran tüm hastalarda geliş sırasında ve 72 saat son-ra NT- pro BNP değeri ölçüldü, transtorasik ekokardiyograrî ve ardından DDG yapıldı, koroner an- jiyografi uygulandı ve Gensini skoru kullanılarak KAH yaygınlığı incelendi. BULGULAR: Kararsız anginalı hastalarda 72. saat, STEMİ'de ise yatışta NT-pro BNP değeri Gensini skoru ve etkilenen damar sayısı ile korelasyon gösterdi (uygun olarak, p=0,020 ve 0,008; p=0,001 ve 0,004). NSTEMİ hastalarında seri NT-pro BNP değerleri ile KAH yaygınlığı arasında bağıntı görülmedi (uygun olarak, p=0,302 ve 0,242; p=0,321 ve 0,208). Tüm AKS hastalarında DDG (E/E' ortalaması) ile, NT-pro BNP değerlerinin öngörülmesi arasında bariz ilişki saptandı (uygun olarak, p=0,007 ve 0,022). SONUÇ: AKS hastalarında seri ölçülen NT-pro BNP değeri prognostik öneme sahip ol-makla birlikte, KAH yaygınlığım da önceden tahmin etmektedir. DDG verileri seri ölçülen NT-pro BNP değerleri ile korelasyon gösterdiğinden, yüksek riskli hastaların önceden tespit edilmesinde önemlidir. Anahtar kelimeler: akut koroner sendrom, B-tip natriüretik peptid, doku Doppler görüntüleme vm

Summary:

ABSTRACT OBJECTIVE: B-type natriuretic peptides are used as predictors of mortality in patients with acute coronary syndromes (ACS). Relationship between B-type natriuretic peptides and Doppler tissue imaging (DTİ) with coronary artery disease (CAD) severity have not been sufficiently examined. We aimed to investigate a degree of relationship between NT- pro BNP and DTİ indices with CAD severity in patients with ACS. MATERIAL AND METHODS: 113 patients (59 males, 54 females, mean age 58±10) were enrolled to the study. The patients were divided into unstable angina (n=20, 12 males, 8 females, mean age 57±8), non ST segment elevation Mİ (NSTEMİ) (n=27, 1 1 males, 16 females, mean age 62±9) and ST segment elevation Mİ (STEMİ) (n=66, 36 males, 30 females, mean age 57±11) groups. NT-pro BNP concentrations were measured on admission and at the 72th hours of symptom onset, all patients were undergone transthoracic echocardiography with DTİ, coronary angiography and examined CAD severity with Gensini score. RESULTS: Correlation were found between 72th hours NT-pro BNP levels in the unstable angina and NT-pro BNP levels on admission in the STEMİ group with Gensini score and number of affected vessels (p=0,020 and 0,008; p=0,001 and 0,004 respectively). There were no relationship between serial NT-pro BNP levels and CAD severity in the NSTEMİ group (p=0,302 and 0,242; p=0,321 and 0,208). DTİ indices (E/E' averaged) were found cor related to predict serial NT-pro BNP levels (p=0,007 and 0,022). CONCLUSION: Serial NT-pro BNP levels in patients with ACS may predict CAD severity. DTİ indices have a correlation with serial NT-pro BNP levels and may determine high risk ACS patients. Key words: acute coronary syndrome, B-type natriuretic peptide, Doppler tissue imaging K