Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendrom hastalarında serum miyeloperoksidaz düzeyi ile hastane içi kardiyovasküler sonlanım noktaları ve koroner anjiografik sonuçların ilişkisi

Serum myeloperoxidase level is associated with in-hospital major cardiovascular events and extent of coronary artery disease in patients with acute coronary syndromes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229584 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GİRİŞ VE AMAÇ: Aterosklerotik koroner arter hastalığının patogenezinde inflamatuar faktörler önemli rol oynamaktadır Miyeloperoksidaz nötrofillerden salgılanan; aterosklerotik sürecin tüm safhalarıyla beraber özellikle plak rüptürü gelişim sürecinde rol oynayan önemli bir inflamatuar mediatördür. Çalışmamızda miyeloperoksidazın serumdaki düzeyi ile koroner arter hastalığının şiddeti, yaygınlığı ve prognozu arasındaki ilişki araştırılmıştır.YÖNTEM: Akut koroner sendrom tanısıyla yatırılan 158 hasta çalışmaya alındı. Hastalardan başvuru sırasında alınan venöz kan örneklerinden ELİSA yöntemiyle serum miyeloperoksidaz düzeyleri ölçüldü. Yatış süresince gelişen ölüm,reinfarktüs,tekrarlayan angina,acil damar revaskülarizasyon gereksinimi,klinik kalp yetersizliği,kardiyojenik şok, aritmi ve ileti bozuklukları ile serum miyeloperoksidaz düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirildi.Koroner anjiografi yapılan 112 hastada koroner arter hastalığı varlığı ve yaygınlığı (Gensini skoru) ile miyeloperoksidaz düzeyi ilişkisi değerlendirildi.Tedaviye yanıtın değerlendirildiği ST segment elevasyonlu miyokard infarktüsü grubunda fibrinolitik tedavi sonrası 90. dakikadaki ST segment rezolüzyonu ile miyeloperoksidaz düzeyi ilişkisi incelendi.BULGULAR: : ST yükselmeli Mİ, ST yükselmesiz Mİ ve kararsız angina pektorisli hastalar için ortalama miyeloperoksidaz seviyeleri sırası ile; 531.32±372.65 µg/l, 417.85± 339.958 µg/l ve 339.28 ± 258.15 µg/l idi. Hastane içi kardiyovasküler sonlanım noktalarından ölüm (p<0.001), reinfarktüs (p<0.05), tekrarlayan angina (p<0.001),acil revaskülarizasyon gereksinimi (p<0.05), kalp yetersizliği (p<0.01) ve kardiyojenik şok (p<0.001) gelişen hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek miyeloperoksidaz düzeyleri saptandı. Trombolitik tedavi uygulanan ST yükselmeli Mİ' lı hastalarda başarısız tromboliz gözlenenlerin miyeloperoksidaz seviyeleri, damar açıklığı sağlananlara göre daha yüksek bulundu (p<0.001).Hastalarda serum miyeloperoksidaz seviyesinin anjiyografik Gensini skoru ile iyi derecede korele olduğu gözlendi (r= 0.6,p<0.01).SONUÇ: Akut koroner sendromum tüm spektrumlarında serum miyeloperoksidaz düzeyi hastane içi kardiyovasküler prognozu ve koroner arter hastalığı yaygınlığını göstermede önemli bir belirteçtir

Summary:

BACKGROUND: Polymorphonuclear neutrophils (PMNs) have gained attention as critical mediators of acute coronary syndromes. Myeloperoxidase is one of the most quantitative mediators expressed by activated PMNs.AIM OF THE STUDY: The aim of the study was to investigate the association of serum myeloperoxidase levels with risk of major cardiovascular events and the extent of coronary artery disease defined by Gensini score.during hospitalization.METHODS: One hundred fifty eight patients with acute coronary sendromes were included to our study. Blood samples for biochemical analysis of myeloperoxidase were drawn on admission to coronary care unit. Coronary angiography was performed in 112 patients during hospitalization. Gensini score was computed by assigning the severity score to each coronary stenosis.RESULTS : Mean serum myeloperoxidase level for ST segment elevation MI, non-ST segment elevation MI and unstable angina pectoris were 531,32 ± 372,65 µg/l , 417,85 ± 339,958 µg/l , and 339,28 ± 258,15 µg/l, respectively. Increased plasma levels of myeloperoxidase was found to be significantly correlated with increased mortality ( p< 0,001), recurrent angina (p< 0,001), clinical heart failure ( p<0,01), cardiogenic shock (p< 0,001), urgent revascularization procedures (p< 0,05), reinfarction (p< 0,05) risk and failed thrombolysis (p< 0,001) during hospitalization. We found a significant association between increased serum myeloperoxidase levels and angiographic Gensini score ( r :0,6,p< 0,01).CONCLUSION: Serum myeloperoxidase level is well correlated with extent of coronary artery disease. Serum myeloperoxidase level is also associated with in-hospital risk of major cardiovascular events for all types of acute coronary syndrome presentations.