Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut Koroner Sendrom tanısı ile gelen hastalarda primer/erken PTCA (perkütanöz transluminal koroner anjiyoplasti ve stent) yapılanlar ile elektif PTCA yapılanların stent restenozu açısından karşılaştırılması

A comparison for stent restenosis between patients with Acute Coronary Syndrome who performed primarily/early PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty and stenting) or elective PTCA

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 335949 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akut koroner sendromlu hastalarda stent implantasyon zamanının stent restenozu, trombozu ve klinik sonlanım noktalarına etkilerinin araştırılmasıMetod: Haziran 2006 - Haziran 2010 tarihleri arasında akut koroner sendrom(AKS) tanısı ile Koroner Bakım Ünitesi(KBÜ)'ne yatırılan ve yattığı süre içinde en az bir lezyona perkütan girişim(PCI) yapılan 197 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri ve semptom başlangıç, acile başvuru, KBÜ'e yatış, KAG ve PCI tarih/saatleri kaydedildi. Semptom başlangıcından itibaren 24 saat içinde perkütan revaskülarizasyon yapılanlar ile elektif perkütan revaskülarizasyon yapılanlar, stent restenozu, stent trombozu, miyokard infarktüsü (Mİ), mortalite ve yeniden revaskülarizasyon açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 56,6 ± 11,4, %77'si erkekti. Hastaların %39'una ilk 24 saat içinde perkütan revaskülarizasyon yapıldı. Erken girişim uygulananlar ile elektif girişim uygulananlar arasında stent restenozu(p=0,2), stent trombozu(p=0,9), Mİ(p=0,8), mortalite(p=0,9) ve yeniden girişim(p=0,7) açısından anlamlı farklılık saptanmadı. TIMI ve GRACE risk skorları ile stent restenozu(sırasıyla p=0,66 ve p=0,84), stent trombozu(sırasıyla p=0,36 ve p=0,24), mortalite(sırasıyla p=0,42 ve p=0,54), Mİ(sırasıyla p=0,65 ve p=0,29) arasında anlamlı ilişki saptanmazken, TIMI risk skorunun yeniden ravskülarizasyon ile korele olduğu(p=0,017) ve yeniden revaskülarizasyonu öngördüğü(p=0,042) saptandı. Ayrıca, hastaların klinik parametrelerinden sadece yeniden Mİ ve stent trombozunun mortaliteyle ilişkili olduğu saptandı. ( p<0,001)Sonuç: Bugüne kadar yapılmış, randomize klinik çalışmalarda ve meta analizlerde saptanan erken invaziv tedavi ile mortalite ve Mİ riskindeki azalma; çalışmamızda, hasta sayısının az olması, tüm AKS hastalarının dahil edilmiş olması ve risk skorları ile invaziv tedavi seçimi arasında ilişki bulunmaması nedeni ile saptanmadı. İleride, hasta sayısının fazla olduğu, homojen hasta grubundaki çalışmalarda girişim zamanı ile stent restenozu arasındaki ilişki daha iyi açıklanabilir.

Summary:

Aim of study: We aimed to analyse the effects of revascularization timing in cases stent restenosis, thrombosis and clinical end-points; on patients with acute coronary syndromes.Method: 197 patients, having been examined in hospital between June 2006 and June 2010 with a diagnosis of acute coronary syndrome and having been performed percutaneous coronary intervention(PCI) to at least one lesion, were included in the study. Patient?s clinical features and time of symptom onset, emergency admission time, time of hospitalization to Coronary Care Unit(CCU), time of coronary angiography(CAG) and time of PCI were recorded. PCI performed within 24 hours as of symptom onset and elective PCI were compared in terms of mortality, myocard infarction(MI), stent restenosis, stent thrombosis and requirement of revascularization.Results: The mean age of patients was 56,6±11,4, and 77% of patients were male. PCI was performed within 24 hours to 39% of patients. There were no significant differences between early and elective PCI for stent restenosis(p=0,2), stent thrombosis (p=0,9), MI (p=0,8), mortality (p=0,9) and requirement of revascularization(p=0,7). Also, there were no significant differences between the TIMI and GRACE risk scores for stent restenosis p=0,66, p=0,84 respectively), stent thrombosis (p=0,36, p=0,24 respectively), MI (p=0,65, p=0,29 respectively) mortality (p=0,42, p=0,54 respectively). However, a corelation between the requirement of revascularization and TIMI risk score encountered (p=0,017) and the TIMI risk score is concluded to be predictive for the requirement of revascularization (p=0,042). In addition, re-infarction and stent thrombosis were found to be associated with mortality (p<0,001).Conclusion: Although recently randomized controlled trials and meta-analysis states the relationship between early invasive treatment and reduction in mortality and MI risk, no significant results were encountered in this research for such reasons that inconsiderable number of patients, including all of acute coronary syndrome patients and lack of relation between the risk scores and invasive treatment strategy. Further studies, including considerable numbers of patients, and more homogeneous groups of patients would be probable to conclude the relationship between invasive treatment strategy and stent restenosis.