Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendrom tanısında D-dimer ve fibrinojenin yeri ve kısa dönem prognostik değerleri

Diagnostic and short term prognostic value of D- dimer and fibrinogen in acute coronary syndrome

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118230 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

37 ÖZET ve SONUÇ Bu çalışmada, acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların tanısı ve risk belirlemesinde D-dimer ve fîbrinojenin değerini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya İbn-i Sina Hastanesi Acil Servisine Ocak-Mayıs 2000 tarihleri arasında başvuran, yaşları 34 ila 82 arasında değişen (ortalama 55,4±12 yıl) toplam 156 hasta alındı. Hastaların %24'ünde akut miyokart infarktüsü, %18'inde unstable angina pektoris tespit edilirken, %58'i ise iskemik olmayan göğüs ağrısı olarak tanı aldı. Başvuru sırasında hastaların %33'ünde iskemi için pozitif EKG bulguları mevcut idi. Bu bulguların akut koroner sendrom tanısında duyarlılığı %96, özgüllüğü ise %87 bulundu. AKS'li hastalarda D-dimer düzeyleri 160±1 13jJLg/L iken, iskemik olmayan göğüs ağrısı olan hastalarda 103±51|ig/L tespit edildi (p<0,01). Fibrinojen düzeyleri de AKS'li hastalarda anlamlı oranda yüksek bulundu (sırasıyla, 4,1±1,3 g/L ve 3.5±0,9 g/L, p=0.01). Akut koroner sendrom tanısında D-dimerin tanısal eşik değerini saptamak amacı ile farklı D-dimer değerleri için ROC eğrisi çizdirildi. AKS tanısı için en iyi duyarlılık ve özgüllük için eşik değerin 152ugr/L olduğu tespit edildi (eğri altı alan: 0.67; standart hata: 0,04). Akut Mİ tanısında D-dimerin duyarlılığı %40, özgüllüğü %79, negatif kestirim değeri ise %77 bulunurken, fîbrinojenin duyarlılığı %59, özgüllüğü ise %65 olarak hesaplandı. Bu değerler, konvansiyonel miyokart nekroz markerlarının duyarlılık ve özgüllüğüne göre çok daha düşük oldukları için, D-dimer ve fîbrinojenin akut Mİ tanısına katkıda bulunmadığı sonucuna varıldı. Ancak bununla birlikte unstable angina38 pektorisli hastaları tespitte D-dimer faydalı olabilir (duyarlılık %60, özgüllük %80, negatif kestirim değeri %87). Çalışmamızda hastalar hastanede yattıkları süre içerisinde ölüm, miyokart infarktüsü, ciddi kalp yetmezliği gibi komplikasyonlar yönünden takip edildi ve genel komplikasyon oranı %5 olarak bulundu. Komplikasyon gelişen hastaların fîbrinojen düzeyleri (4.8±1 g/L), komplikasyon gelişmeyenlere göre anlamlı oranda yüksek bulundu (3.7±1.1 g/L, p=0.01). Başvuru sırasında D-dimer düzeylerinin yüksek (>152jıgr/L) oluşunun, AKS komplikasyonları açısından relatif riski 6,8 (%95 güven aralığı 1.3- 35.3) iken, fîbrinojenin yüksekliğinin (>3.5gr/L), komplikasyon riskini 4 kat arttırdığı saptandı. Sonuç olarak, D-dimer ve fîbrinojen, unstable angina pektorisli hastalan tespitte faydalı olurken, akut miyokart infarktüsü tanısına katkı sağlamamaktadır. Bu markerlar akut koroner sendromlu hastaların risk belirlemesinde faydalı olabilirler. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: