Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı / İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı

Akut koroner sendrom yanıt indeksi geçerlik ve güvenirlik çalışması

Validity and reliability of the turkish version of the acute coronary syndrome response index

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433304 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma akut koroner sendromlu hastaların, semptomlarına yönelik bilgi, tutum ve inançlarını değerlendirmek üzere Riegel ve ark. tarafından geliştirilmiş olan "Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi" (Acute Coronary Syndrome Response Index) adlı ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışma Mart-Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı servis ve polikliniğinde yüz yüze görüşme ile gerçekleştirildi. Metodolojik araştırma niteliğinde olan bu çalışmada örneklem grubunu iletişim kurmayı engelleyen herhangi bir sorunu olmayan, akut koroner sendrom tanısı olan 167 kişi oluşturdu. Ölçek, kapsam geçerliliğini değerlendirmek üzere altı uzmana sunuldu, öneriler doğrultusunda son şekli verildi. Otuz üç maddeli ölçeğin çeviri ve kapsam geçerliliği çalışmalarından sonra on beş kişilik bir gruba uygulandı ve sorun yaşanmadan uygulamalara devam edildi. Yapı geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapıldı. Faktör analizi sonucunda genel uyum katsayılarında sorunlar olduğu saptandı. Hata varyansı negatif olan bir madde ve faktör yükü 0,01 olan başka bir madde saptandı. Ölçeğin güvenilirliği için yapılan iç tutarlılık analizinde ilk boyut için KR-20 güvenilirlik katsayısı 0,73; ikinci boyutta Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,83; üçüncü boyutta ise 0,66'di. Ölçek ve alt boyutlarının zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için test-tekrar test yapıldı, her iki uygulama arasında fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Sonuç olarak "Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi"nin Türkçe versiyonunun Türk toplumunda kullanımı için iyileşme çalışmalarının yapılması gerektiği saptandı. Anahtar Kelimeler:akut koroner sendrom, geçerlik, güvenirlik, tedavi gecikmesi

Summary:

This research has been conducted to determine the validity and reliability of the Turkish version of the "Acute Coronary Syndrome Response Index" developed by Riegel et al. to evaluate patient's knowledge, attitudes and beliefs about acute coronary syndrome symptoms. The study has been carried out through face to face interviews between March and October, 2015 in Institution of Cardiology, Istanbul University. As a methodological research, this study has constituted its sample a group of 167 patients with able to communicate and diagnosed acute coronary syndrome. For linguistic validation, an expert panel of six academics was formed, and the Turkish form was finalized according to their reccommendations. The thirty- three item scale was applied to a group of 15 patients and the study was continued to practice so that the scale does not have any problem in clarity. Confirmatory factor analyses was performed for construct validity. Some problems was found in general compliance factors as a result of factor analysis. It was determined item that factor loading was 0,01 and another item that has negative error variance. Internal consistency analysis was performed for reliability of the scale. KR-20 for the first factors was determined to be 0,73 and Cronbach alpha relability coefficient was 0,83 at second factors, and 0,66 at third factors. The test was repeated to evaluate the invariance of the scale and its sub-scale with respect to time, no difference between two implementations was determined (p>0,05). As a result it was determined that Turkish version of the "Acute Coronary Syndrome Response Index" needs further refinemed to be used in studies.Key Words:acute coronary syndrome, reliabilitiy, validity, treatment delay