Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendromlarda aspirin direnci ve trombosit reaktivitesinin zamansal değişkenliği ve kısa dönem prognoza etkisi

Aspirin resistance in acute coronary syndromes and temporal variability of platelet reactivity and short term impact on prognosis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388464 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Koroner kalp hastalıkları dünyada ölümlerin en sık nedenidir. Koroner kalp hastalıkları klinikte en sık AKS şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Akut koroner sendromlar içinde NSTYME, USAP ve STYME yer alır. NSTYME ve USAP beraber NSTY-AKS olarak adlandırılırlar. Akut koroner sendromlar, dünyada ve ülkemizde prevalansı önemli ölçüde artan halk sağlığı sorunudur. Akut koroner sendrom gelişiminde yaş, cinsiyet gibi değiştirilemez ve DM, HT, sigara, HPL gibi düzenlenebilir risk faktörleri rol oynamaktadır. Bu çalışmada, AKS'larda aspirin direnci ve trombositler reaktivitesinin dolaylı göstergesi olan MPV arasındaki ilişki ve kısa dönem prognoza etkileri değerlendirilmiştir. Haziran 2013 - Eylül 2014 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne başvuran ve AKS tanısı ile Kardiyoloji Kliniği'ne yatırılan çalışma kriterlerine uygun 115 hasta değerlendirildi. Hastaların başvuru anındaki AKS tipleri, risk faktörleri, medikal geçmişleri, aspirin dirençleri ve MPV değerleri incelendi. Aspirin direnci ve MPV değerleri başvuru anında ve 1. ay kontrollerindeki değerlerine göre karşılaştırıldı. Aspirin direnci multiplate impedans agregometre ile değerlendirildi. Çalışmamızda hastalar başvuru anından itibaren 1. ay kontrollerine kadar takip edildi. Hastaların çoğu erkekti (%83.4). Hastaların çoğu STYME (%55.6) ile başvurdu ve STYME lokalizasyonlarına göre değerlendirildiğinde en sık inferior ME izlendi (%32.1). Çalışmamızda başvuru anında ve 1. ayda aspirin direnci ortalamaları sırasıyla 175.9175.2 AU ve 297.1250.5 AU saptandı. Aspirin direncinin 1. ay kontrollerdeki sayısal artışı istatistiki olarak anlamlı saptandı (p:0.0001). Ortalama MPV değerleri başvuru anında ve 1. ay kontrollerinde sırasıyla 8.500.77 fl ve 8.490.78 fl saptandı. Ortalama trombosit hacmi ortalamasında saptanan 0.01 fl'lik artış istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (p:1.0). Kadın hastalarda ve sigara içen hastalarda aspirin direnci anlamlı olarak yüksek bulundu (p:0.0001 ve p:0.007). Çalışma süresince majör yada minör kanama izlenmedi. Dört olumsuz klinik olay izlendi. Bir hasta erken stent trombozu ve takiben SVO nedeniyle kaybedildi. Bir hasta dekompanse KY nedeniyle hastaneye yatırıldı. İki hastada AKS gelişti. Hastaların birine stent içine balon anjioplasti yapıldı ve diğer hasta stent içinde gelişen anevrizma nedeniyle cerrahiye yönlendirildi. Hastaların 1 aylık kısa dönem takiplerinde bile aspirin direncinde klinik olarak önemli sayılabilecek oranda zamansal değişkenlik olduğu saptandı. Bu çalışmada elde edilen verilerin ve sonuçların, daha geniş hasta popülasyonlu prospektif çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği kanısındayız

Summary:

Coronary heart disease is the most common cause of death in the world. ACS is most commonly encountered form of coronary heart disease in clinics. NSTEMI, USAP and STEMI are different manifestations of ACS. NSTEMI and USAP are together called as NSTE - ACS. Acute coronary syndromes are public health problems in which the prevalence is significantly increasing in the world and in our country. Risk factors including age and gender that can not be changed and editable risk factors as DM, HT, smoking, HPL plays role in the development of acute coronary syndromes. In this study, aspirin resistance in ACS and it's relationship between MPV which is an indirect indicator of platelet reactivity and their effect on short-term outcomes were evaluated. Between June 2013 - September 2014, 115 patients who fulfilled inclusion criterias admitted to Akdeniz University Faculty of Medicine, Emergency Service and hospitalized in Cardiology Clinic with a diagnosis of ACS, available according to the study were enrolled. Acute coronary syndrome types on admission, risk factors, medical history, aspirin resistance and MPV values were examined. Aspirin resistance and MPV values at 1st month were compared to the baseline admission values. Aspirin resistance was assessed by multiplate impedance aggregometry. In our study, patients were followed up from admission to their controls at 1 month. Most of the patients were male (83.4%). The majority of patients admitted (55.6%) admitted with STEMI and when evaluated according to the most frequent localization, inferior MI was observed (32.1%) most. In our study, on admission and at the 1. month aspirin resistance indexes were respectively 175.9175.2 AU and 297.1250.5 AU. Aspirin resistance increase defined by AU values at 1st month was statistically significant (p:0.0001). Mean MPV values on admission and at the 1st month were respectively 8.500.77 fl and 8.490.78 fl. Observed 0.01 fl increase in mean thrombosis volume was not statistically significant (p:1.0). Aspirin resistance was significantly higher in female patients and smokers. (p:0.0001 and p:0.007). Major or minor bleeding were not observed during the study period. Four adverse clinical events were observed. One patient died due to early stent thrombosis and CVE. One patient was hospitalized due to decompensate HF. Acute coronary syndrome was developed in two patients. Balloon angioplasty was performed inside stent for one of the patients and another patient were referred for surgery due to aneurysm developed in stent. Even in the short term 1-month follow-up of patients temporal variability was found in the aspirin resistance which may be considered clinically significant. We concluded that, the data and the results obtained in this study, should be supported by prospective studies with larger patient populations