Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendromlarda erken dönemde bakılan NT-pro BNP seviyesinin anjiyografik lezyon yaygınlığı ve şiddeti ile ilişkisinin değerlendirilmesi

The relationship between the level of NT-pro BNP measured during the early course of acute coronary syndromes and angiographic extent and severity of coronary artery disease

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165578 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Akut Koroner Sendromlarda Erken Dönemde Bakılan NT-pro BNP Seviyesinin Anjiyografik Lezyon Yaygınlığı ve Şiddeti ile İlişkisi GİRİŞ VE AMAÇ: B-tipi natriüretik peptid (BNP) duvar gerilimine yanıt olarak ventrikül miyokardından salınan kalp kaynaklı bir hormondur. Salınımında rol oynayan temel uyaranın duvar geriliminde artış olduğu bilinmekle birlikte, son yıllarda miyokard iskemisinin tek başına -sol ventrikül fonksiyonlarında düşüşten bağımsız olarak- BNP seviyelerini yükseltebileceği gösterilmiştir. Çalışmamızın esas amacı, akut koroner sendromlarda iskemi göstergeleri ile serum NT-pro BNP seviyeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. YÖNTEM: Yaş ortalamaları 58.5±9.7 yıl arasında değişen, hayatlarında ilk kez akut koroner sendrom tanısıyla yatırıldığı öğrenilen 60 akut koroner sendrom hastası çalışmamıza dahil edildi. Hastaların hepsi kabul gören klavuzlara uygun bir şekilde standart bakım gördü. Yatış süresince değişik zamanlarda klinik veriler toplanarak kayıt edildi. NT-pro BNP ölçümü için semptom başlangıcından ortalama 24.1 ±5.4 saat sonra venöz yolla kan alındı. Hastaların hepsinde sol ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmek için ekokardiyografi, 60 hastanın 54' ünde ise koroner anjiyografik değerlendirme yapıldı. Miyokard iskemisinin şiddet ve yaygınlık göstergesi olarak kabul edilen Gensini skoru, her tıkayıcı lezyon için tıkanıklığın miktarı ve yeri gözetilerek hesaplandı. İskeminin elektrokardiyografik göstergesi olarak 12 derivasyonlu EKG' de toplam ST yer değiştirmesi değerlendirildi. ST yükselmeli ve ST yükselmesiz akut koroner sendromlu hastalar için ayrı ayrı analizler yapıldı. BULGULAR: Hastaların % 62' si (n=37) ST yükselmeli Mİ olarak değerlendirildi. Kalan 23 hastanın 12' sinde enzim yükselmesi gösterildi. On bir hasta ise kararsız angina pektoris olarak sınıflandırıldı. ST yükselmeli Mİ, ST yükselmesiz Mİ ve kararsız angina pektorisli hastalar için ortalama NT-pro BNP seviyeleri sırası ile; 2407.14±2535.11 ng/l, 1113.25+1 140.36 ng/l ve 157.64+212.78 ng/l idi. Akut koroner sendromun tüm spektrumunda geçerli olmak üzere, sol ana koroner ya da üç damarkoroner arter hastalığı olanlarda NT-pro BNP seviyesi tek ya da iki damar koroner arter hastalığı olanlara göre daha yüksek bulundu (p=0.002). ST yükselmeli Mİ' li hastalarda proksimal LAD lezyonu olanlarda NT-pro BNP seviyesi, daha distal lezyonu olanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.002). Benzer analiz ST yükselmesiz AKS' li hastalar için tekrarlandığında istatistiksel anlamlılığın kaybolduğu gözlendi (p=0.5). Trombolitik tedavi uygulanan ST yükselmeli Mİ' li hastalarda, başarısız tromboliz gözlenenlerin NT-pro BNP seviyeleri, damar açıklığı sağlananlara göre daha yüksek bulundu (p=0.013). Akut koroner sendromun tüm spektrumda serum NT-pro BNP seviyesinin anjiyografik Gensini skoru ile iyi derecede korele olduğu gözlendi (r=0.6, p<0.001). Akut koroner sendromlarda NT-pro BNP yükselmesi ile ilişkili bağımsız faktörleri tanımlamak için çoklu doğrusal regresyon analizi yapıldı. Çoklu doğrusal regresyon modelinde yaş, ejeksiyon fraksiyonu, tepe CK-MB seviyesi, Gensini skoru, kreatinin klerensi ve toplam ST yer değiştirmesi gibi faktörler bulunmaktaydı. ST yükselmeli Mİ' li hastalarda sadece toplam resiporokal ST çökmesinin ve ejeksiyon fraksiyonunun NT-pro BNP yükselmesi ile ilişkili bağımsız faktörler olduğu gözlendi (ST çökmesi için p=0.042, EF için p=0.042). Aynı analiz ST yükselmesiz AKS' li hastalar için tekrarlandığında toplam ST çökmesinin yüksek NT-pro BNP düzeyi ile ilişkili tek bağımsız faktör olduğu gözlendi. SONUÇ: Akut koroner sendromun tüm spektrumunda NT-pro BNP seviyeleri iskeminin anjiyografik ve elektrokardiyografik göstergeleri ile ilişkilidir. Akut koroner sendromlarda NT-pro BNP' nin prognostik gücü, iskemik miyokard kesimlerini öngörebilmesi ile ilişkili olabilir.

Summary:

SUMMARY The Relationship Between the Level of NT-pro BNP Measured During the Early Course of Acute Coronary Syndromes and Angiographic Extent and Severity of Coronary Artery Disease BACKGROUND AND OBJECTIVE: Brain-type natriuretic peptide (BNP) is a cardiac hormone that is synthesized predominantly in the left ventricle in response to wall stress and other stimuli. Although the main stimulus for the release of BNP is increase in wall stress it has recently been shown that ischemia per se could increase release of BNP irrespective of decline in left ventricular function. Our main aim is to investigate the relationship between the measures of ischemia and the serum level of NT-pro BNP in the context of acute coronary syndromes. METHOD: Sixty acute coronary syndrome patients (mean age: 58.5±9.7) were included to our study. All of them were admitted to coronary care unit with their first acute coronary syndrome episode. All the patients were given standart care and managed according to well accepted guidelines. Clinical data were collected on different time points during hospital stay. For biochemical analysis of NT-pro BNP, blood was drawn at mean 24.1 ±5.4 hours after the symptom onset. Coronary angiography was performed in 54 patients during hospital stay. All patients were evaluated for left ventricular function with echocardiography. Gensini score which is a measure of the extent of myocardial ischemia, was computed by assigning the severity score to each coronary stenosis, according to the degree of luminal narrowing and its geographic importance. Electrocardiographic indices for ischemia were assessed by total ST segment shifts in 12-lead electrocardiogram. Seperate analyses were performed for ST elevation and non-ST elevation acute coronary syndrome patients. RESULTS: The final diagnosis was ST elevation Ml in 62 % (n=37) of cases. Among the remaining 23 patients, twelve of them were diagnosed as non-ST elevation Ml and eleven patients were classified as unstable angina pectoris. Mean plazma NT- pro BNP level for ST elevation Ml, non-ST elevation Ml and unstable angina were2407.14±2535.11 ng/l, 1113.25±1 140.36 ng/l, and 157.64±212.78 ng/l, respectively. For the whole spectrum of acute coronary syndrome patients mean plazma NT-pro BNP level was significantly higher in patients with LMCA or three vassel disease compared to single to two vassel disease (p=0.002). In patients with ST elevation Ml, mean plazma NT-pro BNP level was significantly higher in proximal LAD diseased patients compared to patients with more distal stenosis (p=0.002). This result was lost its statistical significance in non-ST elevation ACS patients (p=0.5). In ST segment elevation Ml patients treated with thrombolytics, serum NT-pro BNP levels were significantly higher in group of patients with failed trombolysis (p=0.013). For the whole spectrum of acute coronary syndrome patients plazma NT-pro BNP level was found to be well correlated with angiographic Gensini score (r=0.6, p<0.001). In order to find the independent factors associated with increase in NT-pro BNP level in acute coronary syndromes, multiple regression analyses were performed. Age, ejection fraction, peak CK-MB level, Gensini score, creatine clearance and total ST segment shift were all included in multiple regression model. In ST elevation Ml group, total resiprocal ST segment depression and ejection fraction were the only independent factors associated to increased NT-pro BNP level (p=0.042 for ST depression and p=0.042 for ejection fraction). While in non-ST elevation acute coronary syndrome group, only the total ST segment depression was found to be independently correlated to serum NT-pro BNP levels (p=0.022). CONCLUSION: In whole spectrum of acute coronary syndrome patients NT-pro BNP level is well correlated with both angiographic and electrocardiographic measures of ischemia. Prognostic yield of NT-pro BNP measurement in acute coronary syndromes may partly be related to its power to detect ischemic territories.