Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendromlu hastalarda C-reaktif protein (CRP) ve homosistein düzeylerinin, çok damar hastalığı ile ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157373 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AMAÇ: Homosisteinin ve CRP' nin koroner ateroskleroz gelişimi için bağımsız risk faktörü olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Artmış homosistein düzeyinin koroner ateroskleroz için sadece bağımsız bir risk faktörü olmadığı, aynı zamanda koroner ateroskleroz miktarı ve yaygınlığı ile de ilişkisinin olduğunu destekleyen veriler mevcuttur (11-15). Bunun yanında, CRP yüksekliği koroner arter hastalığı varlığı ile ilişkili bulunmuş olup ateroskleroz şiddeti ile ilişkili bulunmamıştır (16). Ayrıca tip 2 diabetes mellitusu olan koroner arter hastalığı bulunan bireylerde de CRP yüksekliğinin bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (17). Bu çalışmanın amacı akut koroner sendromlu hastalarda C- Reaktif Protein (CRP) ve homosistein düzeylerinin, çok damar hastalığı ile ilişkisi olup olmadığının saptanmasıdır. Bunun yanında, diabetes mellitus'lu hastalarda CRP ve Homosistein seviyelerinin koroner arter hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olduğu yapılan çalışmalarla gösterildiğinden, diabetik olmayan hastalar ayrıca incelenmiştir (17,38). GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya akut koroner sendromlu 83 hasta alınmıştır. Bu hastaların 30' u diabetiktir. Koroner anjiyografî yapılan hastaların serum homosistein ve serum CRP düzeylerinin belirlenmesi için periferik kan örnekleri alındı. Kruskal- Wallis ve Mann-Whitney U istatistiksel analiz yöntemleri karşılaştırılma amacıyla kullanılmıştır. Tüm hasta grubunda ve ayrıca alt grup olarak diabetik olmayan hasta grubunda, anjiyografîk olarak tespit edilen damar tutulum sayısı, yaygınlığı, stenoz şiddeti ve damar skoru ile homosistein ve CRP düzeyleri karşılaştırılmıştır. 36BULGULAR Yapmış olduğumuz çalışmada tüm hasta grubunda ve diabetik olmayan hasta grubunda, anjiyografîk olarak tespit edilen damar tutulum sayısı, yaygınlığı, stenoz şiddeti ve damar skoru ile homosistein ve CRP düzeyleri karşılaştmlmıştır. Tüm hasta grubunda (N=83) darlık skoru ile homosistein seviyesi ve CRP seviyesi karşılaştmlmıştır. Sonuçta orta ve ağır şiddete koroner arter hastalığı olan bireylerin, koroner arter hastalığı şiddetti hafif olan bireylere göre daha yüksek CRP düzeyleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca homosistein açısından da benzer sonuçlar elde edilmiş olup; orta şiddete koroner arter hastalığı olan bireylerde homosistein düzeyleri, koroner arter hastalığı şiddeti hafif olan bireylere göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Tüm hasta grubunda (N=83) darlık skoru ile homosistein seviyesinin ve CRP seviyesinin karşılaştırılması (ort ± SD: ortalama±standard sapma, AD: Anlamlı değil) 37Diabetik olmayan hastalarda (N=55) darlık skoru ile homosistein seviyesi ve CRP seviyesi karşılaştınlmıştır. Sonuçta orta ve ağır şiddete koroner arter hastalığı olan bireylerin, koroner arter hastalığı şiddetti hafif olan bireylere göre daha yüksek CRP düzeyleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca homosistein açısından da benzer sonuçlar elde edilmiş olup; orta şiddete koroner arter hastalığı olan bireylerde homosistein düzeyleri, koroner arter hastalığı şiddeti hafif olan bireylere göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Diabetik olmayan hastalarda (N=55) darlık skoru ile homosistein seviyesi ve CRP seviyesinin karşılaştırılması (ort ± SD: ortalama±standard sapma, AD: Anlamlı değil) 38Diabetik hasta grubunda da homosistein ve/veya CRP seviyeleri ile koroner arter hastalığı şiddetti arasında bir ilişki saptanmamıştır. Diabetik hastalarda (N=28) darlık skoru ile homosistein seviyesinin ve CRP seviyesinin karşılaştırılması (ort ± SD: ortalama±standard sapma, AD: Anlamh değil) SONUÇ: Sonuçta yapmış olduğumuz çalışmada, akut koroner sendromlu bireylerde diabetik olsun veya olmasın, CRP ve homosistein seviyesi ile çok damar hastalığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 39

Summary:

The Relation of CRP and Homocysteine Levels and Multivessel Disease in Acute Coronary Syndrome SUMMARY Aim: High homocysteine level and/or C-Reactive Protein (CRP) levels are not only related to atherosclerosis but also to the severity of coronary artery disease. In this study we aimed to determine the relation of multivessel coronary disease and homocysteine and CRP levels in acute coronary syndrome. Material and method: We studied 83 patients who were referred for coronary angiography with acute coronary syndrome. The relation between serum homocysteine and CRP levels and the severity and extension of coronary lesions was studied. The coronary angiograms were evaluated according to three scores. Vessel score (0-3 points for 0-3 vessels with coronary artery disease), stenosis score (0-3 points; number and severity of coronary stenoses or lesions; 0 for no, 1 for coronary lesion with diameter stenosis less than %50, 2 for %50- %75 and 3 for more than %75 diameter stenosis), and extension score (0-3 points; segment- extension of all coronary lesions within the total coronary vessel length). Finally the total score values obtained from the vessel score, stenosis score, and extent score. From the 83 patients, 1 1 were found to have no or minimal coronary artery disease (group A; score 0-3), 45 had moderate (group B; score 4-6) and 27 had severe (group C; score 7-9) coronary artery disease assessed by coronary angiography. The homocysteine levels were studied with Flourescent Immunoassay Polarization method. For the statistical analysis Kruskal-Wallis test had been used. Results: In moderate(Group B) and severe groups of coronary artery disease, CRP levels were found higher than mild group but the difference was found to be insignificant with Kruskal - Wallis method (table 1) (Group A: 5,33 ± 3,71 mg/L, Group B: 8,41 ± 1 1,40 mg/L, Group C: 6,76 ± 10,80 mg/L, p>0,05). In moderate(Group B) group of coronary artery disease, homocysteine levels were found higher than mild group but there was no statistically significant differences with Kruskal - Wallis method. (Group A: 14,89±4,12 mikromol /L, Group B: 16,97±6,21 mikromol /L, Group C: 14,82±4,16 mikromol /L, p>0,05). 40Table 1 : The comparison of total scores and homocysteine and CRP levels (n=83) (CAD: coronary artery disease, n: number of group, HCY: homocysteine, CRP: C-Reactive Protein, S.D.: standard deviation, NS: nonsignificant ) On the other hand, in nondiabetic patients (table 2) ; In moderate(Group B) and severe groups of coronary artery disease, CRP levels were found more than mild group but there was no statistically significant differences with Kruskal - Wallis method. (Group A: 5,61 ± 3,95 mg/L, Group B: 7,05 ± 8,45 mg/L, Group C: 6,72 ± 8,72 mg/L, p>0,05). In moderate(Group B) group of coronary artery disease, homocysteine levels were found higher than mild group but there was no statistically significant differences with Kruskal - Wallis method. (Group A: 17,38±4,99mikromol/L, Group B: 1 8,40±6,95 mikromol / L, Group C: 15,32±4,77 mikromol /L, p>0,05). Table 2 : The comparison of total severity scores and homocysteine and CRP levels in nondiabetic patients (n=55) (CAD: coronary artery disease, n: number of group, HCY: homocysteine, CRP: C-Reactive Protein, S.D. standard deviation, NS: nonsignificant ) 41In addition to these findings, there was no statistically significant relationship between severe CAD and homocysteine and/or CRP levels in diabetic patients. Table 3 : The comparison of total severity scores and homocysteine and CRP levels in diabetic patients (n=28) (CAD: coronary artery disease, n: number of group, HCY: homocysteine, CRP: C-Reactive Protein, S.D. standard deviation, NS: nonsignificant ) Conclusion: The serum concentration of homocysteine and CRP in acute coronary syndrome was found to be increased in multivessel coronary artery disease. Using the scoring system the relationship between the severity of multivessel coronary disease and homocysteine and/or CRP levels were statistically insignificant. In addition to this, in diabetic or nondiabetic patients the relationship between high levels of CRP and/or homocysteine and multivessel coronary disease was not statistically significant. 42